Ders Adı Ulusal Vergi Sorunları
Ders Kodu 1bebfab55d714c3a82
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Hüseyin Güçlü ÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Türk vergi mevzuatına hakim olma. 2. Türk vergi mevzuatının çelişkili hükümlerini bilme. 3. Gelirin unsurlarını daha detaylı öğrenme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği, Türk Vergi Mevzuatı kapsamında, gelir, gelirin unsurlarının (ücret, zirai kazanç, ticari kazanç,serbest meslek kazançları diğer kazanç ve iratlar, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı) çelişkili konu ve maddeleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Vergi mevzuatının anlaşılmasının sağlanması. 2.Öğrencinin Türk Vergi Rejimini daha detaylı öğrenmesi.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Türk Vergi Sisteminde karşılaşılan vergisel sorunların tartışma ortamı yaratılarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin mevzuat hakkındaki bilgilerinin genişletilmesidir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ulusal Vergi Sorunlarına Giriş ve Değerlendirme
2 Verginin Toplanmasında Vergi İdaresi ve Denetimindeki Sorunlar
3 Verilendirme Sürecindeki Aksaklık ve Sorunlar
4 Türk Vergi Mevzuatındaki Vergi Suç ve Cezalarına Yönelik Maddeler ile Diğer Mevzuattaki Çelişkiler
5 Türk Vergi Mevzuatında Mükellef Haklarının Değerlendirilmesi
6 Türk Vergi Mevzuatındaki Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümüne İlişkin Sorunlar
7 Türk Vergi Mevzuatında Ticari Kazançlara İlişkin Sorunlar ve Çelişkiler
8 Türk Vergi Mevzuatında Zirai Kazançlara İlişkin Sorunlar ve Çelişkiler
9 Türk Vergi Mevzuatında Ücretler Kazançlarına İlişkin Sorunlar ve Çelişkiler
10 Türk Vergi Mevzuatında Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Sorunlar ve Çelişkiler
11 Türk Vergi Mevzuatında Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Sorunlar ve Çelişkiler
12 Türk Vergi Mevzuatında Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Sorunlar ve Çelişkiler
13 Türk Vergi Mevzuatında Diğer Kazanç ve İratlara İlişkin Sorunlar ve Çelişkiler
14 Türk Vergi Mevzuatında Katma Değer Vergisine İlişin Sorunlar ve Çelişkiler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Özel kesimle kamu kesimine yön veren ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorumlama, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme ve çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm önerebilmek. 5
2 Kamu ekonomisi alanında devletin mali durumunu/konumunu belirleyen maliye teorisi, gelir-gider, bütçe ve borçlanma teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgiler ışığında analiz yapabilme ve politika üretilmesi ve uygulamasına katkı sağlayabilmek. 5
3 Kamu finansman araçları ve kamu finansman araçlarından en sağlam kaynak olan vergiye ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olunması ve karşılaştırma yapılabilmesi, özellikle kamu gelirleri türleri, vergi teorisi ve fonksiyonları, vergileme ilkeleri, temel kavramları ve tekniği gibi konularda temel ve pratik bilgilere sahip olma. 5
4 Vergileme dışında en sık başvurulan kamu finansman kaynağı olan kamu borçlanmasına yönelik teorik konularda bilgi sahibi olmak ve bunları yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması ayrıca kamu harcamalarına yönelik yaklaşımların teorik ve pratik yansımaları üzerinde bilgi sahibi olunması. 5
5 Gerek kamu gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken yeterli düzeydeki maliye, hukuk, işletme, iktisat ve muhasebe bilgisine sahip olmalarının sağlanması. Her iki kesimin ihtiyaç duyduğu donanımlı elemanların yetiştirilmesi. 5
6 Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve isabetli tahminlerde bulunabilen, sebep ve sonuçlar arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurabilen, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı bilgilerle donatmak. 5
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim yeterliliğine sahip olan özel ve kamu sektöründe faaliyette bulunacak nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi. 5
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olarak bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen ve dış dünyadaki gelişmeleri doğrudan takip edebilen ve ekonomik-mali kararlarını bu gelişmeler göre saptayabilen özgüvene sahip elemanların kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmesini sağlamak. 5
9 Toplumsal bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan, mali-ekonomik alanlardaki bilgi sistemleri konusunda donanımlı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, temel yazılımları kullanabilen elemanların istihdamına katkı sağlamak. 5
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, bilgi ve düşüncelerini başkalarına aktarabilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen, bilgileri analiz edebilme ve sorumluluk alabilme yeterliliğine sahip kişilerin yetiştirilmesi. 5
11 Maliye alanı ile ilgili edinilmiş bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, diğer disiplinlerle işbirliği yaparak disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 165    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ders notu bulunmamaktadır.
