Ders Adı Kamusal Politika Oluşturma ve İlkeleri
Ders Kodu 02KAM5121
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kamu politikalarına ve kamu politikası sürecine ilişkin temel kavramları bilmek 2) Kamu politikası oluşturma süreci ile politika oluşturma sürecinde yer alan aktörleri ve işlevlerini anlayabilmek 3) Kamu politikasının özelliklerini ile kamu politikasına yön veren ilke ve değerleri bilmek 4) Kamu politikası oluşturulmasına ilişkin temel yaklaşımları bilmek 5) Sosyal devlet programları ve uygulamaları; sosyal devletin geçirdiği dönüşümleri kavramış olmak ve kamu politikalarına etkisini çözümleyebilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin öncelikli amacı politika, kamu politikası, kamu politikası türleri ve konuları, kamu politikası oluşturma süreci, politika oluşturma sürecinde yer alan aktörler, devlet, piyasa, kamu-özel sektör, sivil sektör, sosyal devlet bürokrat, politikacı, sivil aktörler gibi kavramları açıklamayı amaçlar. Ayrıca, kamu politikasının özellikleri ve kamu politikasına yön veren eşitlik, adalet, özgülük, etkinlik, erişim, katılım gibi ilke ve değerler ile kamu politikası oluşturulmasına ilişkin temel yaklaşımlar (rasyonel model, sınırlı-rasyonel model, artırımcı model, karma model, sistem yaklaşımı, çöp tenekesi yaklaşımı, yeni-liberal model vb.) verilmektir. Bunun yanında, yoksulluk, ayrımcılık, kadın sorunları, kimsesiz çocuklar, toplumsal ve ekonomik dışlanma ve marjinalleşme, sendikacılık ve sendikasızlaş(tır)ma, enformelleşme vb. sorunlarına daha yakından bakılmakta ve tartışılmaktadır. Sosyal devlet programları ve uygulamaları; sosyal güvenlik ve sosyal yardım programları ile sosyal devletin geçirdiği dönüşümler isunulmaktadır. Sosyal ve kamusal politikalara uluslararası perspektiften kısa bir bakış ortaya konmaktadır (AB, Dünya Bankası, ILO, BM, UNDP ve UNESCO).
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Kamu politikalarına ve kamu politikası sürecine ilişkin temel kavramları öğretmek 2) Kamu politikası oluşturma süreci ile politika oluşturma sürecinde yer alan aktörleri ve işlevlerini anlayabilmeyi sağlamak 3) Kamu politikasının özelliklerini ile kamu politikasına yön veren ilke ve değerleri öğretmek 4) Kamu politikası oluşturulmasına ilişkin temel yaklaşımları öğretmek 5) Sosyal devlet programları ve uygulamaları; sosyal güvenlik ve sosyal yardım programları ile sosyal devletin geçirdiği dönüşümleri kavramayı sağlamak
Dersin Amacı Dersin öncelikli amacı kamu politikasına yön veren temel ilke ve değerleri ve yaklaşımları; kamu politikasına ilişkin temel kavramları, süreçleri, aktörleri, politika alanlarını; değişik kamu politikalarına ilişkin çözümlemeleri ve yorumlamaları ortaya koyup, tartışılmasını sağlamaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Politika (siyasa=policy), kamu politikası, kent politikası, sosyal politika, yönetim ve siyaset ile politika yapma ve uygulama ayrışımları, kent ve kamu politikası türleri
  Ön Hazırlık: H. H. Çevik ve H. Demirci, 2008. C. Lindnlom ve E. J. Woodhouse, 1883.
2 Kamu politikalarının tarihsel olarak gelişimi ve sosyal devletin ortaya çıkışı
  Ön Hazırlık: S.S. Gül, 2004; A. Buğra, 2003.
3 Kamu politikası oluşturma teorileri (Rasyonel model, artırmacı-incrimental model, karma model, sistem yaklaşımı, kamu tercihi modeli, postmodern yaklaşımlar vb.)
  Ön Hazırlık: H. H. Çevik ve H. Demirci, 2008; Saybaşılı, 2000.
4 Kamu politikası oluşturma süreci, aktörler ve rolleri, yönetişim
  Ön Hazırlık: H. H. Çevik ve H. Demirci, 2008; C. Lindnlom ve E. J. Woodhouse, 1993; Stone, 1997.
5 Uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesi ve kamu politikalarının analizi: düzenleyicilik, yeniden dağıtıcılık
  Ön Hazırlık: T. R. Dye, 1987; C. Lindnlom ve E. J. Woodhouse, 1883.
