Ders Adı Bütçe Uygulamaları
Ders Kodu 02MLY5114
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Ceyda ŞATAF
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ders kapsamında yer alan konular, kamu idarelerinde mali etkinliğin artırılmasında en önemli araçlardan biri olan kamu bütçelerinin hazırlanması ve uygulanması konusundaki günümüzde geçerliliğini koruyan geleneksel ve modern bütçe sistem ve teknikleri hakkında gerekli bilginin öğrenilmesini ve sunumlar sonrasında haftanın ders konusu ile ilgili olayların tartışılması da konunun iyi şekilde kavranmasını sağlayacaktır. Konular, sayısal verilerin gözlenmesi ve yorumlanmasını da sağlayacağından analitik düşünmeye katkısı olacaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği, işlevleri, kurumsal temeli ve uygulamaları, kamu bütçeleri, tarih ve Türkiye, kamu bütçesi, bütçe kavramları giriş gelişme hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin geleneksel ve modern (çağdaş) bütçe teknikleri konularını kapsayacakbütçe, bütçe teorileri, bütçe ilkeleri, bütçe çeşitleri, bütçe, bütçe sistemleri ve bütçe politikaları, hazırlık, uygulama ve bütçelerin denetimi süreci.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilere Türk bütçe sürecini öğretmek ve önceki yılların bütçeleriyle 2005 yılından sonraki bütçe sürecini anlatmak
Dersin Amacı İnsanlığın yakaladığı mükemmel organizasyonlardan biri olarak kabul edilen devletin ekonomik alanı ve bu alanla ilgili standartların oluşturulması son dönemin önemli bir trendidir. Devlet bir yandan gelir elde ederken diğer yandan harcamalar yapmaktadır. Bu kaynakların belirli bir sistematikle planlanması gelir ve giderler için standartlar oluşturulması ve bu çerçevede keyfilikten uzak uygulamaların gerçekleştirilmesi önem kazanmaktadır. Kaynakların bir mali planı niteliğinde olan bütçelerle ilgili öğrencilere fikir verilmesi ve yönlendirmede bulunulması bu dersin amacıdır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 BÜTÇE HAKKI ve GELİŞİMİ PARLAMENTER DEMOKRASİ İLİŞKİSİ BÜTÇELERİN YASAL DAYANAKLARI
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
2 BÜTÇELEME İLKELERİ VE SAPMALAR
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
3 BÜTÇE TEORİLERİ
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
4 BÜTÇE TÜRLERİ
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
5 5018 sayılı KMYKK
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
6 GENEL BÜTÇELER VE ÖZEL BÜTÇELER AYIRIMI
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
7 BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
8 YEREL YÖNETİMLER BÜTÇESİ
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
9 KİT BÜTÇELERİ
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
10 TÜRK BÜTÇE SİSTEMİ
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
11 TÜRK BÜTÇE SÜRECİ
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
12 BÜTÇE DENETİMİ
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
13 FAİZ DIŞI FAZLA PERSPEKTİFİ VE ENFLASYON HEDEFLEMESİ
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
14 AÇIKLIK ve HESAP VERME SORUMLULUĞU, STRATEJİK PLAN, FAALİYET RAPORLARI, ÖRNEKLERİN TARTIŞILMASI
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 4
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 5
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 5
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 5
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 5
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 4
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 1
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 1
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 1
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 1
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 20 40
Sunum 2 20 40
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Bütçe Hukuku A. KESİK vd. 2. Kamu Bütçesi, Kamil TÜĞEN, 3. Devlet Bütçesi Gülay COŞKUN, 4. Yıllık Bütçe Gerekçeleri, Maliye Bakanlığı. 5. Yıllık Ekonomik Raporlar, Maliye Bakanlığı. 6. OVP - OVMP 7. Sayıştay 2000 Yılı Raporu. 8. Gazetelerin ekonomi sayfaları. 9. Haftalık / Aylık Ekonomi Dergileri 10. İnternet haber siteleri 11. Başta Maliye Bakanlığı, DPT, Hazine ve Merkez bankası web sayfaları olmak üzere bütün kamuyu temsil eden kurumların sayfaları ders kapsamında görülebilir. Üniversitelerin, kamu/özel kurumların site ve linkleri de değerlendirilmelidir.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)