Ders Adı İdarenin Sorumluluğu
Ders Kodu 02KAM5125
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yüksek mahkemelerin kararlarının değerlendirilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sorumluluk, sorumluluk hukuku, idarenin işlem ve eylemlerinin sonuçları, idarenin sorumluluğu, kusurlu ve kusursuz sorumluluk ayrımı, tam yargı davaları ile mahkeme kararlarının tartışılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İdari işlem ve eylemlerden doğan zararların tazmin yol ve yöntemleri İdari işlem ve eylemlerin tesis edilmesi sırasında dikkat edilecek unsurların bilinmesi İdarece zarara uğratılma halinde yargısal başvuru yollarının bilinmesi Açılabilecek olası idari yargıda Tam Yargı Davalarının şart ve şekillerinin öğrenilmesi
Dersin Amacı Kamu yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere idari işlem ve eylemlerden kaynaklanan zarar ve ziyanın doğması halinde idarenin nasıl ve ne şekilde sorumlu tutulabileceğini aktarmak, idarenin işlem ve eylemlerinde dikkat etmesi gereken ayrıntıları belirtmek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sorumluluk kavramı ve ilgili diğer kavramların incelenmesi
  Ön Hazırlık: - E. Ethem Atay ve diğerleri, İdarenin Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları, Ankara. - Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa.
2 Özel hukukta ve kamu hukukunda sorumluluk kavramı
  Ön Hazırlık: - S.Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul. - Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa. - M.Reşit Karahasan, Tazminat Hukuku Maddi Tazminat, Ankara. - Ahmet İyimaya, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sorunları, Ankara.
3 İdarenin sorumluluğunu gerektiren durumlar
  Ön Hazırlık: - S.Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul. - Lütfi Duran, Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, Ankara. - E. Ethem Atay ve diğerleri, İdarenin Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları, Ankara. - Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa. - İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul.
4 İdarenin sorumluluğunun şartları ve özellikleri
  Ön Hazırlık: - Lütfi Duran, Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, Ankara. - E. Ethem Atay ve diğerleri, İdarenin Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları, Ankara. - Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa. - İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul. - Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara.
5 İdarenin Kusurlu sorumluluğu (hizmet kusuru), özellikleri ve şartları
  Ön Hazırlık: - Lütfi Duran, Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, Ankara. - E. Ethem Atay ve diğerleri, İdarenin Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları, Ankara. - Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa. - Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara.
6 İdarenin kamu hizmetini; kötü işletmesi, geç veya hiç işletmemesi halleri ve sorumluluğu
  Ön Hazırlık: - Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa. - Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara.
7 İdarenin hizmet kusuru ile kişisel kusurun ayrışması, yargı kararları ve sonuçların tartışılması
  Ön Hazırlık: - Lütfi Duran, Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, Ankara. - E. Ethem Atay ve diğerleri, İdarenin Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları, Ankara. - Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa.
8 İdarenin hizmet kusurunu üstlenmesi ve kusurlu memuruna rücu’ etmesi
  Ön Hazırlık: - Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa. - İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul.
9 İdarenin kusursuz sorumluluğu, özellikleri ve şartları
  Ön Hazırlık: - Ramazan Çağlayan, Tarihsel, Teorik ve Pratik Yönleriyle İdarenin Kusursuz Sorumluluğu, Ankara. - Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa. - İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul.
10 İdarenin kusursuz sorumluluk halleri ve ilkelerin (Risk ilkesi, hasar ilkesi, kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi, sosyal devlet ilkesi) uygulanması
  Ön Hazırlık: - Ramazan Çağlayan, Tarihsel, Teorik ve Pratik Yönleriyle İdarenin Kusursuz Sorumluluğu, Ankara. - Lütfi Duran, Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, Ankara. - E. Ethem Atay ve diğerleri, İdarenin Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları, Ankara. - Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa.
