Ders Adı Çevre Yönetimi ve Politikaları
Ders Kodu 02KAM5120
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Çevre politikası kavramının irdelenmesi 2) Devlet politikaları içinde çevre politikalarının etkinliklerinin değerlendirilmesi 3) Çevre koruma kavramının tartışılması 4) Çevre konusundaki çeşitli fon ve finansman kaynakları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çevre yönetimi kavramı, Türkiye’de çevre yönetimi ve örgütlenmesi (merkez ve taşra örgütlenmesi), çevre ekonomisi, çevre koruma kavramı ve koruma fonları, gönüllü kuruluşlar, çevre politikası kavramı, devlet politikası olarak çevre, toplumsal politika olarak çevre, siyasal partilerin çevreye bakışları ve söylemleri, çevre politikalarının etkinliği ve verimliliği, uluslar arası çevre yönetimi ve örnek olaylar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Ülkemizde çevre yönetimin yönetsel ve kuramsal temellerinin tartılması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Çevre yönetimi ve politikası kavramlarının irdelenmesi ve dönem araştırma konularının saptanması
2 Çevre yönetimi ve politikası kavramlarının irdelenmesi ve dönem araştırma konularının saptanması
3 Çevresel bozulmanın nedenleri
4 Çevresel bozulmanın nedenleri
5 Çevre Hakkı kavramı
6 Çevre Hakkı kavramı
7 Çevrenin ekonomik kontrolü
8 Çevrenin ekonomik kontrolü
9 Arasınav
10 Örnek ve güncel olay analizleri
11 Örnek ve güncel olay analizleri
12 Örnek ve güncel olay analizleri
13 Örnek ve güncel olay analizleri
14 Örnek ve güncel olay analizleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 0
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 70
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 8 96
Ödevler 1 24 24
Sunum 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 182    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu GÖKDAYI İsmail, Çevrenin Geleceği Yaklaşımlar ve Politikalar, TÇV Yay., Ankara, 1997.
Diğer Kaynaklar HAMAMCI, Can: ?Çevre Hakkı Üzerine Düşünceler?, İnsan Hakları Yıllığı, C: 5-6, TODAİE Yay., Ankara, s.172. HAMAMCI, Can: ?Çevrenin Uluslararası Boyutları? İnsan Çevre Toplum, Ankara, 1992 s.287; HUFFMAN James L.. "Protecting the Environment From Orthodox Environmentalism", Harvard Journal of Law & Publc Policy, Spring 1992, Vol:15, Issue: 2, pp:349-360. HUNTLEY, James R.: Çevre Sorunları ve Atlantik İttifakı,1973, s.10 v.d. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI; Avrupa Birliği?nin ve Türkiye?nin Çevre Politikası ve Türkiye?nin Uyumu, İKV Yayınları, Müktesebat Uyum Serisi ; Eylül 2001 GÖNEN, Emre: Çevre Sorunları-Avrupa Toplulukları ve Türkiye Politikalarının Karşılaştırmalı İncelemesi, İktisadî Kalkınma Vakfı Yayını, Ocak 1990 İstanbul s.29; GÖRMEZ, Kemal: Türkiye?de Çevre Politikaları, Ankara, 1991, s.74. GUATTARI Felix, Üç Ekoloji, Hil Yay., İst., 1990. GÜNEY, Emrullah: ?Çevresel Bozulma: Ortam Sorunları?, Standart Dergisi, Çevre Özel Sayısı, Mayıs 1995, s.56. GÜNTER, Barth Hans: ?Çevre Politikası ve Ekolojiye Yönelik Planlama Enstrümanı Olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)? Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)-Uygulamadan Örnekler, TÇV, Ankara, 1991, s.19. GÜRAN, Sait: ?Çevre Kanunu Uygulamalarına Karşı İdarî Dava Açma Olanağı? Adana Barosu Dergisi Yıl:1, S.2, Temmuz 1992, s.15.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)