Ders Adı Kentsel Alanlarda Güncel Sorunlar
Ders Kodu 02KAM5137
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Hüseyin GÜL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kentin toplumsal ve ekonomik yapısına ilişkin temel kavramları ve kuramsal yaklaşımları bilmek 2) Dünyada ve Türkiye'de kentsel alanlarda yaşanan gelişmelerin, sorunların, politikaların ve uygulamaların farkında olmak ve çözümleyebilmek; 3) Yeni-liberal küreselleşme ve kent ilişkisini çözümleyebilmek; 4) Kentsel alanlardaki temel sorun alanlarını saptayabilmek ve bu alanlarda alan araştırması ve inceleme yapabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kentleşmenin ve kentleşme/kent politikasının temel kavramları; Türkiye?de, gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde kentleşme; Türkiye?de hızlı ve çarpık kentleşmenin nedenleri; kentsel alan, arsa ve arazi kullanımı; kent planlaması; kentsel konut politikası; gecekondulaşma; Türk kent toplumu ve kentlileşme; kentsel politika yapma süreci ve bu süreçte rol oynayan aktörler; kentlerin oluşum ve gelişimi ve ilgili teoriler; kent yaşamı, kent merkezleri, yerel ekonomik kalkınma, bölgesel kalkınma konularının gözden geçirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Kentin toplumsal ve ekonomik yapısına ilişkin temel kavramları ve kuramsal yaklaşımları bilmek 2) Dünyada ve Türkiye'de kentsel alanlarda yaşanan gelişmelerin, sorunların, politikaların ve uygulamaların farkında olmak ve çözümleyebilmek; 3) Yeni-liberal küreselleşme ve kent ilişkisini çözümleyebilmek; 4) Kentsel alanlardaki temel sorun alanlarını saptayabilmek ve bu alanlarda alan araştırması ve inceleme yapabilmek
Dersin Amacı Kent, kentleşme, kentsel alan, kentsel planlama, kentlileşme, kentsel dönüşüm gibi kentin toplumsal ve ekonomik yapısına ilişkin temel kavramları ve kuramsal yaklaşımları tartışmak; dünyada ve Türkiye'de kentsel alanlarda yaşanan gelişmeleri, sorunları, politikaları ve uygulamaları incelemek; yeni-liberal küreselleşmenin kentsel alanlara olan etkisini çözümlemek; kentsel alanlardaki temel sorun alanlarını saptayarak bu alanlarda alan araştırması ve inceleme yapmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kent ve kentin doğuşu
  Ön Hazırlık: H. Pirenne, 1990.
2 1950 sonrası dönemde Türkiye’de kentleşme ve göç; Türkiye’de hızlı ve çarpık kentleşmenin nedenleri
  Ön Hazırlık: Keleş, 2004.
3 Gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde kentleşme; kentsel alanlarda yaşanan güncel gelişmeler ve sorunlar
  Ön Hazırlık: J. D. Kasarda ve A.M. Parnell, 1993
4 Yeni-liberal küreselleşme ve kent ilişkisi; küresel kent
  Ön Hazırlık: J. R. Short, 1996
5 Kentsel yönetimler, yerel yönetişim
  Ön Hazırlık: H. Gül, S. Sallan Gül ve D. Memişoğlu, 2004.
6 Kentsel politikalar ve aktörler
  Ön Hazırlık: Keleş, 2004; H. Gül, S. Sallan Gül ve D. Memişoğlu, 2004.
7 Kentsel alanlarda arsa ve arazi kullanımı, kentsel planlama, kentsel konut politikası
  Ön Hazırlık: Keleş, 2004.
8 ARASINAV
9 Göç, kentleşme, gecekondulaşma, gettolasma, barriolar, kentsel dönüşüm
  Ön Hazırlık: Keleş, 2004; P. Roberts & H. Sykes, 2005.
10 Kentsel yaşam kalitesi, yerel ekonomik kalkınma, bölgesel kalkınma
  Ön Hazırlık: Keleş, 2004; H. Gül, S. Sallan Gül ve D. Memişoğlu, 2004.
11 Kentsel alanlarda alan araştırması
12 Alan gezisi
13 Dönem araştırma ödevi sunumu ve tartışması
14 Dönem araştırma ödevi sunumu ve tartışması
15 Dönem araştırma ödevi sunumu ve tartışması
16 FİNAL SINAVI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 0
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 3 10 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1. R. Keleş, Kentleşme Politikası, İmge, Ankara, 2004. 2. H. Pirenne, Ortaçağ Kentleri, Kökenleri ve Ticaretin Canlanması, Çev. Ş. Karadeniz, İletişim, İstanbul, 1990. 3. H. Gül, S. Sallan Gül ve D. Memişoğlu, ?Türkiye?de Yoksullukla Mücadele Politikaları, Kentsel Yoksulluk ve Yerel Yönetişim?, içinde Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar?II: Uygulama, s. 246?283, (der.) H. Özgür ve M. Kösecik, Nobel, Ankara, 2007.
Diğer Kaynaklar 1. R. Keleş, Kentleşme Politikası, İmge, Ankara, 2004. 2. H. Pirenne, Ortaçağ Kentleri, Kökenleri ve Ticaretin Canlanması, Çev. Ş. Karadeniz, İletişim, İstanbul, 1990. 3. H. Gül, S. Sallan Gül ve D. Memişoğlu, ?Türkiye?de Yoksullukla Mücadele Politikaları, Kentsel Yoksulluk ve Yerel Yönetişim?, içinde Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar?II: Uygulama, s. 246?283, (der.) H. Özgür ve M. Kösecik, Nobel, Ankara, 2007.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler 1 Vize ? 1 dönem ödevi ? 1 alan gezisi
Sınavlar 1 Ara Sınav ? 1 Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)