Ders Adı Gıda Ekonomisi
Ders Kodu 01TRE5130
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Gıda sektörünün yapısını ve ekonomi içindeki yerini öğrenir. 2) Dünya gıda sistemlerinin bileşenlerini ve çalışma prensiplerini kavrar. 3) Gıda ilgili gelişmeleri takip eder ve anlama/analiz etme kabiliyetini geliştirir. 4) Gıda piyasasında yer alan ulusal ve uluslararası kuruluşları tanır, konuyla ilgili kurumsal yapı ve yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi olur. 5) Gıda sektörünün tarım, ekonomi, çevre ve diğer alanlarla ilgisini öğrenerek bütüncül bir yaklaşım kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Gıda ürünleri piyasalarının özellikleri, gıda talep, arz ve fiyatlarının oluşumu, politikalar, gıda işletmelerinde yatırım kararı ve verimlilik prensiplerinin uygulanması, gıda pazarlama ve dağıtım sistemleri yerel ve küresel düzeyde ele alınmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Dünya gıda sistemlerinin bileşenlerini ve çalışma prensiplerini kavramak 2. Gıda ilgili gelişmeleri takip etmek ve anlama/analiz etme kabiliyetini geliştirmek. 3. Gıda sektörünün tarım, ekonomi, çevre ve diğer alanlarla ilgisini öğrenerek bütüncül bir yaklaşım kazanmak
Dersin Amacı Dünya gıda sistemini ve unsularını tanıtarak, bu sistemin dünya gıda gereksinimlerini karşılama açısından performansının sorgulanması ve değerlendirilmesi açısından gerekli nosyonu öğretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Gıda Ürünlerinin Talebi ile İlgili Konular ( Gıda talebini etkileyen faktörler, açlık sorunu, değişen gıda tüketim paterni ve bu değişimi etkileyen faktörler)
2 Gıda Üretim ve Arzı ile İlgili Konular (etkileyen faktörler, gelişmiş ülkelerde üretim fazlalıkları sorunu, gelişmekte olan ülkelerde gıda arzı ile ilgili sorunlar, gıda güvencesi, güvenliği ve kalitesi)
3 Gıda ürünlerinde fiyat oluşumu (üretici-tüketici fiyat oranları ve değişmeler, bölgesel fiyat farklılıkları, dünya fiyatlarındaki değişim ve eğilimlerin analizi)
4 Gıda kalite sertifikasyonları ve belgelemelerin gıda ürünlerinin yerel ve küresel pazarlamasına etkileri
5 Uluslararası gıda piyasalarındaki gelişmeler (küreselleşme, çok uluslu girişimler, etik ticaret yaklaşımı ve uygulamaları)
6 Gıda pazarlama ve dağıtım sistemleri (amaç, altyapı, bilgi akışı, etkinlik, entegrasyon ve koordinasyon kavramları, gıda tedarik zinciri, katma değer analizi)
7 Yatırım, finansman, teşvikler, verimlilik prensipleri ile gıda sektörünün endüstrileşmesi arasındaki ilişkiler-I
8 Yatırım, finansman, teşvikler, verimlilik prensipleri ile gıda sektörünün endüstrileşmesi arasındaki ilişkiler-II
9 Gıda sektörü ile ilgili kurumsal yapı ve yasal mevzuat (TKB, Sağlık Bakanlığı, DTÖ, EFSA (AB Gıda Güvenlik Otoritesi), UN-FAO, Dünya Bankası ve ilgili alt kuruluşları, araştırma kuruluşları, gıda yasası ve yönetmelikler)
10 gıda sektörünün yasal çerçevesi (gıda hukuku ve yönetmelikler)
11 Öğrenci sunumları
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 5
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 5
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 5
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 5
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 5
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 5
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 5
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 5
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 1 20
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 191    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Dönem başında hazırlanan ilgili kaynaklarla zenginleştirilmiş pp sunusu
Diğer Kaynaklar Nourishing Networks, Fourteen lessons about creating sustainable food supply chain, Wageningen University, 2006. Food Marketing, L.B. Darrah Food Marketing, Barry L. Reece Global Agricultural Trade and Developing Countries, edited by M.Ataman Aksoy, John C.Beghin, WB, 2004. Tarım ve Gıda Ürünleri Fiyatlarında Yaşanan Sorunlar ve Öneriler, Taylan Yılmaz, Yurdakul Saçlı, DPT, 2009. ?The Crisis of Food Brands?, 2009, edited by Lindgreen, A., Hingley, M.K. Çetin, B., 1999, Gıda Sanayi Ekonomisi ve İşletmeciliği, Vipaş A.Ş. Yay. No:12, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yay. No:136, Bursa. ÇETİN, B., A. AKPINAR, D. ÖZSAYIN, The use of information and Communication Technologies as a Critical Success Factor for Marketing in Turkish Agri-Food Companies, Food Reviews International, Vol:20 (3) 2004 ÇETİN,B., 2008, Gıda Sanayi İşletme Ekonomisi, Nobel Yayınları No:1296, ISBN 978-605-395-092-9, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 172s.
Materyal
Dökümanlar Diğer kaynaklar olarak belirtilen referanslar fotokopi olarak verilecektir. Ayrıca, öğrenciler güncel konu ve makaleleri takip etmeleri için teşvik edileceklerdir.
Ödevler Son dört hafta öğrenci ödevlerine tahsis edilmiştir. Öğrenciler belirledikleri bir ürün ya da ürün grubunun ekonomik analizini yaparak sunacaklardır.
Sınavlar 1 ara sınav ve yarıyıl sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)