Ders Adı Memurların Disiplin Huk. ve
Ders Kodu 02KAM5122
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Vahdettin AYDIN
Dersin Yardımcıları 4-Hatice MESCİ
Dersin Öğrenme Çıktıları Kamu görevlilerinin disiplin suç ve cezalarının bilinmesi Kamu görevlilerinin disiplin soruşturmaları usul ve esaslarının öğrenilmesi Kamu görevlilerinin disiplin cezalarına karşı başvuru ve itiraz yollarının gösterilmesi İzin sistemi çerçevesinde kamu görevlilerinin yargılanması kararlarının verilmesi ve ön soruşturmalarının açıklanması İzne gerek olmaksızın kamu görevlilerinin yargılandığı durumların belirlenmesi Kamu görevlilerinin yargılanmasında uygulanan usul ve esasların bilinmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Anaysa, Devlet Memurları Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında memur kavramı, memurların sorumlulukları, disiplin suç ve cezaları, disiplin soruşturması, soruşturma usul ve esasları, ilkeler, soruşturmanın sonucu, disiplin cezası verilmesi işlemi, cezaya itiraz, cezaya karşı diğer başvuru yolları memur (kamu görevlileri) güvencesi ve sistemler, Memurlar ve Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve öncesi düzenlemeler, Anayasa ve yasalarla memurlara tanınan ayrıcalık ve dokunulmazlıklar, memurun görev suçları ve bunların soruşturulması, memurlar için yargılama izni talebi, memurlara yargılanması izni verilmesi (lüzum-u muhakeme) veya verilmemesi (men-i muhakeme) kararları ve sonuçları, idari karar olarak yargılamaya dair verilen kararların yargısal denetimleri ve sonuçları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kamu görevlilerinin disiplin suç ve cezalarını bilmek Kamu görevlilerinin disiplin soruşturmaları usul ve esaslarını öğrenmek Kamu görevlilerinin disiplin cezalarına karşı başvuru ve itiraz yollarını göstermek İzin sistemi çerçevesinde kamu görevlilerinin yargılanması kararlarının verilmesi ve ön soruşturmalarını göstermek İzne gerek olmaksızın kamu görevlilerinin yargılandığı durumları belirlemek Kamu görevlilerinin yargılanmasında uygulanan usul ve esasları bilmek
Dersin Amacı Personel hukuku kapsamında kamu görevlilerinin disiplin iş ve işlemlerini, bunlara karşı savunma ve itiraz haklarını göstermek, ayrıca memur güvencesi kapsamında memurların yargılanmalarının izne tabi olduğu ve olmadığı durumları, şekil şartlarını ve sonuçlarını aktarmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Genel olarak memur/kamu görevlisi kavramı ve mukayeseli hukukta karşılıkları
  Ön Hazırlık: -Hayri Orhun, Türkiye'de Devlet Memurlarının Hukuki Rejimi, Umumi Hatlariyle, Tarihi Gelişim ve Bugünkü Durum, İstanbul. - Sami Selçuk, Memur Yargılaması, Tüsiad, İstanbul. - Sulhi Dönmezer, "Memurun Muhakematı Bakımından Memur", İÜHFM, C.9, ss.816-826. Ahmet Taşkın, Kamu Görevlileri Disiplin Hukuku, Ankara.
2 Kamu görevlilerinin personel hukukuna göre hak ve sorumlulukları
  Ön Hazırlık: Ömer Asım Livanelioğlu, Memur Disiplin Hukuku, (Doktora Tezi), Ankara A.Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku, Ankara. Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa.
3 Disiplin suç ve cezaları, disiplin soruşturması usul ve esasları
  Ön Hazırlık: Cemil Kaya, Memur Disiplin Suç ve Cezalarına ve Disiplin Soruşturmasına Hakim Olan Temel İlkeler, AİD. C.38, ss.61-87. Hüsamettin Kırmızıgül, Uygulamada ve Teoride Disiplin Suç ve Cezaları ve Denetim Yolları, İstanbul. Bahir Sorguç, Disiplin ve İdari Soruşturma, Ankara. Turan Genç, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Ceza ve Disiplin Soruşturmaları, İbrahim Pınar, 4483 Sayılı Kanuna Göre Memur Suçlarında İdari ve Adli Soruşturma Usulleri, Ankara.
