Ders Adı Siyasal Ekonomide Devletin Rolü
Ders Kodu 02KAM6109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Murat Ali DULUPÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Devlet kavramının farklı akımlar çerçevesinde karşılaştırmalı olarak yerleştirilmesi 2) Uluslar arası İktisadi Kuruluşlarının Rollerinin ve Siyasal Ekonomi Bağlantılarının anlaşılması 3) Dünya Sistemini Siyaset ve Ekonomi Modelleri çerçevesinde yorumlama yeteneğinin kazandırılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ekonomide devletin rolünün ne olacağının / olması gerektiğinin anlaşılması bu dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bu bakımdan, neo-liberal ve devletçi politikalar, devletin ekonomideki payı, serbest piyasa ekonomisine etkileri bu ders çerçevesinde ele alınacaktır. KİT?lerin durumu, fonksiyonları, Özelleştirme konusu, Piyasa Etkinliği, piyasa düzenleyici kurumlar, devletlerin yasama ve yürütme organları aracılığıyla gerçekleştirdikleri müdahaleler ve bu müdahalelerin ekonomiye etkileri (verimlilik, gelir dağılımı gibi) bu derste tartışılacak konular arasındadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ekonomi ve politika ilişkisinin siyasi akımlar sürecinde nasıl geliştiğinin anlatılması
Dersin Amacı Ekonomide devletin rolünün ne olacağının ve ne olması gerektiğinin anlaşılması bu dersin temel amacını oluşturmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Devletin Ekonomideki Değişen Rolü
  Ön Hazırlık: Bob Jessop, Hegemonya Post-Fordizm ve Küreselleşme Ekseninde Kapitalist Devlet, İletişim Yayınevi, 2005. Vural F. Savaş POLİTİK İKTİSAT Beta Yay. İstanbul, 2005
2 Küreselleşme Çağında Ekonomi: Ulus Devletten Küreselleşmeye
  Ön Hazırlık: Coşkun Can Aktan YENİ İKTİSAT OKULLARI, Seçkin Yay., Ankara, 2004.
3 Politik İktisatın Temel Kavramları
  Ön Hazırlık: Vural F. Savaş POLİTİK İKTİSAT Beta Yay. İstanbul, 2005
4 Yapısalcı Teori
  Ön Hazırlık: Bob Jessop, Devlet Teorisi Kapitalist Devleti Yerine Oturtmak, Çeviri: Ahmet Özcan, Epos Yayınları, 2000. Coşkun Can Aktan – Dilek Dileyici MODERN POLİTİK İKTİSAT KAMU TERCİHİ, Seçkin Yay., Ankara 2007
5 Türetme Teorisi
  Ön Hazırlık: Coşkun Can Aktan – Dilek Dileyici MODERN POLİTİK İKTİSAT KAMU TERCİHİ, Seçkin Yay., Ankara 2007
6 Fundamentalizm
  Ön Hazırlık: Coşkun Can Aktan – Dilek Dileyici MODERN POLİTİK İKTİSAT KAMU TERCİHİ, Seçkin Yay., Ankara 2007
7 Sosyal İlişkiler Teorisi
  Ön Hazırlık: Coşkun Can Aktan – Dilek Dileyici MODERN POLİTİK İKTİSAT KAMU TERCİHİ, Seçkin Yay., Ankara 2007
8 Sosyal Düzenleme Teorisi
  Ön Hazırlık: Coşkun Can Aktan – Dilek Dileyici MODERN POLİTİK İKTİSAT KAMU TERCİHİ, Seçkin Yay., Ankara 2007
9 ARA SINAV
10 Gramcian ve neo-gramcian Teorileri
  Ön Hazırlık: Coşkun Can Aktan – Dilek Dileyici MODERN POLİTİK İKTİSAT KAMU TERCİHİ, Seçkin Yay., Ankara 2007
11 Kamu Malları, Yeniden Bölüşüm, Karar Alma Mekanizmaları ve Zaman Tutarlılığı Problemleri
  Ön Hazırlık: Coşkun Can Aktan – Dilek Dileyici MODERN POLİTİK İKTİSAT KAMU TERCİHİ, Seçkin Yay., Ankara 2007
12 Kapitalizm ve Sosyalizm
  Ön Hazırlık: Bob Jessop, Devlet Teorisi Kapitalist Devleti Yerine Oturtmak, Çeviri: Ahmet Özcan, Epos Yayınları, 2000.
13 Uluslar arası Politik İktisat
  Ön Hazırlık: Bob Jessop, Hegemonya Post-Fordizm ve Küreselleşme Ekseninde Kapitalist Devlet, İletişim Yayınevi, 2005.
14 Uluslar arası İktisadi Kuruluşlar
  Ön Hazırlık: Vural Savaş, Politik İktisat, Beta Yayınevi, 2008.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 0
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 8 32
Ödevler 4 10 40
Sunum 4 10 40
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Bob Jessop, Hegemonya Post-Fordizm ve Küreselleşme Ekseninde Kapitalist Devlet, İletişim Yayınevi, 2005. Vural F. Savaş POLİTİK İKTİSAT Beta Yay. İstanbul, 2005 Coşkun Can Aktan YENİ İKTİSAT OKULLARI, Seçkin Yay., Ankara, 2004.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)