Ders Adı Türkiye'nin Yönetim Yapısı
Ders Kodu 02KAM5112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Vahdettin AYDIN
Dersin Yardımcıları 4-Hatice MESCİ 4-Osman Kürşat ACAR
Dersin Öğrenme Çıktıları Türkiye'nin idari teşkilat şemasının öğrenilmesi ve eleştiriler yapılabilmesi İdari teşkilatlanmamızdaki temel ilkelerin öğrenilmesi ve tartışılması Merkezi yönetim - yerinden yönetim ayrımının öneminin kavranması ve yeni tartışmalara katkı yapılması İdari teşkilatımıza yeni giren kamu kurum ve kuruluşlarının statülerinin değerlendirilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İdari yapılanma ve teşkilatımıza hakim olan ilkeler, merkezi yönetim- yerinden yönetim ayrımı, bunların fayda ve zararları, idari teşkilatımızda merkezi yönetim teşkilatlanması, yerinden yönetim teşkilatlanması ve örnek kurumların incelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türkiye'nin idari teşkilat şemasının iyi derecede bilinmesini sağlamak İdari teşkilatlanmamızdaki temel ilkelerin bilinmesini sağlamak Merkezi yönetim - yerinden yönetim ayrımının öneminin kavratmak ve yeni tartışmalara katkı sağlamak İdari teşkilatımıza yeni giren kamu kurum ve kuruluşlarının statülerini değerlendirebilmem
Dersin Amacı Kamu yönetimi alanında uzmanlık elde etmek isteyen öğrenciler için en temel konularından birisi olan ülkemizin idari teşkilatlanması hakkında şematik ve ayrıntılı bilgi sahibi yapmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İdari yapılanma kavramı, idari teşkilata hakim olan (anayasal ve yasal) ilkeler
  Ön Hazırlık: Turan Yıldırım, Türkiye'nin İdari Teşkilatı, İstanbul. A.Şeref Gözübüyük, Türkiye'nin Yönetim Yapısı, Ankara. Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul. Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa. Birgül Ayman Güler, Türkiye'nin Yönetimi, Ankara. Yıldızhan Yayla, Anayasalarımızda Yönetim İlkeleri, Tevsi-i Mezuniyet ve Tefrik-i Vezaif, İstanbul. İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, İdare Hukuku, İstanbul.
2 İdari yapılanmada kamu tüzel kişiliği kavramı, önemi ve sonuçları
  Ön Hazırlık: İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul. Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa. Hamza Eroğlu, İdare Hukuku Dersleri, Genel Esaslar, İdari Teşkilat ve İdarenin Denetlenmesi, Ankara.
3 Merkezi yönetim-yerinden yönetim ayrımı ve bu ayrıma göre merkezi yönetimin fayda ve zararları
  Ön Hazırlık: Ramazan Cengiz Derdiman, Türkiye İdaresinin Hukuksal Yönü ve Yapısı, Bursa.
4 Merkezi yönetim teşkilatlanması ve Başkent teşkilatı - Cumhurbaşkanlığı - Bakanlar Kurulu, Başbakanlık, Bakanlıklar - Merkez teşkilata yardımcı kuruluşlar - TSK?nın durumu
  Ön Hazırlık: Taha Parla, Türkiye'nin Siyasi Rejimi, İstanbul. Tahsin Bekir Balta, Türkiye'de Yürütme Kudreti, Ankara. Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı-Hükümet Çatışması, Bursa. Burhan Kuzu, Parlamenter Rejimde Devlet Başkanının Konumu ve 1961-1982 Anayasalarında Durum, İstanbul. Mustafa Ateş, Devlet Planlama Teşkilatı, Kamu Yönetimindeki Yeri, Organizasyon Yapısı, Görevleri ve Fonksiyonları, Ankara.
