Ders Adı Kentsel Büyüme Yönetimi
Ders Kodu 02KAM6106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Hüseyin GÜL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Kente ve kentin mekansal ve sosyo-ekonomik yapısına ilişkin temel kavramları ve kuramsal yaklaşımları bilmek 2. Dünyada ve Türkiye'de kentsel alanlarda yaşanan gelişmeleri, kentsel büyümeyi ve kentsel büyüme yönetimini çözümleyebilmek; 3. Yeni-liberal küreselleşme ve kentsel büyüme ilişkisini mekansal-sosyo-ekonomik ve yönetsel açılardan çözümleyebilmek; 4. Kentsel büyüme ve yönetimi alanlarında araştırması ve inceleme yapabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kent, kentleşme, kentsel alan, kentsel büyüme, kentsel planlama, kentlileşme, kentsel dönüşüm gibi kentin fiziksel, toplumsal ve ekonomik yapısına ilişkin temel kavramları ve kuramsal yaklaşımları tartışmak; dünyada ve Türkiye'de kentsel alanlarda yaşanan gelişmeleri, sorunları, politikaları ve uygulamaları incelemek; kentsel büyüme türlerini ve plansız büyümeyi Türkiye ve dünya ölçeğinde tartışmak; küresel kent kavramını, yeni-liberal küreselleşmenin kentsel alanlara olan etkisini çözümlemek; kentsel alanlardaki temel sorun alanlarını saptayarak bu alanlarda alan araştırması ve inceleme yapmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Kente ve kentin mekansal ve sosyo-ekonomik yapısına ilişkin temel kavramları ve kuramsal yaklaşımları bilmek 2. Dünyada ve Türkiye'de kentsel alanlarda yaşanan gelişmeleri, kentsel büyümeyi ve kentsel büyüme yönetimini çözümleyebilmek; 3. Yeni-liberal küreselleşme ve kentsel büyüme ilişkisini mekansal-sosyo-ekonomik ve yönetsel açılardan çözümleyebilmek; 4. Kentsel büyüme ve yönetimi alanlarında araştırması ve inceleme yapabilmek
Dersin Amacı Kent, kentleşme, kentsel alan, kentsel büyüme, kentsel planlama, kentlileşme, kentsel dönüşüm gibi kentin fiziksel, toplumsal ve ekonomik yapısına ilişkin temel kavramları ve kuramsal yaklaşımları tartışmak; dünyada ve Türkiye'de kentsel alanlarda yaşanan gelişmeleri, sorunları, politikaları ve uygulamaları incelemek; kentsel büyüme türlerini ve plansız büyümeyi Türkiye ve dünya ölçeğinde tartışmak; küresel kent kavramını, yeni-liberal küreselleşmenin kentsel alanlara olan etkisini çözümlemek; kentsel alanlardaki temel sorun alanlarını saptayarak bu alanlarda alan araştırması ve inceleme yapmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kentin Tanımı ve Tarihsel Olarak Gelişimi
  Ön Hazırlık: Gül, 2012; Keleş, 2004.
2 Kentsel yapı, kentsel planlama, küresel kent ve küreselleşme
  Ön Hazırlık: Gül, 2012; Keleş, 2004; J. R. Short, 1996.
3 Kentleşme, kentsel büyüme ve nedenleri
  Ön Hazırlık: Gül, 2012; Keleş, 2004.
4 Kentleşmenin boyutları, göstergeleri ve gelişmiş-gelişmekte olan ülkelerde kentleşme
  Ön Hazırlık: J. D. Kasarda ve A. M. Parnell, 1993; J. R. Short, 1996; H. Gül and M. A. Dulupçu, 2010.
5 Türkiye'de Kentleşmenin Tarihsel Gelişimi
  Ön Hazırlık: Gül, 2012; Keleş, 2004
6 Türkiye'de Kentleşmenin ve Kentsel Büyümenin Genel Özellikleri
  Ön Hazırlık: Gül, 2012; H. Gül and M. A. Dulupçu, 2010.
7 Ara sınav
8 Kent ve kentsel büyüme yönetimi kavramları ve kuramları
  Ön Hazırlık: Gül, 2012; Keleş, 2004; H. Gül, N. Taşdan ve H. M. Kiriş, , 2007.
9 Yerel yönetişim, kentsel politikalar ve kentsel büyüme
  Ön Hazırlık: H. Gül, N. Taşdan ve H. M. Kiriş, , 2007; H. Gül, S. Sallan Gül ve D. Memişoğlu, 2007.
10 Yerel Politika, Kent Politikası, Çevre ve Sosyal Sürdürülebilirlik
  Ön Hazırlık: Gül, 2012; H. Gül, S. Sallan Gül ve D. Memişoğlu, 2007.
11 Kentsel büyüme ve diğer kentsel politikalara yön veren ilkeler
  Ön Hazırlık: Gül, 2012;
12 Yerel sürdürülebilir çevre ve büyüme politikaları ve sürdürülebilir kent
  Ön Hazırlık: Gül, 2012;
13 Avrupa Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Büyüme
  Ön Hazırlık: Gül, 2012;
14 Ödev sunumları
15 Ödev sunumları
16 Final sınavi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 5
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 5
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 2
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 3
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 1
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 2
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 1
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 2
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 1
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 2
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 1
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 1
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 15 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Kişisel ders notu
Diğer Kaynaklar 1. H. Gül, "Kentlileşme, Çevre, Yerel Politika ve Sürdürülebilirlik", içinde Çevre Sosyolojisi, Ed. M. Tuna, Anadaolu Üni. Yayınları, 2012. 2. R. Keleş, Kentleşme Politikası, İmge, Ankara, 2004. 3. H. Gül, N. Taşdan ve H. M. Kiriş, "Kentsel Büyüme Yönetimi ve Mücavir Alan Uygulamasında Isparta Örneği", Kentsel Alan Yönetimi Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi İİBF, Nazilli, Aydın, 2007. 4. H. Gül, S. Sallan Gül ve D. Memişoğlu, "Türkiye'de Yoksullukla Mücadele Politikaları, Kentsel Yoksulluk ve Yerel Yönetişim," içinde Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-II: Uygulama, s. 246-283, (der.) H. Özgür ve M. Kösecik, Nobel, Ankara, 2007.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)