Ders Adı Büyüme ve Kalkınma
Ders Kodu 02MLY5121
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kalkınma ve Büyüme arasındaki farkın teorilerin tarihsel süreçleri içerisinde açıklanması ve teorilerin ideolojik boyutlarının algılanmasının sağlanması 2) Ülkelerin temel ekonomik büyüklüklerinin arka planında yatan dinamiklerin tespiti
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kalkınma Teorileri, Marx?ın tarihsel materyalizmi, Dengeli ve Dengesiz Kalkınma Teorileri, Kalkınma Stratejileri ve Sanayileşme Modelleri, Klasik ve Neo Klasik Büyüme Modelleri, İçsel Büyüme Modelleri, Kuantum Teorisi, Regülasyon Teorisi, Türkiye?de Kalkınma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin temel amacı hasıla düzeylerini ve büyüme oranlarını etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Bu derste öğrenciler; ekonomik büyümenin kaynakları, ülkelerin ekonomik büyüme deneyimleri ve iktisadi büyüme ile ilgili geliştirilen teorileri öğreneceklerdir. Bu çerçevede kalkınma teorilerinin evrimi içerisinde yer alan bağımlılık, yapısalcılık ve neo-marksist okullar incelenecektir. Büyüme teorileri kapsamında klasik, neo-klasik, Harrod- Domar ve endojen büyüme teorileri ele alınacaktır.
Dersin Amacı
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kalkınma Sürecinin Açıklamasına Yönelik Kavramlar, Ekonomik Kalkınmanın Belirleyici Bazı Özellikleri, Büyüme ve Kalkınma Arasındaki Farklılıklar-Benzerlikler
  Ön Hazırlık: Yahya Sezai Tezel, İktisadi Büyüme, Yay., Ankara, 2000
2 Kalkınma İktisadının Doğuşu, Sanayi Devrimi Sonrası Büyüme –Kalkınma Konularının Analizi, II. Dünya Savaşı Sonrası: Kalkınma İktisadının Doğuşu, Kalkınma İktisadının Yükselişi ve İktisadi Kalkınma İlişkisi
  Ön Hazırlık: Fikret Şenses, Kalkınma İktisadı Yükselişi ve Gerilemesi, İletişim Yay., İstanbul, 1996.
3 Kalkınma Teorileri, Klasiklerde Kalkınma Düşüncesi, Klasik Durgunluk Yaklaşımı,
  Ön Hazırlık: Fikret Şenses, Kalkınma İktisadı Yükselişi ve Gerilemesi, İletişim Yay., İstanbul, 1996. Fikret Başkaya, Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü, İmge, Ankara, 1994.
4 Marx’ın Tarihi Materyalizmi, Tarihsel Aşamalar yada Safha Teorisi, Kısır Döngü Teorisi, Düalizm Teorisi
  Ön Hazırlık: Mükerrem Hiç, Büyüme ve Gelişme Ekonomisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1994. Hendrik Van Den Berg, Economic Growth and Development, Mc Graw-Hill, 2001.
5 Dengeli Kalkınma Teorisi, Harrod-Domar Modeli Rostow: İktisadi Büyümenin Aşamaları, Yapısal Değişim Modelleri,
  Ön Hazırlık: Mükerrem Hiç, Büyüme ve Gelişme Ekonomisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1994. Hendrik Van Den Berg, Economic Growth and Development, Mc Graw-Hill, 2001.
6 Uluslararası Bağımlılık Teorileri, Yeni Klasik Karşı Devrim, Kalkınma teorileri: Farklılıkları Uzlaştırma
  Ön Hazırlık: Hendrik Van Den Berg, Economic Growth and Development, Mc Graw-Hill, 2001.
7 Kalkınma Stratejileri, İthal İkameci Sanayileşme Modeli, Sanayileştirici Sanayiler Paradigması, Dışa dönük Paradigma
  Ön Hazırlık: Hendrik Van Den Berg, Economic Growth and Development, Mc Graw-Hill, 2001.
8 Ekonomik Büyüme İle İlgili Temel Kavramlar, Türkiye’de Ekonomik Büyüme Ve Kalkınma Ölçütleri
  Ön Hazırlık: Yahya Sezai Tezel, İktisadi Büyüme, Yay., Ankara, 2000
9 ARA SINAV
10 Klasik Büyüme Modelleri, Neo-Klasik Büyüme Modelleri, İçsel Büyüme Modelleri
  Ön Hazırlık: Yahya Sezai Tezel, İktisadi Büyüme, Yay., Ankara, 2000
11 İçsel Büyüme Modelleri ve Yeni Ekonomi
  Ön Hazırlık: Murat Dulupçu ve Mesud Küçükkalay, Yeni Ekonomi, Milliyet Ekonomi Dalı İkincilik Ödülü, Eskişehir, 2000
12 Post Modernizm ve Kuantum
  Ön Hazırlık: Murat Dulupçu, İktisattaki Paradigmik Dönüşüm: Kozmik İktisattan Kaotik ve Kuatum İktisadına Geçiş, İktisat Dergisi, Mayıs, 1999
13 Küreselleşme, Kalkınma Merkezleri ve Regülasyon Teorisi
  Ön Hazırlık: Murat Dulupçu, Küreselleşmede Marjinalleşen Ulusal Ekonomi, SDÜ İİBF Dergisi, 4, 1999
14 Türkiye’de Kalkınmayı Sorunsallaştırmak
  Ön Hazırlık: Ahmet İnsel, Düzen ve Kalkınma Kıskacında Türkiye, Ayrıntı, İstanbul, 1996
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 0
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 0
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 0
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 0
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 0
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 0
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 0
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 0
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 0
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 0
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 8 32
Ödevler 4 10 40
Sunum 4 10 40
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)