Ders Adı Vergi Politikaları ve Analizi
Ders Kodu 02MLY6123
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Ramazan ARMAĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi alan öğrencilerin, vergilerin bilinen teorik ve politika aracı olma özelliklerini değişik örneklerle daha iyi kavrayarak analiz yapabilmesi hedeflenmektedir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Vergilemenin tarihsel gelişimi, vergi kavramının tanımı, verginin amaç ve fonksiyonları, vergi tekniği, vergilerin tasnifi, vergileme ilkeleri, vergi politikası, vergilemenin yeniden dağıtıcı rolü, vergileme ve ekonomik kalkınma, vergileme ve kaynak dağılımı, vergi teorisi, vergi politikasının ekonomik istikrar, ekonomik kalkınma, gelir dağılımı ve kaynak dağılımı üzerindeki etkileri, küreselleşmenin vergi politikaları üzerindeki etkileri , Gelir İdaresi’nin kurulma süreci ve maliye teşkilatındaki değişiklikler bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Vergilerin, teorik özelliklerinden hareketle vergi politikasının amaçları doğrultusunda nasıl kullanılabileceği üzerinde durulacaktır.
Dersin Amacı Maliye anabilim dalında eğitim alan öğrencilerinin vergi politikası derslerinde kullanabileceği bilgilerine temel oluşturmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Vergilemenin Amaçları
2 Gelir,harcama ve servet vergileri
3 Vergilerin Emek Arzı Üzerindeki Etkileri
4 Vergilerin Tasarruflar ve Teknoloji Üzerindeki Etkileri
5 Optimal Vergileme
6 Gelir Vergileri
7 Harcama Vergileri
8 Servet Vergileri
9 Vergiler ve iktisadi büyüme
10 Vergiler ve iktisadi büyüme
11 Vergiler ve iktisadi kalkınma
12 Vergiler ve iktisadi kalkınma
13 Bölgesel Gelişmişlik Farklılıklarını Azaltmaya Yönelik Vergi Politikası
14 Bölgesel Gelişmişlik Farklılıklarını Azaltmaya Yönelik Vergi Politikası
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 3
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 5
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 4
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 5
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 5
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 1
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 1
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 1
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 2
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 2
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 20 40
Sunum 2 20 40
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Kenan Bulutoğlu,Kamu Ekonomisine Giriş 2-Harvey S. Rosen,Public Finance. 3-P.Musgrave ve R.Musgrave,Public Finance in Theory and Practice. 4- R.Musgrave,The Theory of Public Finance.(Çevirisi de var) 5-Salih Turhan,Vergi Teorisi ve Politikası. 6-Beyhan Ataç,Maliye Politikası. 7-John M.Quigley ve Eugene Smolensky,Modern Public Finance
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)