Ders Adı Kamu Yönetimi Etiği
Ders Kodu 02KAM6116
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kamu yönetiminde etiğin önemini irdeler Yönetsel etiğin felsefi arka planını çözümler. Karşılaştığı etik ikilemleri ve çıkar çatışmalarını çözümler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste, etikle ilgili temel kavramlar, etiğin unsurları, yönetsel etik, yönetsel etiğin felsefi boyutları, kamu yönetiminde etiğin önemi, etik ikilemler, etik ilke ve standartlar, etik yasaları, ihbarcılar ve korunmaları, etiğe dayalı yönetim kültürü, etiksel karar verme, karakter ve erdem etiği, Türkiye´de yönetsel etikle ilgili normatif çerçeve değerlendirilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere farklı ülkelerde kamu yönetimindeki yozlaşma olgusu, kamu yönetimindeki ehtik açmazları çözmek için temel etik yaklaşımlar, etik kodlar, etik davranışlar ve etiğin önemi, kökleri, tarihsel gelişimi, uygulanabilmesi ile ilgili olarak karşılaştırmalı olarak bilgi sağlamaktır.Etiğin kavramsal analizi ve diğer kavramlarla ilişkisi, kamu yönetiminde etiğin ortaya çıkışı ve bir disiplin olması, kamu yönetimi etiğinin felsefi kökenleri ve etik sistemler, kamu yönetiminde etik davranışı önemli kılan nedenler, kamu yönetiminde etik davranış ve yönlendiricileri, etik yoksunluğun bir göstergesi olarak yozlaşma, Türkiye?de kamu yönetimi ile ilgili yasal çerçeve, etik yönetimle ilgili OECD ülkelerinin deneyimleri.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kamu yönetimi ve yozlaşma
2 Yozlaşmaya etki eden faktörler ve yozlaşmanın sonuçları
3 Yozlaşmanın türleri
4 Kamu yönetiminde etiğin önemi ve etik ikilemler
5 Etiğe ilişkin temel kavramlar ve Yönetsel etiğin felsefi temelleri
6 Etik davranış kuralları
7 Etik davranış kuralları
8 Etik kanunları
9 İhbarcılık, etik kurulları
10 Kamu kesiminde etiğin önemi, etik ikilemler, etik ilke ve standartlar,
11 memurlarda bulunması gereken karakter özellikleri, Etik yasası, mal bildiriminde bulunulması
12 ihbarcılar ve korunmaları, etiğe dayalı karar verme modelleri, etik eğitimi, etik kurulları
13 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Yapısı işleyişi
14 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Yapısı işleyişi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 0
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 0
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 0
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 0
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 0
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Raci Kılavuz, Kamu Yönetiminde Etik ve Bir Sorun Alanı Olarak Yozlaşma, Seçkin Yayıncılık, 200
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Raci Kılavuz, Kamu Yönetiminde Etik ve Bir Sorun Alanı Olarak Yozlaşma, Seçkin Yayıncılık, 200
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)