Ders Adı Kamu Politikası Oluşturma ve Uygulama Süreci ve Analizi
Ders Kodu 02KAM6103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Hüseyin GÜL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Kamu politikalarına ve kamu politikası sürecine ilişkin temel kavramları bilmek 2. Kamu politikası oluşturma süreci ile politika oluşturma sürecinde yer alan aktörleri ve işlevlerini anlayabilmek 3. Kamu politikasının özelliklerini ile kamu politikasına yön veren ilke ve değerleri bilmek 4. Kamu politikası oluşturulmasına ilişkin temel yaklaşımları bilmek 5. Sosyal devlette ve kamu yönetiminde yaşanan dönüşümü, küreselleşme ve yerelleşme dinamiklerini ve kamu politikalarına etkisini çözümleyebilmek 6. Araştırma ve alan çalışması yapabilmek, dönem ödevi ve sunumu hazırlayabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ders politika, kamu politikası, kamu politikası türleri ve konuları, kamu politikası oluşturma süreci, politika oluşturma sürecinde yer alan aktörler, devlet, piyasa, kamu-özel sektör, sivil sektör, sosyal devlet bürokrat, politikacı, sivil aktörler gibi kavramları açıklamayı amaçlar. Ayrıca, kamu politikasının özellikleri ve yön veren eşitlik, adalet, özgülük, etkinlik, erişim, katılım gibi ilke ve değerler ile kent ve kamu politikası oluşturulmasına ilişkin temel yaklaşımlar (rasyonel model, sınırlı-rasyonel model, artırımcı model, karma model, sistem yaklaşımı, çöp tenekesi yaklaşımı, yeni-liberal model vb.) verilmektir. Bunun yanında, yoksulluk, eğitim, ayrımcılık, kadın sorunları, kimsesiz çocuklar, toplumsal ve ekonomik dışlanma ve marjinalleşme, enformelleşme vb. sorunlarına daha yakından bakılmakta ve tartışılmaktadır. Sosyal devlet programları ve uygulamaları; sosyal güvenlik ve sosyal yardım programları ile sosyal devletin geçirdiği dönüşümler sunulmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Kamu politikalarına ve kamu politikası sürecine ilişkin temel kavramları bilmek 2. Kamu politikası oluşturma süreci ile politika oluşturma sürecinde yer alan aktörleri ve işlevlerini anlayabilmek 3. Kamu politikasının özelliklerini ile kamu politikasına yön veren ilke ve değerleri bilmek 4. Kamu politikası oluşturulmasına ilişkin temel yaklaşımları bilmek 5. Sosyal devlette ve kamu yönetiminde yaşanan dönüşümü, küreselleşme ve yerelleşme dinamiklerini ve kamu politikalarına etkisini çözümleyebilmek 6. Araştırma ve alan çalışması yapabilmek, dönem ödevi ve sunumu hazırlayabilmek
Dersin Amacı Dersin öncelikli amacı kamu politikasına ilişkin temel kavramları, süreçleri, aktörleri, politika alanlarını; kamu politikasına yön veren temel ilke ve değerleri ve yaklaşımları; değişik kamu politikalarına ilişkin çözümlemeleri ve yorumlamaları ortaya koyup, tartışılmasını sağlamak; genel olarak kamu yönetiminde, devlet-toplum-birey-piyasa ilişkilerinde ve sosyal devlet anlayışında yaşanan dönüşümü, küreselleşme ve yerelleşme dinamiklerini ve kamu politikalarına etkisini çözümleyebilmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ders içeriği ve planlaması
2 Dersin konusu ve içeriği, temel kavramlar ve tanımları, sosyal politika, kamu politikası, siyaset-yönetim ayrışması, kamu politikası türleri vb
3 Kamu politikasının temel aşamaları
4 Kamu politikasının tarihsel olarak gelişimi
5 Karar verme ve kamu politikası oluşturma teorileri- Rasyonel model, artırmacı-eklemeci model, karma model, sistem yaklaşımı, kamu tercihi modeli, postmodern yaklaşımlar vb
6 Kamu politikası sürecine yön veren temel ilke ve değerler (Özgürlük, adalet, eşitlik, etkinlik, etkililik, şeffaflık, katılım …)
7 Kamu politikası sürecinde rol alan ya da etkin olan aktörler, devlet-birey-toplum-piyasa-çıkar-baskı grubu ilişkileri, demir üçgen vb.
