Ders Adı Sosyal Bilimlerde Sayısal Yöntemler
Ders Kodu 02MLY5107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi İsmail Sadık YAVUZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Akademik çalışmalarda kullanılan ampirik yöntemlerin, teorik ve uygulama bilgisine, sahip olma. 2. İstatistiki paket programlarını kullanma bilgisina sahip olma.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ekonometrik ve istatistik yöntemlerin teorik bilgilerini ortaya koymak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersi teorik ve uygulamalı olarak iyi bir şekilde kavratmak
Dersin Amacı Bu dersin amacı sayısal ve istatistiki bilgilerin öğretilerek maliye bilimi alanında kullanılmasının ve uygulanılmasının sağlanması. Bu amaç doğrultusunda ampirik çalışmaları kolaylaştıran bilgisayar programlarının (SPSS, E-views, vb. progmların) kullanılmasının sağlanması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin amacının, kapsamının ve derste izlenecek yöntemin belirlenmesi. Öğrencilere çeşitli ulşabilecekleri kaynakların önerilmesi.
2 Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi
3 Tanımlayıcı İstatistikler
4 Hipotez Testi
5 Parametrik Hipotez Testleri
6 Non-Parametrik Hipotez Testleri
7 Varyans Analizi
8 Covaryans Analizi
9 Faktör Analizi
10 Basit Doğrusal Regresyon
11 Çoklu Doğrusal Regresyon
12 Model Tanıları
13 Anket uygulaması
14 Anket uygulaması ile ilgil değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 3
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 3
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 3
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 3
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 3
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 5
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 3
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 5
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 5
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 3 10 30
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 35 35
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 194    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ders notu bulunmamaktadır.
Diğer Kaynaklar Damodar N. Gujarati, Temel Ekonometri, Çevirenler: Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen, Literatür Yayıncılık, İstanbul 2009. Editör: Şeref Kalaycı, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asli Yayın Dağıtım, Kızılay, Ankara, 2005.
Materyal
Dökümanlar Granger, C.W.J., Newbold, P. (1974) “Spurious regressions in econometrics”, Journal of Econometrics, 2 (2), pp. 111-120.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)