Ders Adı Kamu Yönetiminde Küresel Etkiler
Ders Kodu 02KAM5124
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Küreselleşme sürecini anlamlandırabilmek 2) Küreselleşme sürecinin tarihsel gelişimi hakkında bilgilenmek 3) Küreselleşme sürecinin etki alanlarını tespit etmek 4) Küreselleşme ulus devlet ilişkisini belirlemek 5) Küreselleşen sorun alanlarını tespit etmek 6) Oluşan yeni yönetsel aktörleri ve etkilerini incelemek 7) Küreselleşme sürecinin Türk kamu Yönetim sistemine olan etkilerini belirlemek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Küreselleşme sürecini tanımlama ve farklı yaklaşımların incelenmesi. Küreselleşme sürecinin hem genel düzeyde hem de Türkiye yönetsel sistemi üzerindeki dönüştürücü etkisinin incelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Küreselleşmenin Kamu Yönetimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi 2. Süreçte oluşan yönetim anlayışının ve aktörlerin öğrenilmesi
Dersin Amacı Küreselleşme sürecinin kamu yönetimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Sürecin ekonomik, kültürel ve yönetsel alanlarda ülkeleri etkilediği ve ülkelerin kamu yönetim sistemlerinin bu etkilenimin dışında kalamadığı görülmektedir. Süreçle birlikte şekillenen kamu yönetimi anlayışı incelenmektedir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Küreselleşmenin tanımlanma çabası ve kapsamı
  Ön Hazırlık: Aktel, Mehmet; Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayın Dağıtım, Ankara–2003.
2 Küreselleşmenin tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: Aktel, Mehmet; Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayın Dağıtım, Ankara–2003.
3 Küreselleşmenin etki alanları
  Ön Hazırlık: Aktel, Mehmet; Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayın Dağıtım, Ankara–2003.
4 Küreselleşme ulus devlet ilişkisi
  Ön Hazırlık: Bauman, Zygmunt; Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları, Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul–1999.
5 Birey ve sivil toplum alanındaki gelişmeler
  Ön Hazırlık: Arslan, Osman; Kuramsal ve Tarihsel Aşamalarıyla Sivil Toplum ve Türkiye Gerçeği, Bayrak Yayınları, İstanbul–2001.
6 Değerler ve norm sistemindeki değişim
  Ön Hazırlık: Bauman, Zygmunt; Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları, Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul–1999.
7 Ticarettin ve finansın serbestleştirilmesi
  Ön Hazırlık: Aktel, Mehmet; Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayın Dağıtım, Ankara–2003.
8 Gümrük rejiminde yaşanan değişim
  Ön Hazırlık: Masca, Mahmut; Küreselleşmenin Ekonomik Yönden Analizi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, S:4, Manisa–1998.
9 MAI ve Tahkim
  Ön Hazırlık: Aktel, Mehmet; Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayın Dağıtım, Ankara–2003.
10 Rekabet hukuku
  Ön Hazırlık: Aktel, Mehmet; Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayın Dağıtım, Ankara–2003.
11 Bilişim teknolojilerinin gelişimi
  Ön Hazırlık: Geray, Haluk; Enformasyon Toplumu ve Türkiye: Erişim Açısından Bir Değerlendirme, Yeni Türkiye, s.20, Ankara–1998.
12 Sorunların küreselleşmesi
  Ön Hazırlık: Chossudovsky, M.; Yoksulluğun Küreselleşmesi, IMF ve Dünya Bankası Reformlarının İçyüzü, Çivi Yayınları, İstanbul-1999.
13 Uluslararası alanda ortaya çıkan yeni aktörler
  Ön Hazırlık: Arıboğan, Deniz Ülke; Globalleşme Senaryosunun Aktörleri, Der Yayınları, İstanbul–1996.
14 Küreselleşme sürecinin Türk Kamu Yönetimi üzerindeki etkileri
  Ön Hazırlık: Aktel, Mehmet; Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayın Dağıtım, Ankara–2003.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 0
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 15 30
Sunum 2 15 30
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 176    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Aktel, Mehmet; Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayın Dağıtım, Ankara–2003. 2. Bauman, Zygmunt; Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları, Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul–1999. 3. Arslan, Osman; Kuramsal ve Tarihsel Aşamalarıyla Sivil Toplum ve Türkiye Gerçeği, Bayrak Yayınları, İstanbul–2001. 4. Masca, Mahmut; Küreselleşmenin Ekonomik Yönden Analizi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, S:4, Manisa–1998. 5. Geray, Haluk; Enformasyon Toplumu ve Türkiye: Erişim Açısından Bir Değerlendirme, Yeni Türkiye, s.20, Ankara–1998. 6. Chossudovsky, M.; Yoksulluğun Küreselleşmesi, IMF ve Dünya Bankası Reformlarının İçyüzü, Çivi Yayınları, İstanbul-1999. 7. Arıboğan, Deniz Ülke; Globalleşme Senaryosunun Aktörleri, Der Yayınları, İstanbul–1996.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)