4 Disiplin soruşturmasının sonuçlandırılması ve disiplin cezası verilmesi işlemi
  Ön Hazırlık: Ahmet Taşkın, Kamu Görevlileri Disiplin Hukuku, Ankara. Oğuz Sancakdar, Disiplin Yaptırımı Olarak Devlet Memuriyetinden Çıkarma ve Yargısal Denetimi, Ankara.
5 Disiplin cezalarına karşı itiraz ve başvuru yolları
  Ön Hazırlık: Ahmet Taşkın, Kamu Görevlileri Disiplin Hukuku, Ankara. Oğuz Sancakdar, Disiplin Yaptırımı Olarak Devlet Memuriyetinden Çıkarma ve Yargısal Denetimi, Ankara. Kerem Altıparmak, Onur Karahanoğulları, ?Bölge İdare Mahkemesi Kararıyla Anayasanın Zımnen İptali?, İnsan Hakları Yıllığı, C.19-20, ss.215-233.
6 Yargı kararlarında disiplin soruşturma ve cezalarına ilişkin örnek kararların değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: A.Alper Durmuş, Açıklamalı, İçtihatlı, Notlu Memur Disiplin Hukuku, Ankara.
7 Memurlara tanınmış olan güvence sistemleri ve sonuçları, mukayeseli hukukta karşılıkları
  Ön Hazırlık: - Sami Selçuk, Memur Yargılaması, Tüsiad, İstanbul. - Uğur Mumcu, Türk Hukukunda Memurların Yargılanması, AÜHFD. C.38, ss.133-182.
8 Memurlar ve Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve öncesi düzenlemeler (Memurin Muhakematı Hakkında Kanun-u Muvakkat)
  Ön Hazırlık: Onur Ender Aslan, "Memurların Yargılanması Hakkında Yeni Yasa Üzerine Düşünceler", AİD. C.33, ss.59-77. - Sami Selçuk, Memur Yargılaması, Tüsiad, İstanbul. - İbrahim Pınar, 4483 Sayılı Kanuna Göre Memur Suçlarında İdari ve Adli Soruşturma Usulleri, Ankara.
9 Memurlara tanınan ayrıcalık ve dokunulmaz hakları ve sonuçları
  Ön Hazırlık: - Sami Selçuk, Memur Yargılaması, Tüsiad, İstanbul.
10 Memurların görev suçları ve bunlarla ilgili soruşturma ve yargılanma kuralları
  Ön Hazırlık: İbrahim Pınar, 4483 Sayılı Kanuna Göre Memur Suçlarında İdari ve Adli Soruşturma Usulleri, Ankara. Talat Rasim Özensoy, Kamu Görevlilerinin Yargılanması Usulü ve Yeni Türk Ceza Kanunu Endeksi, İzmir - Sami Selçuk, Memur Yargılaması, Tüsiad, İstanbul.
11 Memurların yargılanması için gereken yargılama izni, izin konusunda idarenin uyacağı ilke ve yöntemler
  Ön Hazırlık: - Sami Selçuk, Memur Yargılaması, Tüsiad, İstanbul.
12 Memurun yargılanmasına izin verilmesi (lüzum-u muhakeme) veya verilmemesi (men-i muhakeme) kararları ve sonuçları
  Ön Hazırlık: Talat Rasim Özensoy, Kamu Görevlilerinin Yargılanması Usulü ve Yeni Türk Ceza Kanunu Endeksi, İzmir İbrahim Pınar, 4483 Sayılı Kanuna Göre Memur Suçlarında İdari ve Adli Soruşturma Usulleri, Ankara.
