Ders Adı Yönetimler arası Mali İlişkiler
Ders Kodu 02MLY5104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Ceyda ŞATAF
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yerel yönetimler hakkında öğrencileri bilgilendirerek merkezi idare ve yerel idare arasındaki gelir ve hizmet bölüşümünün nasıl olduğunu öğretmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mahalli idareler ve özellikleri, İktisadi refah ve mahalli idareler, İdareler arası ilişkilerin kapsamı ve özellikleri, İdareler arası hizmet bölüşümü, İdareler arası gelir bölüşümü, Büyük Kentler sorunu, Üniter devletlerde mahalli idareler, Federal devletlerde mahalli idareler, Belediyelerin mali yapısı, İl özel idarelerinin mali yapısı, Köylerin mali yapısı, Yerel Yönetimlerin sorunları ve çözüm önerileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Teoride ve uygulamada yerel yönetim maliyesi hakkında temel bilgiler kazandırmak; Türk yerel yönetim sistemini kamu yönetimi ve mali ilişkiler bağlamında değerlendirmek
Dersin Amacı Yerel yönetimlerin özelliklerini açıklamak, yönetimler arası mali ilişkileri incelemek, federal ve üniter devletlerdeki yerel yönetim örneklerini karşılaştırmak, Türkiye’deki yerel yönetimleri inceleyerek sorunlarını analiz etmek ve çözüm önerileri geliştirmektir
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Toplumsal İhtiyaçlar ve Üretici Birimler.
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
2 Çeşitli Mahalli İdare Kuruluşları ve Kapsamı
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
3 Yerel Yönetim Kavramı ve Yerel Yönetim Türleri.
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
4 Yerel Yönetimlerin Varlık Nedenlerini Açıklayan Yaklaşımlar.
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
5 Merkez ve Yerel Arasındaki İlişkiler ve Düzenlenmesi (gelir ve giderlerin bölüşümü).
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
6 Yerel Yönetimler ve Optimum Hizmet Alanının Tespiti.
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
7 Yerel yönetimlerde Gelir Kaynakları.
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
8 Yerel Yönetimlerce Görülen Hizmetler.
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
9 Türkiyede Yerel Yönetimler (Belediyeler ve Büyükşehir Belediyeleri).
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Türkiyede Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri ve Köyler).
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Türkiyede Yerel Yönetimlerde Borçlanma ve Özelleştirme Uygulamaları.
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Dünyada Seçilmiş Ülkelerde Yerel Yönetim Uygulamaları.
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Yerel Yönetimlerde Karşılaşılan Sorunlar.
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Türkiyedeki Yerel Yönetimlerin Değerlendirilmesi ve Tartışılması
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 4
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 5
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 4
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 4
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 5
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 1
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 1
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 4
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 1
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 5
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 20 40
Sunum 2 20 40
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Metin MERİÇ - Mustafa SAKAL; Mahalli İdareler ve Finansmanı, Nuri TORTOP, Yerel Yönetimler Maliyesi, TODAİE Yayını, Halil NADAROĞLU; Mahalli İdareler,Beta Yayınları, İstanbul, 1990.
Diğer Kaynaklar TODAİE, Sayıştay, DPT, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Akademik Seviyede yayınlanan fakülte ve enstitülere ait süreli yayınlarda yayımlanan bilimsel çalışmalar.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)