11 Sorumluluk hukuku bakımından özel durumların incelenmesi -Hekimin sorumluluğu -Hakimlerin sorumluluğu -Terörle mücadele sırasında oluşan zararlardan idarenin sorumluluğu
  Ön Hazırlık: - Celal Erkut, “Deprem ve İdarenin Sorumluluğuna İlişkin Danıştay’ın Yaklaşımı”, Deprem ve Hukuk, İstanbul. - Hamit Hancı, Malpraktis, Tıbbi Girişimler Nedeniyle Hekimin Ceza ve Tazminat Sorumluluğu, Ankara. - Orhan Özdeş, “Hakimlerin Hukuki Sorumluluğu ve Devlet”, Danıştay Dergisi, S.2, s.9. - A.Şeref Gözübüyük, “Terör Olayları ve Yönetimin Sorumluluğu”, AÜSBFD. C.50, ss.193-200. - Cemil Kaya, “Avrupa Konseyi’ndeki Gelişmeler Işığında 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun”, Uluslar arası Hukuk ve Politika, C.10, ss.25-42. - Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa.
12 İdarenin sorumluluğu karşısında tam yargı davası açılmak suretiyle tazminat alınması
  Ön Hazırlık: - Tuncay Armağan, İdarenin Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları, Ankara. - A.Şeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Ankara.
13 Tam yargı davasının özellikleri, şartları ve sonuçları
  Ön Hazırlık: - Tuncay Armağan, İdarenin Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları, Ankara. - A.Şeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Ankara. - Ramazan Çağlayan, İdari Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması, Ankara.
14 Örnek yargı kararları ışığında idarenin sorumluluğunun tartışılması
  Ön Hazırlık: - Yakup Bal, Yahya Şahin, Mustafa Akbulut, Danıştay 10.Dairesinin Tazminat Davalarına İlişkin Seçilmiş Kararları, Ankara. - Danıştay Dergisi, Danıştay Kararları, - Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları, - Anayasa Mahkemesi Kararları, - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 0
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 20 20
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 192    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu - E. Ethem Atay ve diğerleri, İdarenin Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları, Ankara. - Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa. - S.Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul. - Lütfi Duran, Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, Ankara. - Tuncay Armağan, İdarenin Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları, Ankara.
Diğer Kaynaklar - M.Reşit Karahasan, Tazminat Hukuku Maddi Tazminat, Ankara. - Ahmet İyimaya, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sorunları, Ankara. - İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul. - A.Şeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Ankara. - Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara. - Ramazan Çağlayan, Tarihsel, Teorik ve Pratik Yönleriyle İdarenin Kusursuz Sorumluluğu, Ankara. - Ramazan Çağlayan, İdari Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması, Ankara. - Celal Erkut, “Deprem ve İdarenin Sorumluluğuna İlişkin Danıştay’ın Yaklaşımı”, Deprem ve Hukuk, İstanbul. - Hamit Hancı, Malpraktis, Tıbbi Girişimler Nedeniyle Hekimin Ceza ve Tazminat Sorumluluğu, Ankara. - Orhan Özdeş, “Hakimlerin Hukuki Sorumluluğu ve Devlet”, Danıştay Dergisi, S.2, s.9. - A.Şeref Gözübüyük, “Terör Olayları ve Yönetimin Sorumluluğu”, AÜSBFD. C.50, ss.193-200. - Cemil Kaya, “Avrupa Konseyi’ndeki Gelişmeler Işığında 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun”, Uluslar arası Hukuk ve Politika, C.10, ss.25-42. - Yakup Bal, Yahya Şahin, Mustafa Akbulut, Danıştay 10.Dairesinin Tazminat Davalarına İlişkin Seçilmiş Kararları, Ankara. - Danıştay Dergisi, the Decisions of the Council of State, www.danistay.gov.tr - The Decisions of the Court of Conflicts, www.resmigazete.gov.tr - The Decisions of Constitutional Court, www.anayasa.gov.tr - The Decisions of ECHR www.echr.int/echr/Homepage_EN
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)