Ders Adı Bölgesel ve Yerel Ekonomik Gelişme ve Planlama
Ders Kodu 02KAM6104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Murat Ali DULUPÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Avrupa Birliği?nde bölgesel dengesizliklerin kavranması, geri kalmış bölgelerin tanınması 2) Avrupa Birliği?nde bölgesel kalkınma politikaları hakkında bilgi edinilmesi 3) Türkiye?nin AB bölgesel politikalarına uyumu ve Türkiye?de bölgesel dengesizliklerin anlaşılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste, Avrupa Birliği?nde bölgesel kalkınmaya yönelik uygulanan programlar ve fonlar hakkında bilgi verilmektedir. Avrupa Birliği?nde bölgesel dengesizliklerin boyutları, en geri kalmış bölgeler ve bu bölgelerin kalkındırılmasına yönelik oluşturulan Yapısal Fonlar ve uygulanan politikalar hakkında bilgi verilmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Avrupa Birliği?nde bölgesel dengesizlikleri gidermek amacıyla uygulanan bölgesel kalkınma politikalarının tanıtılması
Dersin Amacı Avrupa Birliğinde bölgesel ekonomik gelisme ve bölgelerarası dengesizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik politikaları/araçları incelemektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Avrupa Birliği Tarihçesi ve Kurumları: Kısa Bir Hatırlatma
  Ön Hazırlık: Kollektif, Avrupa Birliği Temel Konular, İmaj Yayıncılık, 2007.
2 Bölge Nedir? Bölge Kavramı, Bölge Türleri ve Bölgesel Planlama Kavramı
  Ön Hazırlık: Zeynel Dinler, Bölgesel İktisat, Ekin Kitabevi, 2005.
3 Bölgesel Kalkınma Politikalarında Dönüşüm: Küreselleşme, Yerelleşme, Küyerelleşme Olguları
  Ön Hazırlık: Aylan ARI, Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Yeni Dinamikler, Derin Yayınları, 2006. Mustafa ILDIRAR, Bölgesel Kalkınma ve Gelişme Stratejileri, Nobel Yayın Dağıtım, 2004.
4 Avrupa Birliği?nde Bölgesel Dengesizlikler ve Geri Kalmış Bölgeler
  Ön Hazırlık: Ergüder CAN, Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları ve Yapısal Fonları: Uyum Sürecinde Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Asil Yayın Dağıtım, 2004.
5 Yapısal Fonların Tanıtılması - I
  Ön Hazırlık: Ergüder CAN, Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları ve Yapısal Fonları: Uyum Sürecinde Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Asil Yayın Dağıtım, 2004.
6 Yapısal Fonların Tanıtılması - II
  Ön Hazırlık: Ergüder CAN, Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları ve Yapısal Fonları: Uyum Sürecinde Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Asil Yayın Dağıtım, 2004.
7 Yapısal Fonların İşleyiş Esasları ve Hedef Kriterleri
  Ön Hazırlık: Ergüder CAN, Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları ve Yapısal Fonları: Uyum Sürecinde Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Asil Yayın Dağıtım, 2004.
8 PHARE, ISPA ve SAPARD Programları
  Ön Hazırlık: Ergüder CAN, Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları ve Yapısal Fonları: Uyum Sürecinde Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Asil Yayın Dağıtım, 2004.
9 PHARE, ISPA ve SAPARD Programları
  Ön Hazırlık: Ergüder CAN, Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları ve Yapısal Fonları: Uyum Sürecinde Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Asil Yayın Dağıtım, 2004.
10 Katılım Öncesi Araçlar (IPAs)
  Ön Hazırlık: Ergüder CAN, Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları ve Yapısal Fonları: Uyum Sürecinde Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Asil Yayın Dağıtım, 2004.
11 AB?nde Bölgesel Kalkınma Ajansları
  Ön Hazırlık: Ergüder CAN, Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları ve Yapısal Fonları: Uyum Sürecinde Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Asil Yayın Dağıtım, 2004.
12 Türkiye?de Bölgesel Dengesizlikler ve Bölgesel Kalkınma Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Ergüder CAN, Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları ve Yapısal Fonları: Uyum Sürecinde Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Asil Yayın Dağıtım, 2004.
13 Türkiye?nin AB Bölgesel Politikalarına Uyumu
  Ön Hazırlık: Zeynel Dinler, Bölgesel İktisat, Ekin Kitabevi, 2005.
14 Türkiye?de Bölgesel Politikalarda Dönüşüm: İBBS Sistemi ve BKA?lar
  Ön Hazırlık: Zeynel Dinler, Bölgesel İktisat, Ekin Kitabevi, 2005.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 5
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Ödevler 1 30 30
Sunum 1 30 30
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 30 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 192    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Kollektif, Avrupa Birliği Temel Konular, İmaj Yayıncılık, 2007. Zeynel Dinler, Bölgesel İktisat, Ekin Kitabevi, 2005. Ergüder CAN, Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları ve Yapısal Fonları: Uyum Sürecinde Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Asil Yayın Dağıtım, 2004. Aylan ARI, Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Yeni Dinamikler, Derin Yayınları, 2006. Mustafa ILDIRAR, Bölgesel Kalkınma ve Gelişme Stratejileri, Nobel Yayın Dağıtım, 2004.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)