Ders Adı YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL HİZMET POLİTİKALARI
Ders Kodu e664cd5f938a46fb9a
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Şefika Eda ÇİÇEK
Dersin Yardımcıları 0--
Dersin Öğrenme Çıktıları - Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olur. - Sosyal hizmet ve yardım kavramlarının tanımı ve sosyal politika içindeki yeri hakkında bilgi sahibi olur. - Yerel yönetimlerin sosyal hizmet yardım görevlerinin tarihsel gelişlimi ve bugünkü durumu hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste yapılacak teorik anlatım ve sınıf tartışmaları ile ilk olarak sosyal hizmet ve yardım kavramlarının tanımları yapıldıktan sonra kavramların sosyal politika içindeki yeri irdelenecektir. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin sosyal hizmetlere ilişkin görevleri, yükümlülükleri, yönetim alanında yaşanan dönüşümün sosyal hizmet faaliyetlerine etkisi incelenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin bitiminde öğrenciler yönetim alanında yaşanan değişim ışığında yerel yönetimlerin görevleri içinde sosyal hizmet ve yardım kavramlarının önemini ve sosyal hizmet ve yardım görevlerinde yaşanan değişimi öğrenmiş olacak ve bu konular üzerinde yorum yapabileceklerdir.
Dersin Amacı Bu derste yerel yönetimlerin sosyal hizmet yardım politikaları ele alınması amaçlanmıştır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Sosyal hizmet ve yardım kavramlarının tanımlanması
2 Sosyal hizmet ve yardım kavramlarının tarihsel gelişimi
3 Sosyal hizmet ve yardım kavramlarının sosyal politika içindeki yeri
4 Merkezi yönetimin sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin görevlerinin tarihi gelişimi
5 Yerel yönetimlerin sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin görevlerinin tarihi gelişimi
6 Merkezi yönetimin görevleri içinde sosyal hizmet ve yardım görevlerinin yeri
7 Yerel yönetimlerin görevleri içinde sosyal hizmet ve yardım görevlerinin yeri
8 Merkezi yönetimin sosyal hizmet ve yardıma ilişkin yükümlülükleri
9 Yerel yönetimlerin sosyal hizmet ve yardıma ilişkin yükümlülükleri
10 Yönetim alanında yaşanan dönüşümün sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerine etkisi
11 İl özel idarelerinin sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri
12 Belediyelerin sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri
13 Köylerin sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri
14 Yerel yönetimlerin sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerindeki paydaşları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 5
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 2
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 0
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 4
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 1
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 0
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 3
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 0
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 0
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 30
Finalin Başarıya Oranı 70
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 4 6 24
Sunum 3 10 30
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 168    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar - Ş. Eda Çiçek, Türkiye’de Belediyelerin Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Politikaları: Batı Akdeniz Örneği, Türkiye Belediyeler Birliği Yayını, Ankara, 2012. - Kazım Yıldırım, Sosyal Hizmet, Sakarya Yayıncılık, 1. Baskı, Sakarya, 2007. Hakan Acar, Nilüfer Negiz, Elvettin Akman, Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi Bileşenleriyle Sosyal Hizmet Temelleri ve Uygulama Alanları, Maya Akademi, Ankara, 2013 - Bedrettin Kesgin, Kamu Sorumluluğunda Sosyal Hizmet, Açılım Kitap, Ankara, 2012
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)