Ders Adı Elektronik Devlet
Ders Kodu 02KAM5117
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Vatandaşların rolünde oluşan değişimin belirlenmesi. 2) İletişimin değişen yönünün belirlenmesi. 3) Örgütsel yapıda oluşan değişimin belirlenmesi. 4) Hizmet sunum şekillerinde oluşan değişikliklerin ortaya konulması 5) Yönetim anlayışında oluşan değişimin belirlenmesi. 6) Vatandaşların ilişki biçimlerinde oluşan değişimin ortaya konulması. 7) E-devletin sunduğu kolaylıkların belirlenmesi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği E-devletin dünyada ve Türkiye’deki uygulamaları, gerekçeleri, sunduğu kolaylıklar ve e-devlet sonrası oluşan yeni kamu yönetimlerinin özellikleri incelenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Bilişim teknolojilerinin kamu yönetimi ve hizmetleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi 2. Klasik yönetim anlayışı ile e-devlet arasındaki farkların öğrenilmesi
Dersin Amacı Kamu yönetimi alanındaki güncel yaklaşımlardan biri olan e-devlet ile bilişim teknolojilerinin kamu yönetim ve hizmetleri üzerindeki etkileri incelenmektedir. E-devlet ile klasik yönetim anlayışından önemli ölçüde farklılaşmalar meydana gelmektedir. Bu farklılaşmanın ortaya konulması dersin temel amacıdır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 E-devletin tanımlanması ve ilişkili kavramlar
  Ön Hazırlık: Balcı, Asım; “E-Devlet: Kamu Yönetiminde Yeni Perspektifler, Fırsatlar ve Zorluklar”, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Balcı, Asım vd. (Edit.), Seçkin, Ankara–2003. Özcivelek, Erkmen Rukiye, “Dünyada ve Türkiye’de Elektronik Devlet Tartışmaları:Kavram Üzerine Bir Sorgulama”, http://www.uzay.tubitak.gov.tr., 2009 Mahmut Arslan, Sevcan Kılıç Akıncı, Pınar Bayhan Karapınar, “E-İş, E-Devlet, Etik”, Siyasal Kitabevi.
2 E-devlet ve gerekçeleri
  Ön Hazırlık: Balcı, Asım; “E-Devlet: Kamu Yönetiminde Yeni Perspektifler, Fırsatlar ve Zorluklar”, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Balcı, Asım vd. (Edit.), Seçkin, Ankara–2003.
3 E-devletin sunduğu kolaylıklar E-devletin sunduğu kolaylıklar
  Ön Hazırlık: Baştan, Serhat vd., “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda E-Devletle İlgili Yeni Gelişmeler: Tümleşik E-Devlet Sistemlerine Doğru, Dokuz Eylül Üni. İİBF Dergisi, c.19, s.1, İzmir–2004.
4 Dünyada e-devlet uygulamaları
  Ön Hazırlık: Yıldız, Mete; “Elektronik (E) Devlet Kuram ve Uygulamasına Genel Bir Bakış ve Değerlendirme”, Çağdaş Kamu Yönetimi I, Acar, Muhittin vd. (Edit.), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara–2003.
5 Dünyada e-devlet uygulamaları
  Ön Hazırlık: Yıldız, Mete; “Elektronik (E) Devlet Kuram ve Uygulamasına Genel Bir Bakış ve Değerlendirme”, Çağdaş Kamu Yönetimi I, Acar, Muhittin vd. (Edit.), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara–2003.
6 Türkiye’de e-devlet uygulamalarının tarihçesi
  Ön Hazırlık: Şahin, Ali vd.; “E-devlet Anlayışı Sürecinde Türkiye”, Selçuk Üni.Sosyal Blimler Dergisi, s.9, Konya-2003.
7 Türkiye’de e-devlet uygulamaları
  Ön Hazırlık: N. Hüseyi Kuran, “Türkiye İçin E-Devlet Modeli, Analiz ve Model Önerisi”, Asal Yayınları, 2005.
8 Türkiye’de e-devlet uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ali Şahin, “Türk Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet”, Çizgi Kitabevi Yayınları, 2008.
9 E-devlet ile klasik devlet arasındaki farklılıklar
  Ön Hazırlık: Balcı, Asım; “E-Devlet: Kamu Yönetiminde Yeni Perspektifler, Fırsatlar ve Zorluklar”, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Balcı, Asım vd. (Edit.), Seçkin, Ankara–2003.
10 E- hukuk
  Ön Hazırlık: Aktel, Mehmet; Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayıncılık, Ankara–2003, Hüseyin Odabaş, “E-Devlet Sürecinde Elektronik Belge Yönetimi”, Hiperlink Yayınları, 2009.
11 Türkiye’de e-devlet ile ilgili hukuksal düzenlemeler
  Ön Hazırlık: Pallı, Hayati; “Türk Ceza Kanununda Yer Alan Başlıca Bilişim Suçları”, http://adalet.gov.tr, 2009. Murat Erdal, “Elektronik Devlet; E-Türkiye ve Kurumsal Dönüsüm”, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2004.
12 E- demokrasi
  Ön Hazırlık: Uçkan, Özgür; E-Demokrasi ve Türkiye, Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması İçin Strateji ve Politikalar-I, Literatür Yayıncılık, İstanbul–2003.
