Ders Adı Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Analizi
Ders Kodu 02MLY6103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Ramazan ARMAĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler Türk vergi sistemi alanında analitik düşünme ve problem çözme yeteneği kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Vergi hukukunun anlamı, konusu ve hukuk sistemi içindeki yeri ve özerkliği, diğer hukuk dalları ile ilişkisi Vergi hukukunun kaynakları, vergi kanunlarının zaman ve yer bakımından uygulanması, yorumu Vergi hukukuna ilişkin bazı temel kavram ve kurumlar incelendikten sonra vergi alacağının ortadan kalkması Vergi hukukunda süreler, vergi suç ve cezaları Vergi Sisteminde Mükellefiyet Ve Sorumluluklar, Gelir, Kurumlar Ve Katma Değer Vergilerinin Yapısal, Hukuki Ve Karşılaştırmalı Analizi Mal Ve Hizmetlerden Alınan Diğer Vergiler İle Yararlanma Vergileri Servet Ve Servet Transferinden Alınan Vergiler Gümrük Vergisinin Yapısal Ve Hukuki Analizi Sermaye Piyasası Ve Vergiler Etkileri Açısından Türk Vergi Sistemi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Vergi hukukunun genel esasları; vergilendirme esas ve usulleri ve uygulama analizi incelenecektir.
Dersin Amacı Dersin amacı vergilerin uygulanması sırasında dayandıkları temel hukuki kuralları öğretmektir. Eğitimi sonrası vergiye ilişkin problemlerin çözümünde temel bilgilerin sağlanmasıdır
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Vergi hukukunun kaynakları ve yorum
2 Vergilendirme Yetkisi
3 Vergi Ödevi
4 Mükelleflerin Hak ve Ödevleri
5 Türk Vergi Sisteminin ilkeleri, yapısı ve tarihi gelişimi
6 Türk Vergi Sisteminin ilkeleri, yapısı ve tarihi gelişimi
7 Türk Vergi Sistemi içinde yer alan vergilerin incelenmesi
8 Gelir vergisi
9 Gelir vergisi
10 Harcama Vergisi
11 Harcama Vergisi
12 Servet Vergisi
13 Servet Vergisi
14 Gelir, Harcama ve servet üzerinden alınan vergilerle ilgili genel bir değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 2
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 4
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 5
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 2
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 5
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 2
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 2
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 2
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 2
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 2
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 15 30
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 192    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Binhan Elif Yılmaz, Türk Vergi Sistemi, Basılmamış Ders Notları, İstanbul 2010.
Diğer Kaynaklar Öncel,M.& Kumrulu,A & Çağan, N. (2003) Vergi Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi Bildirici, Z. Ergülen, G. Heper,F. Kırbaş, S. (2000) Vergi Uygulamları, Anadolu Üniversitesi Yayınları Abdurrahman Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Uygulamaları, Gazi Kitabevi, Ankara 2010. Kaynakçalı Vergi Kanunları, 2011.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)