Ders Adı Tarım Ekonomisinde Ekonometrik Analizler
Ders Kodu 01TRE5134
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Mevlüt Gül
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Oluşturulan ekonometrik modeli çözümler, yorumlar ve ekonomi teorisinin gözlem verileriyle karşılaştırır. Ekonometrik modelin katsayılarını hesaplar ve ekonomik teori ile katsayıların büyüklüğü ve işaretlerini sınar. Ekonometrik modelden hareketle ekonomik büyüklüklerin tahminini yapar. Ekonometrik modellerden hareketle esnekleri hesaplar ve yorumlar. Kullanılan teknikleri ve elde edilen çözüm sonuçları kullanır ve yorumlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ekonometrinin modellemenin aşamaları, en küçük kareler yöntemi, çeşitli matematiksel formda modellerin elde edilmesi ve esneklik hesaplamaları, tahmincilerin özellikleri, doğrusal regresyonun varsayımları, otokorelasyon, farklı varyans ve çoklu bağlantı problemlerinin belirlenmesi ve giderilmesi, doğrusal olasılık modelleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tarım ekonomisinde kullanılan verilere uygun ekonometrik modelleme ve model sonuçlarını ekonomik açıdan yorumlama becerisini kazanmalarını sağlamak.
Dersin Amacı Tarım ekonomisinde kullanılan verilere uygun ekonometrik modelleme ve model sonuçlarını ekonomik açıdan yorumlama becerisini kazanmalarını sağlamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ekonometrinin Tanımı, Alternatif Ekonometrik Yaklaşımlar, Ekonomik ve Ekonometrik Modeller,
  Ön Hazırlık: Gujarati, D.N.,2001. Temel Ekonometri (basic econometrics). Litaratür yayıncılık
2 Ekonometrik Araştırmanın Aşamaları –örnek olay
  Ön Hazırlık: "
3 Veri Tipleri, Zaman serileri, Kesit verileri, Karma (panel) veri, Ekonometrik Modelleme Uygulamaları
  Ön Hazırlık: "
4 Nasıl Bir Modelleme, Model Tanımlama Esasları, Bağımsız Değişkenlerin Seçimi, İhmal Edilen Değişkenler, Gereksiz Değişkenler, Uygulamalar, Sabit Terimin Kullanımı ve Yorumu,
  Ön Hazırlık: "
5 Çoklu Regresyon Çözümlemesi, Tahmin sorunu
  Ön Hazırlık: "
6 Örnek uygulamalar
  Ön Hazırlık: "
7 Örnek uygulamalar
  Ön Hazırlık: "
8 Yaygın Matematiksel Formlarda Tahminleme, Doğrusal Form, Ters Fonksiyon, Yarı Logaritmik Fonksiyonlar, Çift Logaritmik Fonksiyon, Polinomial Fonksiyonlar, Uygulamalar,
  Ön Hazırlık: "
9 Çok Açıklayıcılı Regresyon Modellerinin Çözümü, Tahmincilerin Yarayışlılığı, Modelin Yarayışlılığı,
  Ön Hazırlık: "
10 Otokorelasyonun Nedenleri, Yol Açtığı Sonuçlar, Belirleme Yöntemleri, Giderme yolları-uygulamalar
  Ön Hazırlık: "
11 Çoklu bağlantı Nedenleri, Belirleme Yöntemleri, Giderme yolları-uygulamalar
  Ön Hazırlık: "
12 Doğrusal Olasılık Modeli (LPM), Logit Model, Probit Model
  Ön Hazırlık: "
13 Tarım ekonomisinde uygulanan çeşitli ekonometrik modeller
  Ön Hazırlık: "
14 Tarım ekonomisinde uygulanan çeşitli ekonometrik modeller-uygulama
  Ön Hazırlık: "
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle mikro ve makro ekonomi teorileri hakkında tam bilgi edinme 5
2 Sayısal ve grafiksel yöntemlerle tarım ekonomisi hakkında tam bilgi edinme 5
3 Tarım ekonomisi alanında bilgilerini genişletme ve derinleştirme bilinciyle bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği 5
4 Tarım ekonomisi konularında disiplinler arası akademik çalışmalara uyum 5
5 Tarım işletmeciliği, tarımsal pazarlama, tarım politikası, tarımsal kooperatifçilik, tarımsal yayım gibi Tarım ekonomisinin seçilen bir alanında uzmanlaşma 5
6 Verileri bilimsel yöntemler kullanarak bilgiye dönüştürme ve etik kurallara göre toplumla paylaşma 5
7 Araştırma süreç ve sonuçlarını açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarma 5
8 Tarım ekonomisinin teknik ve sosyal yönünü göz önünde tutarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 5
9 Hayat boyu bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerisi 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Ödevler 1 40 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Gujarati, D.N.,2001. Temel Ekonometri. Litaratür yayıncılık
Diğer Kaynaklar Tarı, R., 2006. Ekonometri. Avcı Ofset, İstanbul. Sevüktekin, M., 2000. Ekonometrik Model Kurma Teknikleri. Vipaş, Bursa. Akaya, Ş., Pazarlıoğlu, M.V., 1995. Ekonometri I. Anadolı Matbaacılık, İzmir. Kennedy, P., 2000. Ekonometri El Kitabı. Gazi Kitabevi, Ankara. Kutlar, A., 2005. Uygulamalı Ekonometri. Nobel. Kutlar, A., 2007. Ekonometriye Giriş. Nobel. Yavuz, F., 2001. Ekonometri Teori ve Uygulama Ders Notları. Atatürk Ü. ZF Ders Yayınları No: 185, Erzurum. Greene, W., 2000. Econometric analysis, Prentice Hall.
Materyal
Dökümanlar Dönem başında kaynak ders kitabının temini
Ödevler Öğrencilere dersle ilgili ödev verilerek konulara hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar Arasınavda işlenen konularla ilgili 6-7 klasik soru ile ölçme, Finalde ise işlenen konularla ilgili 6-7 klasik soru ile ölçme
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)