Ders Adı Jeopolitik ve Strateji
Ders Kodu 02UAI1111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Erjada Progonati
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Jeopolitik ve strateji kavramını öğrencilere tanıtmak, 2. Akademik literatürdeki ana temalar ve tartışmalarla öğrencileri tanıştırmak, 3. Öğrencileri, jeopolitik ve strateji alanında metodolojik zorluklara duyarlı hale getirmek, 4. Öğrencilere, jeopolitik ve strateji biliminin kavramları ile dünyayı ve güncel sorunları daha iyi anlamak için analitik perspektifler ve araçlar kazandırmak. 5. Bu kavramlar ışığında küresel ve bölgesel cari meseleleri ele almak .
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin kapsamında jeopolilitik ve starteji kavramları; kara,deniz, hava jeopolitik teorileri; Avrasya, Balkanlar, Ortadoğu, Türk Dünyası jeopolitiği; jeopolitik esaslar üzerine politik strateji oluşturmak; büyük güçlerin dış politika stratejileri; orta ölçekli güçlerin jeopolitik sınırlılıkları; Türk dış politikasında jeopolitik tahayyülleri yer alacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders, günümüzde uluslararası ilişkilerin belirleyici unsurlarından biri haline gelmiş jeopolitik ve strateji olgusunun tarihsel sürecine odaklanmaktadır. Ders temel olarak jeopolitik ve strateji, kavramının tarihini, ortaya çıkış nedenlerini, inceleyerek küresel, bölgesel ve ulusal düzenin karakterini anlamaya odaklanmaktadır. Derste benimsenecek yaklaşım, tarihsel ve karşılaştırmalı bir perspektifle jeopolitik teorileri ele alarak bu meseleyi uluslararası politikaya yönelik pratik bir bakış açıyla harmanlamak jeopolitik ve strateji arasındaki ilişkiyi, bölgesel ve uluslararası dinamiklerle birlikte incelemektir.
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin jeopolitik kavramını, bu kavramlar ışığında devletlerin izledikleri dış politika ve ulusal güvenlik stratejileri arasındaki ilişkinin ne olduğunun anlamasını sağlamaktır. Ayrıca bu kavramlar ışığında, hegemonik güç odaklarının dış politika stratejileri incelenerek, cari dış politika meseleleri ile ilgili öğrencilerin farkındalığı artırılacaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Jeopolilitik ve Starteji Kavramı
  Ön Hazırlık: Makale okumaları
2 Kara jeopolitik teorileri
  Ön Hazırlık: Makale okumaları
3 Deniz jeopolitik teorileri
  Ön Hazırlık: Makale okumaları
4 Avrasya jeopolitiği
  Ön Hazırlık: Makale okumaları
5 Balkan Jeopolitiği
  Ön Hazırlık: Makale okumaları
6 Ortadoğu jeopolitği
  Ön Hazırlık: Makale okumaları
7 Savaş, Barış ve Devletlerin stratejileri
  Ön Hazırlık: Makale okumaları
8 Vize Haftası
9 Türk Dünyası jeopolitiği
  Ön Hazırlık: Makale okumaları
10 Jeopolitik esaslar üzerine politik strateji oluşturma
  Ön Hazırlık: Makale Okumaları
11 Büyük güçlerin dış politika stratejileri
  Ön Hazırlık: Makale okumaları
12 Orta ölçekli güçlerin jeopolitik sınırlılıkları
  Ön Hazırlık: Makale okumaları
13 Türk diş politikasında jeopolitik tahayyül
  Ön Hazırlık: Makale okumaları
14 Final sınav haftası
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 5
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 5
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 5
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 5
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 5
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 5
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 5
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 5
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 5
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 5
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 2 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 14 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 14 0 0
Sunum 1 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Colins S. Gray ve Geoffrey Sloan: Jeopolitik, Jeostrateji ve Coğrafya Hasert Çomak: Dünya Jeopolitiğinde Türkiye Bilal Karabulut: Strateji, Jeostrateji ve Jeopolitik
Diğer Kaynaklar Khaled Yacoub Oweis, Insight: Saudi Arabia boosts Salafist rivals to al Qaeda in Syria, Reuters, October 1, 2013. Edward Mead Earle, (Creadores de la estrategia moderna), III –Creators of the modern strategy III, Military Circle, Buenos Aires, 1992. Samuel Huntington, (199 6), The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Harvard. A. Ilies, Elemente de Geografie Politica, Editura Universitatii din Oradea, Oradea, 1999. Jenkis, A., Pepper, D., (eds.) The geography of peace and war, Oxford, 1985.
Materyal
Dökümanlar Diğer doküman paylaşımları dersler boyunca internet üzerinde yapılacaktır.
Ödevler 14 hafta boyunca dersin konularına göre ödev konuları ayarlanacaktır.
Sınavlar Toplamda iki sınav olacak(vize-final).
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)