6 Türkiye'deki kamu politikası yapımı, denetimi ve değiştirilmesi konusunda genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: H. H. Çevik ve H. Demirci, 2008; H. Gül, M. A. Dulupçu, S. S. Gül, M. Okçu ve H. İ. Çarıkçı, 2004.
7 Kamu politikalarının ve sosyal politikaların oluşumuna yön veren, etkinlik, kalite, hız, adalet, özgürlük, fırsat eşitliği, eşitlik gibi ilke ve değerler
  Ön Hazırlık: S.S. Gül, 2004; Stone, 1997.
8 Ara sınav
9 Sosyal devlet, sosyal liberalizm ve sosyal devlet politikaları ve programları
  Ön Hazırlık: S.S. Gül, 2004.
10 Türkiye’de sosyal güvenliğin ve sosyal yardımların gelişimi ve başlıca sosyal güvenlik ve sosyal yardım programları ve kurumları
  Ön Hazırlık: S.S. Gül, 2004; A. Dericioğulları Ergun ve C. Ergun, 2009.
11 1980’ler sonrası yeni liberal dönem ve kent ve kamu politikalarına yansımaları, kamu yönetimi ve sosyal güvenlik reformları
  Ön Hazırlık: S.S. Gül, 2004; A. Dericioğulları Ergun ve C. Ergun, 2009.
12 Türkiye’deki ve dünyadaki başlıca sosyoekonomik sorunlara daha yakından bakış (kentsel yoksulluk, ayrımcılık, dışlanma, sendikasızlaş(tır)ma, enformelleşme, kimsesiz çocuklar, marjinalleşme vb); ilgili kamu politikaları, sosyal devlet programları ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: S.S. Gül, 2004; A. Dericioğulları Ergun ve C. Ergun, 2009; Z. Bauman, 1999.
13 İşçi hareketleri, sendikacılık; ulusal ve uluslar arası işçi hareketleri
  Ön Hazırlık: A. Bugra ve Ç. Keyder, 2006.
14 Uluslararası nüfus hareketleri, göç, kentleşme, göçmenlik ve insan ticareti
  Ön Hazırlık: A. Bugra ve Ç. Keyder, 2006.
15 Başlıca kent ve kamu politikalarının dünya ve Türkiye özeli açısından değerlendirilmesi ve uluslararası perspektiften kısa bakış (özellikle Dünya Bankası, BM, UNDP, UNESCO ve AB)
  Ön Hazırlık: F. Şenses, 2000; UNDP, 2003.
16 Final sınavı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 0
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 20
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 90
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 15 15
Sunum 1 3 3
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu H. H. Çevik ve S. Demirci, Kamu Politikası: Kavramlar, Aktörler, Süreç, Modeller, Analiz, Karar Verme, Seçkin, Ankara, 2008.
Diğer Kaynaklar 1. S. Sallan Gül, Sosyal Devlet Bitti, Yaşasın Piyasa! Etik, İstanbul, 2004. 2. D. Stone, The Art of Policy Paradox: The Art of Political Decision Making, W. W. Norton & Company, New York, 1997. 3. H. Gül ve S. Sallan Gül, “Sosyal Devletten Çalışma Refahına Geçişte Sosyal Haklar ve Yoksullar”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 40, Sayı 3, s. 1–30, 2007. 4. H. Gül, M. A. Dulupçu, S. S. Gül, M. Okçu ve H. İ. Çarıkçı, “Kentsel Yoksullukla Mücadele Amaçlı Kamu Politikası Geliştirme ve Bir Model Önerisi”, IV. Aile Şurası, Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 18–20 Mayıs (2004). 5. F. Şenses, Küreselleşmenin Diğer Yüzü Yoksulluk, İletişim, İstanbul, 2002. 6. T. R. Dye, Understanding Public Policy, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1987. 7. C. Lindnlom ve E. J. Woodhouse, The Policy-Making Process, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1993. 8. A. Buğra ve Ç. Keyder, Sosyal Politika Yazıları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006. 9. A. Dericioğulları Ergun ve C. Ergun, Geleceğin Güvensiz İnşası: Sosyal Güvensizlik Reformu, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2009. 10. Z. Bauman, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, Çev.: Ü. Öktem, Sarmal Yay., İstanbul, 1999. 11. A. Buğra, Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde, İletişim, İstanbul, 2003. 12. O. Işık ve M. Pınarcıoğlu, Nöbetleşe Yoksulluk, İletişim, İstanbul, 2001.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)