Ders Adı Çevre Kimyası
Ders Kodu 6831ce1cac954e0383
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Çevre kimyası temel kavramlarının verilmesi 2) Su kimyası hakkında temel teorik ve uygulama bilgilerin verilmesi 3) Toprak ve hava kirleticilerinin kimyasal yapılarının incelenmesi 4) Fen Bilgisi Eğitimi için gerekli çevre kirliliği durumunun incelenmesinde kullanılan parametrelerin belirlenmesi 5) Çevre kirliliği tayininde kullanılan kimyasal analiz yöntemleri 6) Toprak kirliliğinin çevreye etkisi 7) Su kirliliğinin çevreye etkisi ve su kirleticileri, nedenleri 8) Hava kirliliğine neden olan faktörler, bu faktörlerin etkisini minimize etme yolları 9) Çevre bilincinin aşılanması 10) Fen Bilgisi Eğitimi için çevre kimyası dersinin öneminin kavratılması ve toplumda farkındalık oluşturma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çevre kimyası ve temel konular, Kimyasal kavramların kısaca hatırlatılması, numune alma ve saklama, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, kimyasal analizlerde hata hesaplamaları, tampon çözeltiler ve standart çözeltilerin hazırlanması, pH, indikatörler, renk, bulanıklılık, asidite, alkalinite, sertlik, klor ve klorür kimyası, demir ve mangan, iyon değişim reaksiyonları, kimyasal analiz ve kullanılan yöntemler, çevredeki eser elementler, siyanür kimyası, biyokimyasal tepkimeler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin amaçlarıyla aynıdır.
Dersin Amacı Fen Bilgisi Eğitimi için gerekli olan çevre bilgisinin verilmesi, çevre kirliliğine neden olan kirleticilerin tayin edilme yöntemleri, doğal sular, içme- kullanma sularının mevcut durumları, kirlilik durumlarının belirlenmesi için kullanılan parametreler, toprak ve hava kirleticileri hakkında teorik ve uygulamalı bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Oryantasyon: Tanışma, çevre kimyası dersini tanıtımı, temel kavramları ve tanımları
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Genel kimyada temel kavramlar, genel esaslar, atık suyun kirletici bileşenleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Hava ve hava kirliliği, hava kirleticileri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Su ve su kirliliği, su kirleticileri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Kirlilik kriterleri, su kalitesi tayini
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Asit-Baz kimyası, pH, bulanıklılık ve renk
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Alkalinite ve asidite
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Ara sınav
9 Sertlik kavramı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Toprak ve toprak kirliliği, kirleticileri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Radyoaktif maddeler ve tepkimeleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Nükleer santraller, enerji dengesi ve alternatif enerji kaynakları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
13 İyon değiştirme, klor, demir, mangan ve siyanür kimyası, dezenfeksiyon
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
14 Final sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma 0
2 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
3 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini farkında olma 0
4 Bilimsel ve mesleki etik değerlerin önemini takdir ediş 0
5 Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme 0
6 Yaşam boyu öğrenmenin önemini takdir ediş 0
7 Eğitimde güncel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme 0
8 Bilgi ve eğitim teknolojilerini fen eğitiminde etkin şekilde kullanabilme 0
9 Öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimleri bilgisini ders planlama ve materyal geliştirme faaliyetlerinde kullanabilme 0
10 Bilimsel düşünme ve bilimsel araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini sınıf ortamında kullanabilme 0
11 Fen eğitiminde yaratıcı etkinlikler geliştirecek düzeyde bilgi sahibi oluş 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 2 20
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 3 30
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Öğrencilerin ders esnasında tuttuğu notlar
Diğer Kaynaklar 1-Genel Kimya I ve II, Petrucci, Harwood, Herring (8. Baskıdan Çeviri) Palme Yayıncılık, Ankara, 2002. 2- Environmental Chemistry (Fifth Edition),Stanley E. Manahan , Lewis Publishers, (1991 ) 3- Çevre Sorunları, Turgut Gündüz, Bilge Yayıncılık, Ankara, 1994. 4- Environmental Chemistry, John Wright, Routledge Taylor and Francis Group, New York 2003. 5- Environmental Chemistry: Asian Lessons, Vladimir N. Bashkin, Kluwer Academic Publishers, t, 2003. 6- Environmental Chemistry (second edition) Peter O’Neill, Chapman & Hall , London, 1993. 7-http://www.rshm.gov.tr/. 8-http://www.cevreorman.gov.tr/ 9-Molina et al., Science, 1987.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)