13 E-yönetişim
  Ön Hazırlık: Aktel, Mehmet; Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayıncılık, Ankara-2003
14 E-devletin taşıdığı zorluklar
  Ön Hazırlık: Yıldız, Mete; “Elektronik (E) Devlet Kuram ve Uygulamasına Genel Bir Bakış ve Değerlendirme”, Çağdaş Kamu Yönetimi I, Acar, Muhittin vd. (Edit.), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara–2003.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 4
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 4
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 3
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 3
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 5
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 4
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 3
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 5
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 3
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 20 40
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 176    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Balcı, Asım; “E-Devlet: Kamu Yönetiminde Yeni Perspektifler, Fırsatlar ve Zorluklar”, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Balcı, Asım vd. (Edit.), Seçkin, Ankara–2003. 2. Özcivelek, Erkmen Rukiye, “Dünyada ve Türkiye’de Elektronik Devlet Tartışmaları:Kavram Üzerine Bir Sorgulama”, http://www.uzay.tubitak.gov.tr. 2009. 3. Baştan, Serhat vd., “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda E-Devletle İlgili Yeni Gelişmeler: Tümleşik E-Devlet Sistemlerine Doğru, Dokuz Eylül Üni. İİBF Dergisi, c.19, s.1, İzmir–2004. 4. Yıldız, Mete; “Elektronik (E) Devlet Kuram ve Uygulamasına Genel Bir Bakış ve Değerlendirme”, Çağdaş Kamu Yönetimi I, Acar, Muhittin vd. (Edit.), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara–2003. 5. Şahin, Ali vd.; “E-devlet Anlayışı Sürecinde Türkiye”, Selçuk Üni.Sosyal Blimler Dergisi, s.9, Konya-2003. 6. Aktel, Mehmet; Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayıncılık, Ankara–2003. 7. Pallı, Hayati; “Türk Ceza Kanununda Yer Alan Başlıca Bilişim Suçları”, http://adalet.gov.tr, 2009. 8. Uçkan, Özgür; E-Demokrasi ve Türkiye, Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması İçin Strateji ve Politikalar-I, Literatür Yayıncılık, İstanbul–2003. 9. N. Hüseyi Kuran, “Türkiye İçin E-Devlet Modeli, Analiz ve Model Önerisi”, Asal Yayınları, 2005. 10. Ali Şahin, “Türk Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet”, Çizgi Kitabevi Yayınları, 2008. 11. Hüseyin Odabaş, “E-Devlet Sürecinde Elektronik Belge Yönetimi”, Hiperlink Yayınları, 2009. 12. Murat Erdal, “Elektronik Devlet; E-Türkiye ve Kurumsal Dönüsüm”, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2004. 13. Mahmut Arslan, Sevcan Kılıç Akıncı, Pınar Bayhan Karapınar, “E-İş, E-Devlet, Etik”, Siyasal Kitabevi.
Materyal
Dökümanlar 1. Balcı, Asım; “E-Devlet: Kamu Yönetiminde Yeni Perspektifler, Fırsatlar ve Zorluklar”, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Balcı, Asım vd. (Edit.), Seçkin, Ankara–2003. 2. Özcivelek, Erkmen Rukiye, “Dünyada ve Türkiye’de Elektronik Devlet Tartışmaları:Kavram Üzerine Bir Sorgulama”, http://www.uzay.tubitak.gov.tr. 2009. 3. Baştan, Serhat vd., “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda E-Devletle İlgili Yeni Gelişmeler: Tümleşik E-Devlet Sistemlerine Doğru, Dokuz Eylül Üni. İİBF Dergisi, c.19, s.1, İzmir–2004. 4. Yıldız, Mete; “Elektronik (E) Devlet Kuram ve Uygulamasına Genel Bir Bakış ve Değerlendirme”, Çağdaş Kamu Yönetimi I, Acar, Muhittin vd. (Edit.), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara–2003. 5. Şahin, Ali vd.; “E-devlet Anlayışı Sürecinde Türkiye”, Selçuk Üni.Sosyal Blimler Dergisi, s.9, Konya-2003. 6. Aktel, Mehmet; Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayıncılık, Ankara–2003. 7. Pallı, Hayati; “Türk Ceza Kanununda Yer Alan Başlıca Bilişim Suçları”, http://adalet.gov.tr, 2009. 8. Uçkan, Özgür; E-Demokrasi ve Türkiye, Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması İçin Strateji ve Politikalar-I, Literatür Yayıncılık, İstanbul–2003. 9. N. Hüseyi Kuran, “Türkiye İçin E-Devlet Modeli, Analiz ve Model Önerisi”, Asal Yayınları, 2005. 10. Ali Şahin, “Türk Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet”, Çizgi Kitabevi Yayınları, 2008. 11. Hüseyin Odabaş, “E-Devlet Sürecinde Elektronik Belge Yönetimi”, Hiperlink Yayınları, 2009. 12. Murat Erdal, “Elektronik Devlet; E-Türkiye ve Kurumsal Dönüsüm”, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2004. 13. Mahmut Arslan, Sevcan Kılıç Akıncı, Pınar Bayhan Karapınar, “E-İş, E-Devlet, Etik”, Siyasal Kitabevi.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)