Ders Adı Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine karşı suçlar ve Soruşturulmasındaki Özellikler
Ders Kodu 02KAM5118
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kamu görevlilerinin görev suçlarındaki soruşturma konusunda bilgi sahibi olmak Soruşturmacı veya denetim elamanı veya müfettiş olarak yaptığı soruşturma sırasında tespit ettiği hukuka aykırılıkları ceza hukuku açısından nitelendirebilmek Kamu yönetiminin güvenilirliğine karşı işlenen suçlar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak Kamu yönetimindeki yolsuzlukların ceza hukuku açısından hangi suçları oluşturduğunu tespit edebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türk Ceza Kanununda yer zimmet, rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma gibi kamu idaresinin güvenirliğine karşı suçlar ile bu suçların soruşturmasındaki izin sistemi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kamu görevlisi kavramı ve kamu yönetimine karşı suçlar ile bu suçların nasıl soruşturulacağı öğrenilmiş olur
Dersin Amacı Kamu yönetimi alanındaki suçlara ilişkin temel bilgilerin öğretilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Yeni TCK’da kamu görevlisi kavramı
2 4483 sayılı Kanuna göre kamu görevlilerinin görev suçlarının soruşturulması
3 4483 sayılı Kanunun istisnaları
4 Zimmet suçu
5 İrtikap suçu: seminer sunumu
6 Denetim görevinin ihmali: seminer sunumu
7 Rüşvet suçu: seminer
8 Zimmet, irtikap ve rüşvet suçlarının karşılaştırılması
9 Görevi kötüye kullanma suçu: İcrai ve ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçu: seminer sunumu
10 Görevi kötüye kullanma suçu: Görevinin gereklerine uygun davranmak için yarar sağlama: seminer sunumu
11 Göreve ilişkin sırrın açıklanması: seminer sunumu
12 Kamu görevinin teki veya yapılmaması:seminer sunumu
13 Kamu görevlisinin ticareti: seminer sunumu
14 Kamu görevinin usulsüz olarak üstelenilmesi: seminer sunumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 0
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 3 12 36
Sunum 2 15 30
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 177    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. Necati Meran, Kamu Görevlisine ve Adliyeye Karşı Suçlar, Ankara 2006 2. İzzet Özgenç, Zimmet Suçu, Ankara 2007 3. Turhan, Faruk, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2006 4. Emin Artuk/Ahmet Gökcen/Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 2008. 5. İzzet Özgenç, Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, Ankara 2002 6. Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, s. 729- 849, 6. Bası Ankara 2008 7. İsmail Malkoç/ Mahmut Güler, Zimmet, İrtikap, Rüşvet ve Başlıca Memur Suçları, Ankara 1993. 8. İlhan Üzülmez, Yeni Türk Ceza Kanununda Zimmet Suçu, HPD 2005, Sayı 5, s. 216 vd. 9. Sedat Bakıcı, Zimmet, Rüşvet, İrtikap Suçları, Ankara 1988. 10. Ali Parlar/Muzaffer Hatipoğlu, Türk Ceza Kanunu Yorumu, Cilt I-II, Ankara 2007.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, 4483 sayılı Kanun
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)