5 Merkezi yönetimin taşra teşkilatı - İl idaresi - İlçe İdaresi - Bölgesel teşkilatlanmalar (müdürlükler)
  Ön Hazırlık: Arif Payaslıoğlu, Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Üzerine Bir İnceleme, Ankara. Ayşegül Mengi, Avrupa Birliği'nde Bölgeler Karşısında Yerel Yönetimler, Ankara. Ruşen Keleş, "Bölge Gerçeği ve Avrupa", ÇYYD. C.7, ss.3-11.
6 Yerinden yönetim teşkilatlanması ve Yerel Yönetimler - Tarihçe - Karşılaştırmalı olarak yerel yönetimlerin değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: İlber Ortaylı, Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, İstanbul. Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul. Kemal Görmez, Yerel Demokrasi ve Türkiye, Ankara. Halil Kalabalık, Yerel Yönetim Hukuku, Teori, Uygulama, Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı, Ankara. Yüksel Koçak, Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler, Ankara.
7 Yerel Yönetimler: - Belediyeler ve Büyükşehir Belediyeleri - İl Özel İdareleri - Köyler
  Ön Hazırlık: Nuri Tortop ve diğerleri, Mahalli İdareler, Ankara. Kemal Görmez, Mustafa Ökmen, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, İstanbul. Abdullah Yılmaz ve diğerleri, Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, Ankara. Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul. Eyüp Zengin, Yerel Yönetim Birlikleri, Konya.
8 Yerel yönetim organları, özellikleri, seçimleri, organlık sıfatının yargı kararı ile kaldırılması ve vesayet denetimine tabi olmaları
  Ön Hazırlık: Nuri Tortop ve diğerleri, Mahalli İdareler, Ankara. Kemal Görmez, Mustafa Ökmen, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, İstanbul. Abdullah Yılmaz ve diğerleri, Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, Ankara. Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul. Halil Kalabalık, Yerel Yönetim Hukuku, Teori, Uygulama, Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı, Ankara.
9 Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT'ler)
  Ön Hazırlık: Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara. Veysel Atasoy, Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme Sorunları, İstanbul. İhsan Kuntbay, Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yönetimi, Ankara Coşkun Can Aktan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme, İzmir. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, KİT Raporları, Ankara
10 Bağımsız İdari Otoriteler
  Ön Hazırlık: Müslüm Akıncı, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, İstanbul. Seriye Sezen, Türk Kamu Yönetiminde Kurullar, Geleneksel Yapılanmadan Kopuş, Ankara.
11 GAP İdaresi Başkanlığı
  Ön Hazırlık: Ramazan Yıldırım, İdare Hukuku Açısından GAP, Diyarbakır. Turan Yıldırım, Türkiye'nin İdari Teşkilatı, İstanbul.
12 Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları
  Ön Hazırlık: Yahya Zabunoğlu, "YÖK ve İdare Hukuku", I.Ulusal İdare Hukuku Kongresi, 1.Kitap, ss.415-424.
13 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  Ön Hazırlık: İbrahim Özdemir, Meslek Kuruluşlarının Kamu Kurumu Niteliği, Ankara. Atilla Özer, Türkiye'de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Ankara. M.Sedat Taşkazan, Türkiye'de Ticaret ve Sanayi Odalarının Fonksiyonları ve İdari Yapısı, Konya. Zafer Üskül, Kamu Yönetimi Açısından Türkiye?de Ticaret ve Sanayi Odaları, Eskişehir. Harun Çetintemel, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, İdare Hukuku ve İdari Yargı İle İlgili İncelemeler, Ankara.
