Ders Adı Kamu Ekonomisi Analizi
Ders Kodu 02MLY5119
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Temel kamu ekonomisi bilgisinin üzerine ileri düzeyde kamu ekonomisi bilgisi eklenmesi. eklenmesi. 2-Temel kamu maliyesi bilgisine ilave olması bakımından değişen dünya koşullarının kamu maliyesine yansımaları hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi. 3-Kamu ekonomisi ve kamu maliyesi alanında uzmanlık kazanmak isteyen öğrencilerin lisans düzeyindeki bilgilerinin üzerine ileri seviyede yeni bilgiler kazandırmak, alan içinde kazanılan bilgilerin akademik çalışmalara ve uygulamacılara katkı sağlayan spesifik çalışmalarla desteklenmesinin sağlanması öngörülmektedir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mal ve hizmet kavramı,türleri, sınıflandırılması, sunum yöntemleri, kamu sektörü ve piyasa ekonomisinin analizi, dışsallıklar, kamu harcamaları,kamu gelirleri, kamu bütçesi, büyüme ve kalkınma ilişkisi konularına yer verilmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Temel kamu ekonomisi bilgisinin üzerine ileri düzeyde kamu ekonomisi bilgisi eklenmesi. Temel kamu maliyesi bilgisine ilave olması bakımından değişen dünya koşullarının kamu maliyesine yansımaları hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi.
Dersin Amacı Kamu ekonomisinin ve kamu maliyesinin temel kavramları ve prensiplerine ilişkin bilgilerin derinleştirilerek bu konularda akademik seviyede çalışmalar yapılabilmesine katkı sağlamaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kamu Ekonomisinde Arz- Talep, Kamu Hizmetlerinde Optimum Üretim düzeyi
2 Kamu Ekonomisinde Karar Alma Mekanizmaları
3 Kamu Ekonomisinde üretim birimleri, kamu hizmetlerinde bütçe ilişkisi, girişim ve firma İlişkisi.
4 Kamu harcamalarının genel evrimi, güncel konum ve gelecek üzerine bakış
5 Kamu gelirlerinin genel evrimi
6 Kamu harcamaları büyüme ve kalkınma ilişkileri
7 Kamu harcamaları büyüme kalkınma ilişkisinin yerel boyutu
8 Kamu ekonomisi kapsamında gelir ve kaynak dağılımı sorunu
9 Kamu ekonomisinde sağlık ve sosyal güvenlik harcamaları analizi
10 Kamu ekonomisinde eğitim ve bilgi hizmetleri harcamaları analizi
11 Kamu ekonomisinde çevre sorunlarının önlenmesi ve korunması harcamaları analizi
12 Kamu ekonomisinde savunma, güvenlik, adalet harcamaları analizi
13 Kamu ekonomisinde bayındırlık, ulaşım ve iletişim harcamaları analizi
14 Kamu ekonomisi yerel sağlık ve sosyal güvenlik harcamaları analizi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 0
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 0
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 0
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 0
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 0
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 0
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 0
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 0
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 0
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 0
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 70 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 20 40
Sunum 2 20 40
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Aytaç EKER; Kamu Maliyesi, Fevzi DEVRİM; Kamu Maliyesine Giriş, Abdurrahman AKDOĞAN; Kamu Maliyesi, Halil NADAROĞLU, Kamu Maliyesi, Coşkun Can AKTAN; Kamu Ekonomisi Kamu Maliyesi, Vural Fuat SAVAŞ; Piyasa Ekonomisi ve Devlet Liberte Yayınları, 2001, Ankara, Türkiye, Kenan BULUTOĞLU, Kamu Ekonomisine Giriş, Güneri AKALIN; Kamu Ekonomisi, Orhan ŞENER; Kamu Ekonomisi.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)