13 Yargılanmaya ilişkin kararlara karşı başvuru yolları ve yöntemleri
  Ön Hazırlık: Yücel Oğurlu, "Ceza Mahkemesi Kararının Disiplin Cezalarına Etkisi Sorunu ? Ne Bis İn İdem? Kuralı", AÜHFD. C.9, ss.101-124. Gürsel Kaplan, "Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı Yargı Yoluna Başvurmayı Engelleyen Düzenlemelerin Hukuk Devleti Prensibi Açısından Değerlendirilmesi", Erzincan HFD. C.7, ss.309-334.
14 Genel değerlendirme ve mahkeme kararları ışığında örnek olayların tartışılması
  Ön Hazırlık: - Sami Selçuk, Memur Yargılaması, Tüsiad, İstanbul. - AİHM, Karaçay-Türkiye Davası - Anayasa Mahkemesi, 2007/88 Karar sayılı kararı.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 3
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 5
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 3
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 5
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 5
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 4
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 3
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 4
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 5
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 5
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 4
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 3
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 16 3
Kısa Sınav 8 4
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 2 8
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 25
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 9 72
Ödevler 2 9 18
Sunum 2 10 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 174    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa. A.Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku, Ankara. Sami Selçuk, Memur Yargılaması, Tüsiad, İstanbul. Hüsamettin Kırmızıgül, Uygulamada ve Teoride Disiplin Suç ve Cezaları ve Denetim Yolları, İstanbul.
Diğer Kaynaklar Erol Çetin, Ceza Hukukunda ve Özel Yasalarda Memur, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanma Usulü ve Memur Suçları, Ankara. - İbrahim Pınar, 4483 Sayılı Kanuna Göre Memur Suçlarında İdari ve Adli Soruşturma Usulleri, Ankara. - Hayri Orhun, Türkiye’de Devlet Memurlarının Hukuki Rejimi, Umumi Hatlariyle, Tarihi Gelişim ve Bugünkü Durum, İstanbul. - Sulhi Dönmezer, “Memurun Muhakematı Bakımından Memur”, İÜHFM, C.9, ss.816-826. - Ahmet Taşkın, Kamu Görevlileri Disiplin Hukuku, Ankara. - Ömer Asım Livanelioğlu, Memur Disiplin Hukuku, (Doktora Tezi), Ankara - Cemil Kaya, Memur Disiplin Suç ve Cezalarına ve Disiplin Soruşturmasına Hakim Olan Temel İlkeler, AİD. C.38, ss.61-87. - Bahir Sorguç, Disiplin ve İdari Soruşturma, Ankara. - Turan Genç, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Ceza ve Disiplin Soruşturmaları, - Oğuz Sancakdar, Disiplin Yaptırımı Olarak Devlet Memuriyetinden Çıkarma ve Yargısal Denetimi, Ankara. - Kerem Altıparmak, Onur Karahanoğulları, “Bölge İdare Mahkemesi Kararıyla Anayasanın Zımnen İptali”, İnsan Hakları Yıllığı, C.19-20, ss.215-233. - A.Alper Durmuş, Açıklamalı, İçtihatlı, Notlu Memur Disiplin Hukuku, Ankara. - Uğur Mumcu, “Türk Hukukunda Memurların Yargılanması”, AÜHFD. C.38, ss.133-182. - Onur Ender Aslan, “Memurların Yargılanması Hakkında Yeni Yasa Üzerine Düşünceler”, AİD. C.33, ss.59-77. - Talat Rasim Özensoy, Kamu Görevlilerinin Yargılanması Usulü ve Yeni Türk Ceza Kanunu Endeksi, İzmir - Yücel Oğurlu, “Ceza Mahkemesi Kararının Disiplin Cezalarına Etkisi Sorunu ‘Ne Bis İn İdem’ Kuralı”, AÜHFD. C.9, ss.101-124. - Gürsel Kaplan, “Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı Yargı Yoluna Başvurmayı Engelleyen Düzenlemelerin Hukuk Devleti Prensibi Açısından Değerlendirilmesi”, Erzincan HFD. C.7, ss.309-334. - AİHM, Karaçay-Türkiye Davası - Anayasa Mahkemesi, 2007/88 Karar sayılı kararı
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)