Ders Adı Vergi Yargısı Analizi
Ders Kodu 02MLY5106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Ramazan Armağan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Vergi hukuku ve vergi sistemi konularının uygulama sonuçlarının taraflar arasında oluşturduğu anlaşmazlıkların neler olduğunun somut olarak tespit eder eder. 2- Vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi için ön görülen çözüm yollarından idari çözüm yollarının usul ve esaslarının uygulamalı bir şekilde bilir 3- Vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi için ön görülen çözüm yollarından yargısal çözüm yollarının usul ve esaslarını uygulamalı bir şekilde ele alınmasırı ve sonuçlarının değerlendirir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Vergi Uyuşmazlıklarının Niteliği ve Karakteristikleri; Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları: İdari çözüm yollarının yargısal yollarla karşılaştırılması, Vergi hatalarının düzeltilmesi, Uzlaşma; Yargısal Çözüm Yolları; Yargılama Hukukuna Genel Bakış ve Türk Hukukunda Yargı Kolları: Vergi yargısının yapısı, İşlevleri ve ilkeleri; Vergi Yargılaması Usulü: Vergi davasının niteliği, Vergi davasında taraflar, Görev ve yetki, Vergi davasının açılması, Sonuçları, Vergi davasının görülmesi, İspat ve delil; Kanun Yolları: Olağan kanun yolları, Olağanüstü kanun yolları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilere, vergi hukuku ve vergi sistemi konularının uygulama sonuçlarının taraflar arasında oluşturduğu anlaşmazlıkların neler olduğunun somut olarak anlatmak,vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi için ön görülen çözüm yollarından idari çözüm yollarının usul ve esaslarının uygulamalı bir şekilde ele almak, ve yargısal çözüm yollarının usul ve esaslarının uygulamalı bir şekilde ele alınması ve sonuçlarını değerlendirmektir.
Dersin Amacı Vergi uyuşmazlıklarının idari ve yargısal yollarla çözümlenmesi yollarını teorik ve pratik bir çerçeve içinde incelemektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Vergi Yargısının Kapsamı ve Yargı Sistemleri İçindeki Yeri
2 Vergi Yargısının İşlevleri ve İlkeleri
3 Vergi Yargısının Türk Hukukundaki Konumu ve Gelişim Süreci
4 Vergi Uyuşmazlıklarının Niteliği
5 Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Yoldan Çözümü
6 Vergi Hatalarının Düzeltilmesi
7 Vergi Yargısında Tarhiyat Öncesi Uzlaşma
8 Vergi Yargısında Tarhiyat Sonrası Uzlaşma
9 Vergi Uyuşmazlıklarında Yargısal Çözüm-1
10 Vergi Uyuşmazlıklarında Yargısal Çözüm-2
11 Vergi Davasında Taraflar, Görev ve Yetkileri
12 Vergi davası Açılması ve Sonuçları
13 Vergi Davasında Delil ve ispat
14 Vergi Yargısında Olağan ve Olağanüstü Kanun Yolları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 3
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 1
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 5
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 3
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 4
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 1
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 3
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 2
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 1
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 1
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 20 40
Sunum 2 20 40
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu .
Diğer Kaynaklar Mehmet TOSUNER; Türk Vergi Yargısı, H.Hüseyin BAYRAKLI; Vergi Yargılama Hukuku, Yusuf KARAKOÇ; Genel Vergi Hukuku
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)