Ders Adı Devletin Regülasyon Politikaları
Ders Kodu 02MLY6113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Temel kavramları ve kuramları bilmek 2- Özelleştirme politikalarını, politika oluşturma süreçlerini ve aktörleri bilmek 3- Özelleştirme sürecine ilişkin temel yaklaşımları, ilkeleri ve değerleri bilmek 4- Devlet-piyasa ilişkilerini, devletin rolünü ve sosyal devletin dönüşümü bilmek 5- Araştırma ve alan çalışması yapabilmek, dönem ödevi ve sunumu hazırlayabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Devlet, piyasa, sosyal devlet, özelleştirme, sosyal adalet, özgürlük, etkinlik, gelir dağılımı, eşitsizlik, devlet ve piyasa başarısızlıkları, kamu tercihi, globalleşme, küyerelleşme, kamu malı, kamu yararı vb. gibi temel kavramların; devlet-piyasa ilişkileri, piyasada devletin rolü ve sosyal devletin küçültülmesi ve piyasalaştırma gibi süreçleri; özelleştirme politikalarının türleri ve özellikleri; özelleştirmenin olumlu ve olumsuz yanları; özelleştirme süreci, dinamikler ve aktörler; özelleştirmeye ilişkin neo-liberal ve sosyal liberal görüşler; özelleştirme ve refah devleti politikalarının araştırılması, analizi ve tartışılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Temel kavramları ve kuramları bilmek 2- Özelleştirme politikalarını, politika oluşturma süreçlerini ve aktörleri bilmek 3- Özelleştirme sürecine ilişkin temel yaklaşımları, ilkeleri ve değerleri bilmek 4- Devlet-piyasa ilişkilerini, devletin rolünü ve sosyal devletin dönüşümü bilmek 5- Araştırma ve alan çalışması yapabilmek, dönem ödevi ve sunumu hazırlayabilmek
Dersin Amacı Dersin öncelikli amacı; devlet, piyasa, sosyal devlet, özelleştirme, sosyal adalet, özgürlük, etkinlik, gelir dağılımı, eşitsizlik, devlet ve piyasa başarısızlıkları, kamu tercihi, globalleşme, küyerelleşme, kamu malı, kamu yararı vb.; devlet-piyasa ilişkileri, piyasada devletin rolü; özelleştirme politikalarının türleri ve özellikleri; özelleştirmenin olumlu ve olumsuz yanları; özelleştirme süreci, dinamikler ve aktörler; özelleştirmeye ilişkin neo-liberal ve sosyal liberal görüşler; özelleştirme ve refah devleti politikalarının araştırılması, analizi ve tartışılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Devletin ve modern devletin doğuşu
  Ön Hazırlık: S.S. Gül, 2004; C.
2 Sosyal devlet ve gelişimi
  Ön Hazırlık: S.S. Gül, 2004; A. Buğra, 2003.
3 Temel kavramların tartışılması
  Ön Hazırlık: S.S. Gül, 2004; Saybaşılı, 2000; Stone, 1997.
4 Piyasa-devlet ilişkileri, gelişimi ve devletin piyasada rolü
  Ön Hazırlık: S.S. Gül, 2004; A. Buğra, 2003.
5 Özelleştirmenin olumlu ve olumsuz yanları; özelleştirme türleri, süreci, dinamikler ve aktörler
  Ön Hazırlık: S.S. Gül, 2004; A. Buğra, 2003.
6 Özelleştirme politikası oluşturma süreci, uygulamalar, izleme, değerlendirme, düzenleme ve yeniden dağıtım
  Ön Hazırlık: S.S. Gül, 2004; A. Buğra, 2003.
7 Özelleştirme sürecine yön veren ilke ve değerler
  Ön Hazırlık: S.S. Gül, 2004; Stone, 1997.
8 ARASINAV
9 Refah devleti, sosyal liberalizm, sosyal devlet ve politikaları
  Ön Hazırlık: S.S. Gül, 2004.
10 Türkiye’de sosyal devletin gelişimi ve 1980 sonrası dönüşüm
  Ön Hazırlık: S.S. Gül, 2004; A. Dericioğulları Ergun ve C. Ergun, 2009.
11 Özelleştirmeye ilişkin yaklaşımlar, yeni liberal ve sosyal liberal görüşler
  Ön Hazırlık: S.S. Gül, 2004; A. Dericioğulları Ergun ve C. Ergun, 2009.
12 Uluslararası eğilimler, küreselleşme, küyerelleşme ve özelleştirme
  Ön Hazırlık: F. Şenses, 2000; UNDP, 2003.
13 Öğrenci dönem ödevi sunumu ve sınıf tartışması
14 Öğrenci dönem ödevi sunumu ve sınıf tartışması
15 Öğrenci dönem ödevi sunumu ve sınıf tartışması
16 FİNAL SINAVI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 0
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 0
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 0
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 0
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 0
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 0
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 0
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 0
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 0
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 0
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 90
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 15 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 177    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Kamu Politikası Ders Notları
Diğer Kaynaklar 1.S. Sallan Gül, Sosyal Devlet Bitti, Yaşasın Piyasa! Etik, İstanbul, 2004. 2.D. Stone, The Art of Policy Paradox: The Art of Political Decision Making, W. W. Norton & Company, New York, 1997. 3.F. Şenses, Küreselleşmenin Diğer Yüzü Yoksulluk, İletişim, İstanbul, 2002. 4.A. Dericioğulları Ergun ve C. Ergun, Geleceğin Güvensiz İnşası: Sosyal Güvensizlik Reformu, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2009. 5.A. Buğra, Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde, İletişim, İstanbul, 2003. 6.K. Saybaşılı, Siyasette Temel yaklaşımlar, 2000.?
Materyal
Dökümanlar UNDP (2003) Changing Welfare Regime of Turkey Report
Ödevler 1 Vize – 1 dönem ödevi – 1
Sınavlar 1 Ara Sınav – 1 Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)