Ders Adı Uluslararası İlişkilerde İnsan Hakları ve Koruma Sorumluluğu
Ders Kodu 1f30ebb9bd8b453e83
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Adem Ali İren
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları uluslararası hukukun temel kavramları İnsan haklarının tarihsel süreci uluslararası ilişkiler teorileri ve adalet
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İkinci Dünya savaşı sonrasında yaygınlaşmaya başlayan insan hakları, Soğuk Savaşın bitimiyle yeni bir döneme girmiş ve insan haklarının uluslararasılaşması hızlanmıştır. Fakat uluslararası sistemin gereklilikleri, egemenlik kavramı ve insan haklarının korumaya çalıştığı değerler zaman zaman birbiriyle çatışmaktadır. Evrensel insan hakları oluşturma çabalarının önündeki en büyük engel ise doğu-batı, kuzey-güney ekseninde kültürel, siyasal ve ekonomik anlamda ayrışan dünyanın değişik bölgelerinin insani güvenliği ve insan haklarını korumayı farklı şekillerde algılamaları olmaktadır. Yirmi birinci yüzyılın hemen başında ortaya çıkan “koruma sorumluluğu” kavramı gün geçtikçe gelişerek meşru bir zemine oturmaya başlamış ve devlet egemenliği algısındaki değişimi destekleyerek insani güvenliğin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Devletin güvenliği yerine insani güvenliği ön plana çıkaran bu yaklaşım, gücü devlet tekelinden çıkararak küresel anlamda bireyler üzerine dağıtmaktadır. Egemenlik devlete, insanı ve onun haklarını koruma sorumluluğu yüklemekte, devletin bu sorumluluğunu yerine getir(e)mediği durumlarda ise koruma sorumluluğu uluslararası toplumun bir görevi haline gelmektedir. Devletler, koruma sorumluluğunun insanı ve insan haklarını koruyan normatif tavrını teoride destekledikleri kadar uygulamada yeterince desteklememektedirler. Siyasi ve hukuki açıdan hiçbir devlet koruma sorumluluğunun önlemeye çalıştığı insanlığa karşı işlenen suçları, soykırımı, etnik temizliği ve savaş suçlarını desteklememesine rağmen, uluslararası toplum çoğu insani krizde birbirinden farklı tavır sergilemiştir. İnsan haklarını ve insani güvenliği korumayı amaçlayan “koruma sorumluluğu” akademik, felsefi, siyasi ve hukuki temelleri haklı savaş ve insani müdahaleye uzanan yeni bir kavramdır
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri insan haklarının uluslarasılaşma sürecini kavramak uluslararası hukuk ve uluslararası politika arasındaki ilişkiyi analiz etmek Uluslararası düzen ve adalet ikilemini incelemek Koruma Sorumluluğu kavramını analiz etmek
Dersin Amacı Uluslararası siyaset ve uluslararası hukukun en tartışmalı konularından olan insani müdahale ya da yirmi birinci yüzyılda ciddi değişikliğe uğramış haliyle koruma sorumluluğu insan haklarını koruyarak insani güvenliği sağlamayı amaçlamaktadır. Buna rağmen bu prensipleri kabul eden devletlerin uygulamalarında söz konusu ilkelere gerektiği kadar riayet edilmediği gözlenmektedir. Bu durumun sebepleri uluslararası ilişkiler teorileri bağlamında yapılacak detaylı analizler çerçevesinde ele alınacaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 MODERNİZM ÖNCESİ BATI TOPLUMUNDA İNSAN HAKLARI
2 İnsan Haklarının Kökeni: Doğal Haklar
3 Erken Dönem Modern İnsan Haklarının Ortaya Çıkışı
4 MODERN BATI TOPLUMUNDA İNSAN HAKLARI
5 Modernizme Doğru Uluslararası Barış ve Güven Aracı Olarak İnsan Hakları
6 BATI DIŞINDAKİ TOPLUMLARDA İNSAN HAKLARI
7 BAŞKALARI ADINA SAVAŞ: İNSANİ MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU
8 YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDA ULUSLARARASI TOPLUM VE KORUMA SORUMLULUĞU
9 MUTLAK GÜÇTEN SINIRSIZ SORUMLULUĞA DEVLET EGEMENLİĞİ
10 KÜLTÜREL GÖRELİLİK ve KORUMA SORUMLULUĞU
11 DAYANIŞMACI ULUSLARARASI TOPLUM
12 ÇOĞULCU ULUSLARARASI TOPLUM
13 ULUSLARARASI DÜZEN VE ADALET
14 ÇOĞULCU VE DAYANIŞMACI ULUSLARARASI TOPLUMDA KORUMA SORUMLULUĞU
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Uluslararası İlişkiler güncel konularını takip edebilmek ve bu konuları teorik bilgilerle eşleştirebilme 4
2 Uluslararası politika teorileri öğrenmek ve bu teorileri kullanabilme 4
3 Güncel uluslararası politika konu ve sorunlarını siyasi tarih olayları ile yorumlayabilme 4
4 Güncel uluslararası ilişkiler olaylarını uluslararası hukuk kuralları ile yorumlayabilme 5
5 Ekip ile çalışmayı bilen, gerektiği yerde sorumluluk alabilen, özgüvenli, tartışma kültürü olan vizyon sahibi bireyler olma 4
6 Geliştirdiği fikir ve düşünceleri Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi bir şekilde sunabilen, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olmayı sağlayabilme 4
7 Sadece resmi kurumlarda çalışma becerisi kazanmış değil aynı zamanda özel sektörde de bilgi ve donanımını kullanarak yükselme becerisi sahibi olma 3
8 Bilgi üretmek ve bilgi edinmek için gerekli araştırmacı ruhu kazanmak yanında bilgiye ulaşmada kullanılacak bilimler metodları uygulama becerisine sahip olma 4
9 Ürettiği bilgiyi uygun bilimsel yöntemler ile tüm dünya ile paylaşma isteği ve yeteneğini kazanmış olma 4
10 Yaygın yabancı diller yanında bölgesel dillere ve kültürleri yabancı olmama 4
11 Uluslararası ilişkiler disiplini altında mesleki ve bilimsel etik davranışlarına bağlı olma 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 60
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 42 588
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 1 0 0
Sunum 1 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu DONNELLY, Jack, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, New York, 2003. GROTIUS, Hugo, Grotius on the Rights of War and Peace, The Law Book Exchange, New Jersey, 2011. HEHIR, Aidan, The Responsibility to Protect: Rhetoric, Reality and the Future of Humanitarian Intervention, Palgrave MacMillan, New York, 2012.
Diğer Kaynaklar ERDOĞAN, Mustafa, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, 2. Baskı, Orion Kitabevi, Ankara, 2011. FREEMAN, Michael, İnsan Hakları Disiplinlerarası Bir Yaklaşım, (çev.), Erkan Koca ve Asena Topçubaşı, Birleşik Yayınları, 2008.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)