Ders Adı Siyasal İletişim ve Medya
Ders Kodu 894e92c3f52249b6b1
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 3-Nedret ÇAĞLAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İletişim ve siyaset hakkında yorum yapabilecek. Teknolojik, kültürel ve sosyal değişimleri takip edebilecek ve bunları alanına uyarlayabilecek. Siyasal iletişim türleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacak. Siyasal iletişim ile diğer disiplinler arasındaki bağlantıyı kurmak Siyasal iletişim sürecinde yer alan tüm aktörlerin, siyasal iletişimdeki yerini ve önemini saptamak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Siyasal iletişim olgusu ve sürecinin tanımlanması, siyasal iletişimin diğer disiplinlerle ilişkisi, siyasal iletişim yöntem ve teknikleri, siyasal iletişim ve medya ilişkisi, siyasal iletişim ve siyasal kampanyalar, siyasal partiler,Siyasal Pazarlama, Siyasal Reklamcılık, partilerin iletişim stratejileri, Siyasal iletişim sürecinde kullanılan yöntem ve teknikler, dünyadan ve Türkiye' den örnekler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Siyasal iletişim kavramının tanımı, siyasal iletişim çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikleri değerlendirmek Siyasal iletişim sürecinde yer alan aktörlerin, siyasal iletişimdeki yerini ve önemini saptamak. Medyadaki siyasal iletişim çalışmalarını değerlendirmek. Siyasal iletişim tekniklerini ve türleri hakkında bilgi vermek. Siyasal iletişim ile diğer disiplinler arasındaki bağlantıyı kurmak Dünya'dan ve Türkiye'den örnekler vermek medyada siyasal iletişim kapsamında verileri yorumlamak.
Dersin Amacı Siyasal iletişim alanına ilişkin temel kavramları ele alarak, siyasal iletişim alanının diğer disiplinlerle olan bağıntısını ve siyasal iletişim türlerinin irdelenmesini sağlamak, siyasal kampanya sürecinde reklam ve halkla ilişkilerin yerini ve dünyadan çeşitli siyasal kampanya örneklerini incelemek amaçlanmıştır. Medyanın etkisini degerlendirmek.
WorkPlacement --
Hafta Konular  
1 Siyasal iletişim olgusu ve süreci
2 Siyasal iletişimin diğer disiplinlerle ilişkisi
3 Siyasal iletişim yöntem ve teknikleri
4 Siyasal iletişim ve siyasal kampanyalar
5 Siyasal Pazarlama, Siyasal Reklamcılık
6 Siyasal iletişim ve siyasal kampanyalar,
7 Arasınav
8 Siyasal iletişim ve medya ilişkisi
9 Siyasal partiler ve siyasal kampanyalar,
10 Partilerin siyasal iletişim stratejileri,
11 Siyasal iletişim sürecinde kullanılan yöntem ve teknikler,
12 Çeşitli ülkelerin siyasal reklam örneklerinin incelenmesi
13 Partilerin iletişim stratejileri, dünyadan ve Türkiye' den örnekler.
14 Final
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak 4
2 Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek 5
3 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olmak 5
4 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilmek 5
5 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 5
6 Sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilen, çözüm önerileri üretebilen, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma 5
7 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 5
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme 5
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 5
10 Demokratik ve evrensel insani değerleri özümsemek 5
11 Çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olmak 5
12 Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak 3
13 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 15 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu --
Diğer Kaynaklar Ferruh Uztuğ, Siyasal İletişim Yönetimi, Mediacat Yay., 3. Baskı, İstanbul,2007,Aysel Aziz, Siyasal İletişim, Nobel Yay.,İstanbul, 2007,Abdullah Özkan, Siyasal iletişim, Partiler, Seçimler, Stratejiler, Nesil yay., 2004, Brian Mcnair,An Introduction to Political Communication,Routledge, 2003,
Materyal
Dökümanlar --
Ödevler --
Sınavlar --
Materyal Diğer --
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)