Ders Adı Maliye Kuramı ve Evrimi
Ders Kodu 02MLY1112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Serpil AĞCAKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Türkiye’de mali düşüncenin gelişimini açıklayabilme; Farklı iktisadi düşüncelerin mali düşünceye katkısını yorumlayabilme;
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 14 haftalık ders programında detaylı olarak açıklanmıştır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İlk, orta ve yeni çağın başlangıcında mali düşünceyi değerlendirebilme; Mali düşünce ile mali olaylar ve devletin ortaya çıkışı arasındaki ilişkiyi açıklayabilme; Minimalist devlet anlayışına dönüşü değerlendirebilme;
Dersin Amacı Mali düşünce ile mali olaylar ve devletin ortaya çıkışı arasındaki ilişkiyi açıklayabilme ve mali düşüncenin evrimine ilişkin süreçleri ve yeni gelişmeleri değerlendirebilme yeteneğini kazandırmak
WorkPlacement Derslikler
Hafta Konular  
1 Giriş (Bilimsel Düşünce ve Disiplinlerin Gelişimi, Sosyal Bilimlerin Ortaya Çıkışı ve Özellikleri, Mali Olaylar, Mali Düşünce ve Devletin Ortaya Çıkışı Arasındaki İlişki)
2 İlk Ve Orta Çağda Mali Düşünce Ve Devlet Kavramı
3 Yeni Çağın Başlangıcında Mali Düşünce ve Devlet Anlayışı: Merkantilizm ve Kameralizm
4 Liberalizm ve Klasik Mali Düşünce: İlk Düşünürler ve Fizyokratlar
5 Adam Smith’in Klasik Mali Düşünceye Katkısı
6 David Ricardo’nun Klasik Mali Düşünceye Katkı
7 Diğer Klasik İktisatçıların (Malthus,J. S. Mill, J. Bentham, J. B. Say) Görüşleri
8 Neo-Klasik Okulda Maliye ve Devlet Anlayışı
9 Sosyalist İktisadi Düşünce ve Devlet Anlayışı
10 Keynesyen İktisadi Düşünce ve Çağdaş Maliye (Müdahaleci Devlet Anlayışının Ortaya Çıkışı)
11 Neoklasik- Keynesyen ve Post Keynesyen İktisadi Düşüncede Devlet Anlayışı
12 Minimalist Devlet Anlayışına Dönüş (Avusturya Okulu, Şikago Okulu, Virginia Politik İktisat Okulu ve Arz Yanlı İktisat)
13 Dünyada Yaşanan Yeni Süreçlerin Mali Düşünce ve Devlet Anlayışına Yansıması
14 Türkiye’de Mali Düşüncenin Gelişimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 5
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 5
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 5
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 5
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 5
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 5
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 5
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 5
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 5
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 30
Finalin Başarıya Oranı 70
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 2 26 52
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1. R. A. Musgrave, “A Brief History Fiscal Doctrine”, Handbooks of Public Economics, Vol.I, Ed. Auerbach, Feldstein; 1990. 2. M. Ufuk Turan, Barton R. Bowen; History of Economic Thought and Theories, İzmir University of Economics, 2005. 3. Gülten Kazgan, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, 9. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000. 4. E. K. Hunt, İktisadi Düşünce Tarihi,Çev. Müfit Günay, Dost Kitabevi Yay. Ankara, 2005. 5. Adam Smith, Ulusların Zenginliği, Cilt 1, Çev. Metin Saltoğlu, Palme Yayıncılık, Ankara, 2006. 6. Adam Smith, Ulusların Zenginliği, Cilt 2, Çev. Metin Saltoğlu, Palme Yayıncılık, Ankara, 2007. 7. David Ricardo, Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri, Belge Yay. İst.1997. 8. John Maynard Keynes, İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, Çev. U. Selçuk Akalın, Kalkedon Yay. 2008.
Diğer Kaynaklar ------------
Materyal
Dökümanlar Ders notu başlıklı kısımda bulunan kaynaklar üzerinden dersler işlenecektir.
Ödevler Ödevler değişebilmektedir.
Sınavlar Vize - Final - Ödev
Materyal Diğer ----------
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)