14 Genel değerlendirme ve tartışmalar
  Ön Hazırlık: Cumhurbaşkanlığı DDK Raporları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporları, İçişleri Bakanlığı Raporları, TODAİE Raporları ve diğer STK raporlarının tartışılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 4
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 3
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 3
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 5
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 4
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 4
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 4
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 3
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 5
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 3
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 3
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 10 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 8 64
Ödevler 4 7 28
Sunum 2 10 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu A.Şeref Gözübüyük, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Ankara. Abdullah Yılmaz ve diğerleri, Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, Ankara. Arif Payaslıoğlu, Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Üzerine Bir İnceleme, Ankara. Atilla Özer, Türkiye’de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Ankara. Ayşegül Mengi, Avrupa Birliği’nde Bölgeler Karşısında Yerel Yönetimler, Ankara. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, KİT Raporları, Ankara Birgül Ayman Güler, Türkiye’nin Yönetimi, Ankara. Burhan Kuzu, Parlamenter Rejimde Devlet Başkanının Konumu ve 1961-1982 Anayasalarında Durum, İstanbul. Coşkun Can Aktan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme, İzmir. Cumhurbaşkanlığı DDK Raporları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporları, İçişleri Bakanlığı Raporları, TODAİE Raporları STK raporları Eyüp Zengin, Yerel Yönetim Birlikleri, Konya. Halil Kalabalık, Yerel Yönetim Hukuku, Teori, Uygulama, Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı, Ankara. Hamza Eroğlu, İdare Hukuku Dersleri, Genel Esaslar, İdari Teşkilat ve İdarenin Denetlenmesi, Ankara. Harun Çetintemel, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, İdare Hukuku ve İdari Yargı İle İlgili İncelemeler, Ankara. İbrahim Özdemir, Meslek Kuruluşlarının Kamu Kurumu Niteliği, Ankara. İhsan Kuntbay, Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yönetimi, Ankara İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul. İlber Ortaylı, Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, İstanbul. İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, İdare Hukuku, İstanbul. Kemal Görmez, Mustafa Ökmen, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, İstanbul. Kemal Görmez, Yerel Demokrasi ve Türkiye, Ankara. Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı-Hükümet Çatışması, Bursa. Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa. M.Sedat Taşkazan, Türkiye’de Ticaret ve Sanayi Odalarının Fonksiyonları ve İdari Yapısı, Konya. Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara. Mustafa Ateş, Devlet Planlama Teşkilatı, Kamu Yönetimindeki Yeri, Organizasyon Yapısı, Görevleri ve Fonksiyonları, Ankara. Müslüm Akıncı, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, İstanbul. Nuri Tortop ve diğerleri, Mahalli İdareler, Ankara. Ramazan Cengiz Derdiman, Türkiye İdaresinin Hukuksal Yönü ve Yapısı, Bursa. Ramazan Yıldırım, İdare Hukuku Açısından GAP, Diyarbakır. Ruşen Keleş, “Bölge Gerçeği ve Avrupa”, ÇYYD. C.7, ss.3-11. Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul. Seriye Sezen, Türk Kamu Yönetiminde Kurullar, Geleneksel Yapılanmadan Kopuş, Ankara. Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul. Taha Parla, Türkiye’nin Siyasi Rejimi, İstanbul. Tahsin Bekir Balta, Türkiye’de Yürütme Kudreti, Ankara. Turan Yıldırım, Türkiye’nin İdari Teşkilatı, İstanbul. Veysel Atasoy, Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme Sorunları, İstanbul. Yahya Zabunoğlu, “YÖK ve İdare Hukuku”, I.Ulusal İdare Hukuku Kongresi, 1.Kitap, ss.415-424. Yıldızhan Yayla, Anayasalarımızda Yönetim İlkeleri, Tevsi-i Mezuniyet ve Tefrik-i Vezaif, İstanbul. Yüksel Koçak, Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler, Ankara. Zafer Üskül, Kamu Yönetimi Açısından Türkiye’de Ticaret ve Sanayi Odaları, Eskişehir.
Diğer Kaynaklar Başbakanlık Resmi Gazete İnternet sitesi, www.resmigazete.gov.tr Başbakanlık, Mevzuat Bilgi Sistemi, www.mevzuat.gov.tr Cumhurbaşkanlığı, www.cankaya.gov.tr Başbakanlık, www.basbakanlik.gov.tr Diğer Bakanlıklar İçin bkz. www.turkiye.gov.tr (Devlet Ana Kapısı) TODAİE, Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi, www.yerelnet.org.tr Yerel Yönetimler Araştırma, Yardım ve Eğitim Derneği, www.yayed.org Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, www.mahalli-idareler.gov.tr
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)