Ders Adı AB Gıda Politikası
Ders Kodu 161177b384bf476d9b
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Türkiye?nin Avrupa Birliğine (AB) üyeliği sürecinde kritik bir aşama olan katılım müzakereleri süreci başlamış bulunmaktadır. Katılım müzakereleri esas olarak aday ülkenin ve AB?nin üyeliğin getirdiği yeni koşullara hazır hale gelmesini kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Ülkemizin bahse konu süreçte öncelikle ele alacağı konuların arasında gıda güvenliği de yer almaktadır. Gıda güvenliği ve denetimi alanında AB?ye uyum amacıyla hayata geçirilecek olan yeni mevzuat düzenlemeleri ve kurumsal reformların, ülkemizin gümrük birliğinin gereklerini yerine getirmesinin ötesinde mevcut katılım müzakerelerinin de önünü açacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede, AB gıda güvenliği politikasının hukuki ve kurumsal yapısının incelenmesi, bu yapının üye ülkelerdeki yansımalarının tespit edilmesi ve ülkemizde mevcut hukuki ve kurumsal yapılarla karşılaştırmasının yapılmasına ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. Bu derste bahse konu ihtiyaca karşılık verme amacıyla hazırlanmış olup, yapılan incelemeler ve karşılaştırmalar neticesinde AB?nin Gıda Politikası ve Türkiye?nin uyum çalışmaları detaylı olarak ortaya konacaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 5
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 5
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 5
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 5
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 4
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 3
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 4
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 3
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 3
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 5
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 6 72
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Anonim, Avrupa Birliği Müktesebatı Ve Gıda Sektörü Raporu, İKV No:209, 2007. 2. Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin gıda yasasıyla ilgili genel ilke ve şartları belirleyen, Avrupa Gıda Güvenliği İdaresi’ni kuran ve gıda güvenliği konularıyla ilgili işlemleri belirleyen 28 ocak 2002 tarih ve (ec)178/2002 sayılı tüzüğü. 3. Gökhan Güder, AB Gıda Güvenliği Politikası, DPT Uzmanlık Tezi, Yayın No: 2696, Ankara. 4. Öztan, A., Kahraman, B., Gıda Yasası ve Avrupa Birliği Entegrasyonu, Gıda Mühendisliği 4. Kongresi, 29.9-1.10.2005, Ankara, 2007. 5. Anonim, Gıda Güvenliği Bitki ve Hayvan Sağlığı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, T.C.Başbakanlık DPT Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı 2007-2013, http://ekutup.dpt.gov.tr/gida/oik664.pdf, 2007.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)