Ders Adı Kamu Tercihi Teorisi ve Anayasal İktisat
Ders Kodu 02MLY5118
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kamu tercihi teorisinin ortaya çıkışı ve anayasal politik iktisadın felsefi temellerinin incelenmesi Devletin büyümesi ve devletin başarısızlığının değerlendirilmesi Devlette mali disiplinsizlik sorunu ve ekonomik anayasanın incelenmesi, devlette mali sorumluluk ahlakının geliştirilmesi için mali disiplin ve mali sorumluluk ahlakının önemi Vergilere ve harcamalar getirilebilecek anayasal sınırlamalar, parasal düzen ve parasal anayasa
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kamu tercihi teorisi tanımı ve temel ilkeleri, anayasal politik iktisat, ekonomik anayasanın kapsamı ve genel çerçevesi, devletin başarısızlığını anatomisi, vergi anayasası, harcama anayasası, borç anayasası, para anayasası, mali disiplin sorunu ve anayasal iktisat taraftarları ile karşı görüşler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersi anlamak ve kavratmak
Dersin Amacı Kamu tercihi teorisi ve daha sonra da bu teorinin ampirik çalışmalar ışığında ulaştığı sonuçlardan hareket edilerek anayasal iktisat yaklaşımını incelemektir
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kamu tercihi teorisi tanımı, temel ilkeleri ve inceleme alanları
  Ön Hazırlık: C.C.aktan, Anayasal İktisat, Siyasal Kitabevi, Ankara 2002, Vural F.Savaş, Anayasal İktisat, İlke yayınevi, 2007.
2 Anayasal politik iktisat ve genel çerçevesi
  Ön Hazırlık: C.C.aktan, Anayasal İktisat, Siyasal Kitabevi, Ankara 2002, Vural F.Savaş, Anayasal İktisat, İlke yayınevi, 2007
3 Devleti başarısızlığa uğratan faktörler
  Ön Hazırlık: C.C.aktan, Anayasal İktisat, Siyasal Kitabevi, Ankara 2002, Vural F.Savaş, Anayasal İktisat, İlke yayınevi, 2007
4 Türkiye’de mali disiplin sorunu ve mali disipline ilişkin düzenlemeler
  Ön Hazırlık: C.C.aktan, Anayasal İktisat, Siyasal Kitabevi, Ankara 2002, Vural F.Savaş, Anayasal İktisat, İlke yayınevi, 2007
5 Mali disiplin sorunu ve dünyada bütçe reformları
  Ön Hazırlık: C.C.aktan, Anayasal İktisat, Siyasal Kitabevi, Ankara 2002, Vural F.Savaş, Anayasal İktisat, İlke yayınevi, 2007
6 Kamu ekonomisinde karar alma ve oylama yöntemleri
  Ön Hazırlık: C.C.aktan, Anayasal İktisat, Siyasal Kitabevi, Ankara 2002, Vural F.Savaş, Anayasal İktisat, İlke yayınevi, 2007
7 Politikada rant kollama
  Ön Hazırlık: C.C.aktan, Anayasal İktisat, Siyasal Kitabevi, Ankara 2002, Vural F.Savaş, Anayasal İktisat, İlke yayınevi, 2007
8 Kamu tercihi yaklaşımı açısından bürokratik davranışların ekonomik etkisi
  Ön Hazırlık: C.C.aktan, Anayasal İktisat, Siyasal Kitabevi, Ankara 2002, Vural F.Savaş, Anayasal İktisat, İlke yayınevi, 2007
9 Kamu tercihi yaklaşımı açısından bürokratik davranışların ekonomik etkisi
  Ön Hazırlık: C.C.aktan, Anayasal İktisat, Siyasal Kitabevi, Ankara 2002, Vural F.Savaş, Anayasal İktisat, İlke yayınevi, 2007
10 Anayasal iktisat perspektifinden vergi reformu, vergi anayasası ve harcamalara getirilebilecek sınırlamalar
  Ön Hazırlık: C.C.aktan, Anayasal İktisat, Siyasal Kitabevi, Ankara 2002, Vural F.Savaş, Anayasal İktisat, İlke yayınevi, 2007
11 Devletin parasal alandaki güç ve yetkileri üzerine anayasal sınırlamalar
  Ön Hazırlık: C.C.aktan, Anayasal İktisat, Siyasal Kitabevi, Ankara 2002, Vural F.Savaş, Anayasal İktisat, İlke yayınevi, 2007
12 AB Maastricht kriterleri ve sürdürülebilir bütçe açığı
  Ön Hazırlık: C.C.aktan, Anayasal İktisat, Siyasal Kitabevi, Ankara 2002, Vural F.Savaş, Anayasal İktisat, İlke yayınevi, 2007
13 Mali disiplin ve mali denge
  Ön Hazırlık: C.C.aktan, Anayasal İktisat, Siyasal Kitabevi, Ankara 2002, Vural F.Savaş, Anayasal İktisat, İlke yayınevi, 2007
14 Anayasal iktisada yönelik muhtelif görüşler ve karşıt görüşler
  Ön Hazırlık: C.C.aktan, Anayasal İktisat, Siyasal Kitabevi, Ankara 2002, Vural F.Savaş, Anayasal İktisat, İlke yayınevi, 2007
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 0
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 0
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 0
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 0
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 0
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 0
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 0
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 0
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 0
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 0
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 50
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 45 45
Sunum 1 45 45
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 177    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu C.C.aktan, Anayasal İktisat, Vural F.Savaş, Anayasal İktisat, bu alanda yayınlanmış güncel makaleler, raporlar, internet kaynakları vs…
Diğer Kaynaklar Türkiye'nin Anayasa Krizi, Ergun Özbudun, Özgürlüğün Etiği, Murray N. Rothbard, Doğal Hukuk Ve Doğal Haklar, Cennet Uslu
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)