Diğer Kaynaklar ARSLAN, M., Vergi Hukuku, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2. Baskı, Malatya, 2000. ASLAN, M., Türk Vergi Sisteminde Cezai Yaptırımların Etkinliği, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ekim, Ankara, 2008. ATAR, Y., Vergi Hukuku, Mimoza Basım Yayım Dağıtım, 5. Baskı, Konya, 2004. BAYRAKLI, H.H., Genel Vergi Hukuku, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyon, 2005. BİLİCİ, N., Vergi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 12. Baskı, Ankara, 2006. BİLİCİ, N., Vergi Hukuku (Genel Hükümler, Türk Vergi Sistemi), Seçkin Yayıncılık, 26. Baskı, Ankara, 2011. CANDAN, T., Vergi Suç ve Cezaları, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 1995. DEMİRBAŞ, T., Ceza Hukuku Genel Hükümleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005. GÜLSEN, G., Verginin Yasallığı İlkesi, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1998. IŞIK, A.K., KARAYILMAZ, E., ORGAN, İ., IŞIK, H., Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ekin Kitabevi, Bursa, 2005. KALENDEROĞLU, M., Kamu Maliyesi Bütçe ve Borçlanma, Seçkin Yayıncılık, 16.Baskı, Ankara, 2007. KIRBAŞ, S., Vergi Hukuku, Siyasal Kitabevi, 16. Baskı, Ankara, 2004. KIZILOT, Ş., KIZILOT, Z., Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, Yaklaşım Yayımcılık, 12. Baskı, Ankara, 2007. MUTLUER, M. K., Vergi Ceza Hukuku, Eskişehir İTİA, Yayın No: 214, Eskişehir, 1979. MALİYE HESAP UZMANLARI VAKFI, Türk Vergi Sisteminin Önündeki Temel Engeller ve Çözüm Önerileri, Türk Vergi Sistemi, 3. Bölüm. OKTAR, A., Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul, 2006. ÖNCEL M., KUMRULU, A., ve ÇAĞAN, N., Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, 16.Baskı, Ankara, 2003. ÖZSOYLU, F. A., Türkiye?de Kamu Sektörü, Nobel Kitabevi, 1. Baskı, Adana, 2006. PARLAR, A., DEMİREL G., Açıklamalı-İçtihatlı Adli- İdari Vergi Suçları, Adil Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2002. SABAN N., Vergi Hukuku, Beta Basım Yayım Dağıtım, 5. Baskı, İstanbul, 2009. ŞENYÜZ, D., Vergi Ceza Hukuku, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2003. TAŞ, F., Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2008. TOBB, HUV, Türk Vergi Sistemi, Doğuşum Matbaacılık, Ankara, Ekim, 2002. TURHAN, S., Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2006. YARAŞLI, G.O., Türkiye?de Vergi Reformu, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 2005. YILMAZ, K., Türk Vergi Hukuku (Vergi Sisteminin Esasları, Temel Kavram ve Kuramlar), Ce-Ka Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2003.
Materyal
Dökümanlar Vergi Usul Kanunu, 04.01.1961 tarih ve 213 sayılı kanun, RG. 10.01.1961, Sayı: 10703-10705, Tüm Vergi Kanunları, Seçkin Yayıncılık, 42. Baskı, Ankara, 2010. Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, 21.07.1953 tarih ve 6183 sayılı kanun, RG. 28.07.1953, Sayı: 8469,Tüm Vergi Kanunları, Seçkin Yayıncılık, 42. Baskı, Ankara, 2010. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, Karar Sayısı: KHK/646, RG. Sayı: 27990, 10.07.2011.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)