Ders Adı Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
Ders Kodu bdf9182a82a5488fb7
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Şefika Eda Çiçek
Dersin Yardımcıları 0--
Dersin Öğrenme Çıktıları -- Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olur. - Yeni yönetim yaklaşımları ve bunların kamu yönetimine yansıması hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste yapılacak teorik anlatım ve sınıf tartışmaları ile çağdaş yönetim uygulamaları, post modern yönetim kavram ve teknikleri üzerinde durulacaktır. Özellikler üzerinde durulacak konular yeni kamu yönetimi, stratejik yönetim ve planlama, kamu performans yönetimi, e-devlet uygulamaları, yönetişim, kamu etiği, toplam kalite yönetimi vb. konulardır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin bitiminde öğrenciler çağdaş yönetim uygulamalarını ve bu kapsamda yer alan yeni yönetim kavram ve tekniklerini öğrenmiş olacak ve bu konular üzerinde yorum yapabileceklerdir
Dersin Amacı Günümüzde küreselleşme, iletişimin hızlanması, bilginin önem kazanması, bilgi işleme teknolojisinin gelişmesi, tüketicilerin daha bilinçli hale gelmesi, insan unsurunun daha önem kazanması gibi birçok unsur yönetim düşüncesine farklı bakış açıları getirmiş ve organizasyonların yeniden yapılandırılmasını gerektirmiştir. Bu gelişmeler yönetim ve organizasyon konuları ile ilgili yeni kavram, teknik ve uygulamaları ortaya çıkarmıştır. Bu derste çağdaş yönetim ve organizasyon anlayışını oluşturan kavram ve uygulamalar ele alınacaktır.
WorkPlacement --
Hafta Konular  
1 Yönetim anlayışlarının gelişimi
2 Kamuda reform
3 Yeni kamu yönetimi
4 Afet yönetimi
5 Kamu yönetiminde toplam kalite yönetimi
6 Kamu yönetiminde stratejik yönetim
7 E- devlet ve uygulamaları
8 Kamu performans yönetimi
9 Yönetişim
10 Kamu etiği
11 Kamuda karar alma
12 İnsan kaynakları yönetimi
13 Postmodernizm ve kamu yönetimi
14 Sivil toplum ve kamu yönetimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 5
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 4
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 2
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 1
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 3
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 30
Finalin Başarıya Oranı 70
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 6 24
Sunum 3 10 30
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar - İsmail Bakan, Çağdaş Yönetim Yaklaşımları (İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar), Beta Yayınevi - İktisat - İşletme - Muhasebe Uygulamaları, İstanbul 2013 3. Basım - Muhittin Acar, Hüseyin Özgür, Çağdaş Kamu Yönetimi I, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2003 - Muhittin Acar, Hüseyin Özgür, Çağdaş Kamu Yönetimi II, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2004 - Bekir Parlak, Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri, Beta Yayınevi - Ders Kitapları, İstanbul 2011 1. Baskı - Cevat Elma, Kamile Demir, Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Anı Yayıncılık / Yönetim Dizisi, Ankara 2003 2. Basım - Kolektif, Yönetimde Çağdaş ve Güncel Konular (Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar ve Yaklaşımlar), Gazi Kitabevi / İnsan Kaynakları - Yönetim Dizisi, Ankara 2011 1 basım
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)