Ders Adı Güncel Çevre Sorunları
Ders Kodu 02KAM5123
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Çevresel kavramlar 2) İnsan-çevre ilişkilerinin irdelenmesi 3) Çevreci örgütler ve siyasal çevrecilerin tartışılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çevre kavramı ve kavramın tarihsel gelişimi, çevre hakkı, çevre etiği, çevre sorunsalı, çevre sorunlarının arka planı ve düşünsel temelleri, dünyada ve ülkemizde çevre sorunları ve boyutları, insan-çevre ilişkileri, çevresel değerler, çevreci akımlar, siyasal ve toplumsal çevre bilim ve örnek olaylar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Gündemi oluşturan bölgesel, ulusal ve uluslararası çevre sorunlarının örnek olaylar bazında irdelenmesidir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dönem tartışma sorunsalının ve dönem araştırma ödevlerinin saptanması
2 Dönem tartışma sorunsalının ve dönem araştırma ödevlerinin saptanması
3 Örnek ve güncel olay analizleri
4 Örnek ve güncel olay analizleri
5 Örnek ve güncel olay analizleri
6 Örnek ve güncel olay analizleri
7 Örnek ve güncel olay analizleri
8 Örnek ve güncel olay analizleri
9 Arasınav
10 Örnek ve güncel olay analizleri
11 Örnek ve güncel olay analizleri
12 Örnek ve güncel olay analizleri
13 Dönemsonu araştırma ödevlerinin sunumu
14 Dönemsonu araştırma ödevlerinin sunumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 0
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 10
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 8 96
Ödevler 1 24 24
Sunum 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 182    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Örnek ve güncel olay analizleri
Diğer Kaynaklar HAMAMCI, Can: “Çevre Hakkı Üzerine Düşünceler”, İnsan Hakları Yıllığı, C: 5-6, TODAİE Yay., Ankara, s.172. HAMAMCI, Can: “Çevrenin Uluslararası Boyutları” İnsan Çevre Toplum, Ankara, 1992 s.287; HUFFMAN James L.. "Protecting the Environment From Orthodox Environmentalism", Harvard Journal of Law & Publc Policy, Spring 1992, Vol:15, Issue: 2, pp:349-360. HUNTLEY, James R.: Çevre Sorunları ve Atlantik İttifakı,1973, s.10 v.d. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI; Avrupa Birliği’nin ve Türkiye’nin Çevre Politikası ve Türkiye’nin Uyumu, İKV Yayınları, Müktesebat Uyum Serisi ; Eylül 2001 GÖNEN, Emre: Çevre Sorunları-Avrupa Toplulukları ve Türkiye Politikalarının Karşılaştırmalı İncelemesi, İktisadî Kalkınma Vakfı Yayını, Ocak 1990 İstanbul s.29; GÖRMEZ, Kemal: Türkiye’de Çevre Politikaları, Ankara, 1991, s.74. GUATTARI Felix, Üç Ekoloji, Hil Yay., İst., 1990. GÜNEY, Emrullah: “Çevresel Bozulma: Ortam Sorunları”, Standart Dergisi, Çevre Özel Sayısı, Mayıs 1995, s.56. GÜNTER, Barth Hans: “Çevre Politikası ve Ekolojiye Yönelik Planlama Enstrümanı Olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)” Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)-Uygulamadan Örnekler, TÇV, Ankara, 1991, s.19. GÜRAN, Sait: “Çevre Kanunu Uygulamalarına Karşı İdarî Dava Açma Olanağı” Adana Barosu Dergisi Yıl:1, S.2, Temmuz 1992, s.15. ROUSSEAU, J.J.: İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı (Çev: E. BAŞAR), İstanbul, 1968. SERRES, Michel: Doğayla Sözleşme (Çev: Turhan ILGAZ), YKY, İstanbul, 1994, s.8. TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI: Avrupa Topluluğu’nda ve Türkiye’de Çevre Mevzuatı, TÇV, Ankara, 1989, s.27 vd. TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI: Türkiye’nin Çevre Politikası Nedir? Ne Olmalıdır? TÇV, Ankara, 1987 s.124. TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI: Türkiye’nin Çevre Sorunları’91, TÇV Yay., Ankara, 1991, s. 389. TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI; Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Çevre Mevzuatı, Ağustos 2001
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)