Ders Adı Güncel Ekonomik ve Mali Sorunlar
Ders Kodu 02MLY5116
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Ceyda ŞATAF
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler, güncel mali sorunlar hakkında bilgi sahibi olacak ve bunları tartışabilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye ekonomisinin temel gelişimi Türkiye ekonomisinde alınan ekonomi politikası kararları ve pratik sonuçları, Türkiye ekonomisinde sektörel gelişme ve yapı, Türkiye ve Dünya Ekonomisi bağlamında uygulanan ekonomik politikalarının değerlendirilmesi, dünya ekonomisi içinde Türkiyenin yerinin belirlenmesi, dış ticaret ve sermaye hareketlerindeki gelişmeler, finansal serbestleştirme sürecinde Türkiye ekonomisi, finansal serbestleştirmenin sonuçları ile dünyadaki ve Türkiye’deki güncel ekonomik konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilere güncel ve ekonomik sorunlar hakkında bilgi vermek ve ekonomik yorum yapabilme yeteneği kazandırmaktır.
Dersin Amacı Dünya ve Türkiye ekonomisinin kronik sorunlarını tespit etmek ve derinlemesine incelemektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Küreselleşme Süreci ve Küreselleşmenin Ekonomik-Sosyal Etkileri
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
2 Günümüz Dünyasının Makro ve Mikro Düzeydeki Sorunları
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
3 Türkiye Ekonomisi Sorunlarının Analiz Edilmesi
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
4 Türkiye Ekonomisinde Sektörel Analizler ve Sorunlar
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
5 Türkiye Ekonomisin Kalkınma Sorunları
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
6 Bölgesel Dengesizlikler
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
7 Dış Ekonomik İlişkiler Sorunu
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
8 Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye'nin Yeri
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
9 Türkiye ekonomisinin AB entegrasyonundan ve Gümrük Birliği'nden Kaynaklanan Sorunları
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Bölgesel ekonomik Entegrasyonlar ve Etkileri
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Finansal Serbestleşme, Finansal Serbestleşmenin Sonuçları ve Türkiye ekonomisindeki Gelişmeler
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Yeni Ekonomik Düzene Uyum
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Ekonomik Krizler ve Türkiye
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Türkiye Ekonomisi Açısından Önem Taşıyan Ekonomik Sorunların ve Konuların Neden ve Sonuç İlişkileriyle İncelenmesi
  Ön Hazırlık: Belirtilen kaynakların ilgili bölümleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 5
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 4
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 4
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 4
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 5
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 5
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 1
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 4
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 1
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 5
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 20 40
Sunum 2 20 40
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Yeldan, Erinç (2005). Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, 11.b., İstanbul: İletişim Yayınları. 2. Akalın, Güneri (2002). Türkiye'de Ekonomi-Politik Kriz ve Piyasa Ekonomisine Geçiş, Ankara:Akçağ Yayınları. 3. Çolak, Ömer Faruk (2002). Kriz ve IMF Politikaları, Ankara:Alkım Yayınevi. 4. Akdiş, Muhammet (2000). Global Finansal Sistem, Finansal Krizler ve Türkiye, İstanbul:Beta Yayınları. 5. Türkiye'nin Güncel Sorunlarına İlişkin Makale ve Çalışmalar. 6. Ay, Ahmet (2007). Türkiye Ekonomisi Makroekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Çizgi Kitabevi Yayınları.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)