Ders Adı Devlet Tartışmaları
Ders Kodu 02KAM6126
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kapitalist devlet formlarını tanır. Marksist kuramların devlete bakış açısını anlar. 21. YY Kapitalist devletini kuram ve uygulama düzeyinde öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kapitalist devlet okumalarının yapılması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kapitalist devlet formlarını tanımak. Marksist kuramların devlete bakış açısını anlamak. 21. YY Kapitalist devletini kuram ve uygulama düzeyinde öğrenmek.
Dersin Amacı Devlet formları hakkında yeterli bilgiye sahip olarak analitik düşünebilmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş ve Yöntem
2 16. Yüzyıl ve Sonrasında Kapitalist Devlet
  Ön Hazırlık: Elçin Aktoprak, Devletler ve Ulusları Batı Avrupa?da Milliyetçilik ve Ulusal Azınlık Sorunları, Tan Kitabevi Yayınları, 2009. Gencay Şaylan, Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, İmge Kitabevi Yayınları, 1995
3 18. Yüzyıl ve Sonrasında Kapitalist Devlet
  Ön Hazırlık: Elçin Aktoprak, Devletler ve Ulusları Batı Avrupa?da Milliyetçilik ve Ulusal Azınlık Sorunları, Tan Kitabevi Yayınları, 2009. Gencay Şaylan, Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, İmge Kitabevi Yayınları, 1995
4 İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Kapitalist Devlet
  Ön Hazırlık: Pierre Rosanvallon, Refah Devletinin Krizi, Dost Kitabevi Yayınları, 2004.
5 1970?lerden Sonra Kapitalist Devlet
  Ön Hazırlık: Birgül Ayman Güler, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi Yapısal Uyarlama Politikaları 1980 - 1995, İmge Kitabevi Yayınları, 2005 Birgül Ayman Güler, Devlette Reform, Yazıları Paragraf Yayınları, 2005. Pierre Rosanvallon, Refah Devletinin Krizi, Dost Kitabevi Yayınları, 2004.
6 21. Yüzyıl Kapitalist Devleti
  Ön Hazırlık: Bob Jessop, Devlet Teorisi Kapitalist Devleti Yerine Oturtmak, Epos Yayınları, 2008.
7 Karl Marks?ın Devlet Algısı
  Ön Hazırlık: Friedrich Engels/ Karl Marx, Komünist Manifesto, İthaki Yayınları, 2011
8 Antonio Gramsci, Hegemonya ve Devlet
  Ön Hazırlık: Antonio Gramsci, Hapishane Defterleri, Belge Yayınları, 2011. Adam David Morton, Gramsci'yi Çözümlemek, Kalkedon Yayınları, 2011.
9 Devlet ve Okullar (Frankfurt Okulu, Düzenleme Okulları vb.)
  Ön Hazırlık: Editör. H. Emre Bağce, Frankfurt Okulu, Doğu Batı Yayınları, 2006.
10 Yapısalcı, İşlevselci Devlet Tartışmaları I; Ralph Miliband, Nicos Poulantzas, Claus Offe, Sol Picciotto, John Holloway, Joachim Hirsch vd.
  Ön Hazırlık: Simon Clarke, Devlet Tartışmaları, Ütopya Yayınevi, 2004. Ahmet Yılmaz, Kapitalist Devleti Anlamak, Aykırı Yayınları, 2002.
11 Yapısalcı, İşlevselci Devlet Tartışmaları II; Ralph Miliband, Nicos Poulantzas, Claus Offe, Sol Picciotto, John Holloway, Joachim Hirsch vd.
  Ön Hazırlık: Simon Clarke, Devlet Tartışmaları, Ütopya Yayınevi, 2004. Ahmet Yılmaz, Kapitalist Devleti Anlamak, Aykırı Yayınları, 2002.
12 Devlet; Biçimler (İdari, Hukuki vb.), Ölçekler (Büyütülme-Küçültülme), Yaklaşımlar (Kültürel, Politik, Ekonomik, Toplumsal, Stratejik, Tarihi, Coğrafi vb.)
  Ön Hazırlık: Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik, Küre Yayınları, 2011 Karl Doehring, Genel Devlet Kuramı, İnkılap Kitabevi, 2002
13 Devletin İşlevleri Nelerdir?
  Ön Hazırlık: Gencay Şaylan, Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, İmge Kitabevi Yayınları, 1995
14 Kapitalist Devletin Geleceği
  Ön Hazırlık: Bob Jessop, Kapitalist Devletin Geleceği, Epos Yayınları, 2009.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 5
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 5
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 4
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 5
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 3
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 5
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 3
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 5
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 4
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 4
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 3
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 4
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 40 80
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 184    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Elçin Aktoprak, Devletler ve Ulusları Batı Avrupa?da Milliyetçilik ve Ulusal Azınlık Sorunları, Tan Kitabevi Yayınları, 2009. Gencay Şaylan, Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, İmge Kitabevi Yayınları, 1995 Elçin Aktoprak, Devletler ve Ulusları Batı Avrupa?da Milliyetçilik ve Ulusal Azınlık Sorunları, Tan Kitabevi Yayınları, 2009. Gencay Şaylan, Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, İmge Kitabevi Yayınları, 1995 Pierre Rosanvallon, Refah Devletinin Krizi, Dost Kitabevi Yayınları, 2004. Birgül Ayman Güler, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi Yapısal Uyarlama Politikaları 1980 - 1995, İmge Kitabevi Yayınları, 2005 Birgül Ayman Güler, Devlette Reform, Yazıları Paragraf Yayınları, 2005. Pierre Rosanvallon, Refah Devletinin Krizi, Dost Kitabevi Yayınları, 2004. Bob Jessop, Devlet Teorisi Kapitalist Devleti Yerine Oturtmak, Epos Yayınları, 2008. Friedrich Engels/ Karl Marx, Komünist Manifesto, İthaki Yayınları, 2011 Antonio Gramsci, Hapishane Defterleri, Belge Yayınları, 2011. Adam David Morton, Gramsci'yi Çözümlemek, Kalkedon Yayınları, 2011. Simon Clarke, Devlet Tartışmaları, Ütopya Yayınevi, 2004. Ahmet Yılmaz, Kapitalist Devleti Anlamak, Aykırı Yayınları, 2002. Simon Clarke, Devlet Tartışmaları, Ütopya Yayınevi, 2004. Ahmet Yılmaz, Kapitalist Devleti Anlamak, Aykırı Yayınları, 2002. Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik, Küre Yayınları, 2011 Karl Doehring, Genel Devlet Kuramı, İnkılap Kitabevi, 2002 Gencay Şaylan, Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, İmge Kitabevi Yayınları, 1995 Bob Jessop, Kapitalist Devletin Geleceği, Epos Yayınları, 2009.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler 21. YY Kapitalist Devleti nasıl olmalı?
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)