Ders Adı Türk Anayasal Düzeninde Temel Hak ve Özgürlükler
Ders Kodu 02KAM5126
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) 1982 Anayasası’nın insan haklarına yaklaşımını kavrar. 2) 1982 Anayasası’na göre temel hak ve özgürlüklerin genel rejimini bilir. 3) Temel hak ve özgürlüklerle ilgili sorunları yorumlayabilir ve çözebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Hak ve özgürlük kavramı, İnsan haklarının tarihsel gelişimi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi anayasalarında temel hak ve özgürlüklerin düzenlenmesi, 1982 Anayasasının insan hakları anlayışı, 1982 Anayasasına göre temel hak ve özgürlüklerin niteliği, sınırlanması ve durdurulması, temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılması, temel hak ve özgürlüklerin anayasa yargısı yoluyla korunması, 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin karşılaştırılması, Anayasa Mahkemesi ve AİHM İçtihatlarının karşılaştırılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) 1982 Anayasası’nın insan haklarına yaklaşımını kavramak 2) 1982 Anayasası’na göre temel hak ve özgürlüklerin genel rejimini bilmek 3) Temel hak ve özgürlüklerle ilgili sorunları yorumlayabilmek ve çözebilmek
Dersin Amacı 1982 Anayasası’nın benimsediği temel hak ve özgürlükler sistemini öğretmektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Hak ve özgürlük kavramı
  Ön Hazırlık: Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, Yetkin, Ankara 1993; Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukuku, Seçkin, Ankara 2009.
2 İnsan haklarının tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: Cemal Bali Akal vd., İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi, İstanbul 2003; Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, Yetkin, Ankara 1993.
3 Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi anayasalarında temel hak ve özgürlüklerin düzenlenmesi
  Ön Hazırlık: Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, Yetkin, Ankara 1993; Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukuku, Seçkin, Ankara 2009; Cemal Bali Akal vd., İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi, İstanbul 2003.
4 1982 Anayasasının insan hakları anlayışı
  Ön Hazırlık: Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 7. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa 2009; Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2009; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2009.
5 1982 Anayasasına göre temel hak ve özgürlüklerin niteliği
  Ön Hazırlık: Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 7. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa 2009; Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2009; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2009
6 1982 Anayasasına göre temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması
  Ön Hazırlık: Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 7. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa 2009; Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2009; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2009.
7 1982 Anayasasına göre temel hak ve özgürlüklerin olağanüstü hallerde sınırlandırılması/kullanımının durdurulması
  Ön Hazırlık: Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 7. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa 2009; Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2009; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2009
8 1982 Anayasasına göre temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılamaması
  Ön Hazırlık: Sevtap Yokuş, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve 1982 Anayasası’nda Hak ve Özgürlüklerin Kötüye Kullanımı
9 Temel hak ve özgürlüklerin anayasa yargısı yoluyla korunması
  Ön Hazırlık: Mehmet Tevfik Gülsoy, Özgürlüklerin Korunmasında Anayasa Yargısının Yeri ve Meşruluğu, Yetkin, Ankara 2007.
10 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Feyyaz Gölcüklü/Şeref Gözübüyük, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan, Ankara 2007; Ömer Anayurt, Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Kişisel Başvuru Yolu, Seçkin, Ankara 2004; Ayhan Döner, İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması ve Avrupa Sistemi, Seçkin, Ankara 2003.
11 Anayasa Mahkemesi ve AİHM İçtihatlarının karşılaştırılması-I
  Ön Hazırlık: Zühtü Arslan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasa Yargısı: Uyum Sorunu ve Öneriler”, Anayasa Yargısı, C. 17, Ankara 2000, s. 274-293.
12 Anayasa Mahkemesi ve AİHM İçtihatlarının karşılaştırılması-II
  Ön Hazırlık: Yasemin Özdek, Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye, TODAİE, Ankara 2004.
13 Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinin İç Hukuktaki Yeri
  Ön Hazırlık: Türkiye Barolar Birliği, İnsan Hakları Uluslararası Sözleşmelerinin İç Hukukta Doğrudan Uygulanması (Anayasa, md. 90 / Son, Ankara 2005.
14 Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinin İç Hukukta Doğrudan Uygulanması
  Ön Hazırlık: Türkiye Barolar Birliği, İnsan Hakları Uluslararası Sözleşmelerinin İç Hukukta Doğrudan Uygulanması (Anayasa, md. 90 / Son, Ankara 2005.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 0
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 20 40
Sunum 2 8 16
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Emine Karacaoğlu, Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Pratik Çalışmaları, Yetkin, Ankara 2009; Abdurrahman Eren, Türkiye'de İnsan Haklarının Korunması, Turhan, Ankara 2007; Osman Doğru, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatları, Cilt III-IV, Legal, İstanbul 2008.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)