Ders Adı Bölgesel Kalkınma Yönetişimi
Ders Kodu 02KAM5134
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 2-Murat Okcu
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu dersle, bölgesel kalkınma kavramının detaylı bir şekilde incelenmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının nedenleri üzerinde durulması ve bölgesel kalkınmada yer alabilecek aktörler ele alınmak suretiyle, bölgesel yönetişim olgusunun incelenmesi amaçlanmaktadır
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ekonomik alan kavramı, yerel ekonomik gelişme, yeni yerel ekonomik gelişme anlayışları, yerel ekonomik gelişme kuramlarının gelişimi.
2 Teoriler: Neoklasik ekonomik teori- Kalkınma kutupları teorisi
3 İçsel büyüme teorileri- Ekonomik temelli teoriler
4 Kümülatif nedensellik teorisi- merkez çevre modeli, merkezi yerler teorisi, cazibe merkezleri modelleri, yer seçimi teorileri.
5 Yerel ve bölgesel ekonomik gelişme farklılıkları: yöre/bölge içi ekonomik gelişme farklarının azaltılması stratejileri.
6 Bölgesel dengesizliğin ortaya çıkış nedenleri, bölgesel dengesizliğin sakıncaları, bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltıcı politikalar bazı ülkelerde kentler ve bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik politika ve stratejiler.
7 Yerel ekonomik gelişme stratejileri: bireylerin yöreye cezp edilmesine dayalı stratejiler, kamu yatırımlarının yörede konuşlanmasına dayalı stratejiler, yatırımcıların bölgeye çekilmesine yönelik stratejiler, sürükleyici firmalar, yönetişim temelli stratejiler, vergi kolaylıkları, altyapı temelli stratejiler ve ileri-geri bağlantıların güçlendirilmesi, insan kaynakları temelli stratejiler
8 Kentlerarası rekabet: küresel kentlerin kendi aralarındaki rekabet, uzmanlaşmış kentlerin rekabeti, yaşam kalitesi yüksek kentlerin rekabeti, hızlı gelişen kentlerin rekabeti, orta ölçekli kentlerin rekabeti, bilgi ekonomisi temelli kentsel rekabet, hammadde ve/veya pazara yakınlık temelli kentler arası rekabet.
9 Türkiye: Türkiye’de kentler arası rekabet, Türkiye’de kentlerin ekonomik entegrasyonu
10 Türkiye’de yerel yönetimlerin yerel ve bölgesel gelişmedeki rollerine örnekler, Türkiye’de yerel ve bölgesel gelişmede diğer aktörlerin rollerine örnekler
11 Birlikte yönetim olarak yönetişim
12 Küresel yönetişim, ulusal yönetişim, yerel yönetişim
13 Yönetişimden beklentiler, Türkiye’den yönetişim uygulamaları.
14 AB üyesi ülkelerden yönetişim örnekleri, başarılı yönetişim uygulamaları için öneriler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 0
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Ödevler 1 15 15
Sunum 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 166    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Ergüder Can, Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları ve Yapısal Fonlar, Asil Yayın Dağıtım, Ankara 2004., Mustafa Ildırar, Bölgesel Kalkınma ve Gelişme Stratejileri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2004., F. Aylan Arı, Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Yeni Dinamikler, Derin Yayınları, 2006., Ali Yılmaz Gündüz, Bölgesel Kalkınma Politikası, Ekin Kitabevi Yayınları, 2006., Fuat Ercan/ Yüksel Akaya, Kapitalizm ve Türkiye 2.Cilt/Emek, Siyasal Yaşam ve Bölgesel Kalkınma, Dipnot Yayınları, 2005., Nısfet Uzay, Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Giderilmesi ve Bölgesel Kalkınma Ajansları, Seçkin Yayıncılık, 2005., İbrahim Yıldırım, Demokrasi Sivil Toplum Kuruluşları ve Yönetişim, Seçkin Yayıncılık, 2004, Sonay Bayramoğlu, Yönetişim Zihniyeti / Türkiye'de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın Dönüşümü, İletişim Yayınları,2005,
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)