8 Genel olarak kamu yönetiminde, devlet-toplum-birey-piyasa ilişkilerinde ve sosyal devlet anlayışında yaşanan dönüşüm, küreselleşme ve yerelleşme dinamikleri ve kamu politikalarına etkisi, Türkiye’de sosyal devlet, sosyal yardımlar ve sosyal güvenlik sistemi
9 Temel güncek kamu politikası sorunlarını saptama ve tartışma-Yoksulluk, eğitim, sosyal güvenlik, ayrımcılık, kadın sorunları, kimsesiz çocuklar, toplumsal ve ekonomik dışlanma ve marjinalleşme, sendikasızlaş(tır)ma, ulusal ve uluslararası işçi hareketleri, enformelleşme vb. sorunlarına daha yakından bakış
10 Kamu politikalarına uluslararası perspektiften kısa bakış (özellikle AB, Dünya Bankası, BM, UNDP ve UNESCO)
11 Öğrenci dönem ödevi sunumları ve tartışma
12 Öğrenci dönem ödevi sunumları ve tartışma
13 Öğrenci dönem ödevi sunumları ve tartışma
14 Öğrenci dönem ödevi sunumları ve tartışma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 4
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 5
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 2
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 4
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 1
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 4
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 1
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 3
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 2
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 4
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 2
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 1
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 90
Yıliçinin Başarıya Oranı 70
Finalin Başarıya Oranı 30
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Ödevler 2 40 80
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 22-Kamu Politikası ve Temel Kavramlar-Hüseyin Gül
Diğer Kaynaklar 1) H. H. Çevik ve S. Demirci, Kamu Politikası: Kavramlar, Aktörler, Süreç, Modeller, Analiz, Karar Verme, Seçkin, Ankara, 2008. 2) S.Sallan Gül, Sosyal Devlet Bitti, Yaşasın Piyasa!, Etik Yayınları, İstanbul, 2004. 3) S.Sallan Gül, ?Kamu Yönetiminde Kalite, Piyasa ve Müşteri Arayışlarının İdeolojik Temelleri,? içinde Kamu Yönetiminde Kalite 2. Ulusal Kongresi, TODAİE, 21-22 Ekim, 1999, s.69-84. 4) K. Saybaşılı, Siyasette Temel Yaklaşımlar, 1-63. 5) F. E. Çelik, ?Çalışma Alanı Olarak Kamu Politikası: Tarihsel ve Düşünsel Kökler Üzerine?, AİDsi, Cilt 41, Sayı 3, s. 41?72, 2008. 6) H. Gül ve S. Sallan Gül, ?Sosyal Devletten Çalışma Refahına Geçişte Sosyal Haklar ve Yoksullar?, AİD, Cilt 40, Sayı 3, s. 1?30, 2007. 7) F. Şenses, Küreselleşmenin Diğer Yüzü Yoksulluk, İletişim, İstanbul, 2002. 8) A. Buğra, Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde, İletişim, İstanbul, 2003. 9) C. Talas, Sosyal Politika Sami Güven, Sosyal Politikanın Temelleri, Ders notunda verilen bölümler. 12) H. Gül, M. A. Dulupçu, S. S. Gül, M. Okçu ve H. İ. Çarıkçı, ?Kentsel Yoksullukla Mücadele Amaçlı Kamu Politikası Geliştirme ve Bir Model Önerisi?, IV. Aile Şurası, Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 18?20 Mayıs, 2004. 13) A. Dericioğulları Ergun ve C. Ergun, Geleceğin Güvensiz İnşası: Sosyal Güvensizlik Reformu, Bağlam, İstanbul, 2009. 14) R. Ptendergast ve F. Steward, ?Sunuş: Piyasa Güçleri ve Küresel Kalkınma? içinde Piyasa Güçleri ve Küresel Kalkınma, der. R. Ptendergast ve F. Steward, Yapı Kredi, 1995. 16) R. Dahl, ?Serbest Piyasa Neden Yeterli Değildir?? içinde Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi: Yeni Değerlendirmeler, Eds. L. Diamond ve M. F. Plattner, Çev. E. Özbudun ve L. Köker, s. 109-119. 17) H. Gül, ?ABD Örneği?nde Üçüncü Yol: Yoksulluğa ve Eşitsizliğe Bakışı ve Yeni Sağ İle Bir Karşılaştırma,? ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt 34, Sayı 2, Aralık, s. 195-215, 2007. 19) M. Yıldız, ?Bir Kamu Politikası Aracı Olarak İnternet Kafeler,? AİD, 35, 2, 77-92, 2002.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Bir ara bir de dönem araştırma ödevi
Sınavlar 1 Ara ve 1 Final Sıvavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)