Ders Adı Ağaç Teknolojisi-Silvikültür İlişkileri
Ders Kodu 01OEM5122
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler 1. Ağaç malzeme özellikleri, odun kalitesi hakkında detaylı bilgi sahibi olur 2. Standartlar (ulusal ve uluslar arası) uygular 3. Silvikültürel uygulamaların ağaç malzeme özellikleri üzerine etkisini değerlendirir.Bu kuda yorum yapıp öneri geliştirebilir 4. Ulusal ve uluslar arası düzeyde konu ile ilgili sorunları değerlendirir 5. Araştırma yapma, bilgiye ulaşma, bilgiyi yorumlama, neden-sonuç ilişkisi kurmanın önemini ve analitik düşünmenin gerekliliği konularında farkındalığı artar 6. Sorunların çözümü için geliştirilen yeni teknik ve uygulamaları uygular 7. Sorunun tanımlanması, çözümlerin üretilmesi aşamalarında bireysel sorumluluk alabilme ve gerektiğinde takım çalışması yapmanın ve etik anlayışın önemini kavrar 8. Düşünce, bilgi ve araştırma sonuçlarını her ortamda sistematik , açık ve anlaşılır bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme deneyimi kazanır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ağaç teknolojisi ile ilgili temel kavramlar. Odun kalitesi kavramı. Dikim aralık mesafesi, aralama, gübreleme, budama vb. silvikültürel işlemlerin odun kalitesi üzerine etkileri. Ağaç ıslahı çalışmaları ve odun kalitesi ilişkileri.Genç odun. Hızlı büyümenin odun özellikleri ve ürün kalitesi üzerine etkileri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Ağaç malzeme özellikleri ve odun kalitesi hakkında detaylı bilgi vermek 2. Standartlar (ulusal ve uluslar arası) ve farklı kullanım alanları için standartlarda belirlenmiş ağaç malzeme özellikleri hakkında bilgi vermek 3. Silvikültürel uygulamaların ağaç malzeme özellikleri üzerine etkisi hakkında bilgi vermek 4. Öğrencilerin Ulusal ve uluslar arası düzeyde konu ile ilgili sorunlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak 5. Araştırma yapma, bilgiye ulaşma, bilgiyi yorumlama, neden-sonuç ilişkisi kurmanın önemini ve analitik düşünmenin gerekliliğini öğretmek 6. Sorunların çözümü için geliştirilen yeni teknik ve uygulamalar hakkında bilgi vermek 7. Sorunun tanımlanması, çözümlerin üretilmesi aşamalarında bireysel sorumluluk alabilme ve gerektiğinde takım çalışması yapmanın ve etik anlayışın önemini anlatmak 8. Öğrencilerin düşünce, bilgi ve araştırma sonuçlarını her ortamda sistematik , açık ve anlaşılır bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi kazanmaları
Dersin Amacı Odun özelliklerinin silvikültürel uygulamalardan nasıl ve hangi düzeyde etkilendiğinin öğretilmesidir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ağaç malzemenin özellikleri , hammadde olarak çok uzun yıllardır kullanılmasının nedenleri, Beyin fırtınası
  Ön Hazırlık: Serbest araştırma
2 Odun kalitesi kavramı
  Ön Hazırlık: www.fpl.fs.fed.us
3 Standartlar, farklı kullanım alanları için standartlarda belirlenmiş ağaç malzeme özellikleri
  Ön Hazırlık: Türk Standartları Ens.
4 Tartışma (Odun kalitesi ve standartlar)
5 Odun kalitesi üzerine etkili faktörlere genel bakış
  Ön Hazırlık: Haygreen, J.G., Bowyer, J.L., 1996:267-292
6 Ağaç ıslahı çalışmaları ve odun kalitesi ilişkileri, Genç odun (Türkiye ve Dünyadaki çalışmalar, sorunlar)
  Ön Hazırlık: Serbest araştırma
7 Tartışma (Kısa idare süresi ve sonuçları, genç odun)
  Ön Hazırlık: Zobel,B.J., Sprague, J.R., 1998:57-96
8 Dikim mesafesinin odun özellikleri üzerine etkisi
  Ön Hazırlık: Haygreen, J.G., Bowyer, J.L., 1996:278
9 Budamanın odun özellikleri üzerine etkisi
  Ön Hazırlık: Zobel, B.J., 1992; Smith et al.1996.
10 Aralama işlemlerinin odun özellikleri üzerine etkisi
  Ön Hazırlık: Zobel, B.J., 1992;Pape,R. 1999; Mörling,T. 2002; Güller, B. 2004; Güller,B., Gürlevik, N., 2005;Güller vd. 2010
11 Gübrelemenin odun özellikleri üzerine etkisi
  Ön Hazırlık: Raymond, CA, Muneri, A.,2000; Güller,B., Gürlevik N., 2005
12 Sulama işlemlerinin odun özellikleri üzerine etkisi
  Ön Hazırlık: Serbest araştırma
13 Kombine işlemlerin odun özellikleri üzerine etkisi
  Ön Hazırlık: Peutmann vd. 2008
14 Derste öğrenilen konuların genel değerlendirilmesi, ödev sunumları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi 0
2 Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 0
3 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 0
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme, deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 0
5 Orman ürünleri sektöründe üretim planlama, kontrol, yönetim, yatırım, finans, pazarlama, ergonomi gibi faaliyetleri kontrol edebilme ve yürütebilme becerisi 0
6 Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin anatomik, kimyasal, fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerini kullanarak yeni mühendislik esaslı ürünleri geliştirme becerisi 0
7 Ahşap esaslı malzemeye zarar veren her türlü biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma yöntemleri geliştirme, ahşap malzemeye ısıl işlem uygulama becerisi 0
8 Ahşap dışındaki diğer sentetik malzemeleri, dolgu ve fonksiyonel maddeleri, tutkal, yüzey işlem maddelerini ahşapla birlikte kullanma becerisi 0
9 Odun dışı orman ürünlerinin tanınması, işlenmesi ve kullanımı becerisi 0
10 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisi 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 1 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 7 11 77
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 19 19
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 172    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Özel bir ders kitabı veya ders notu yoktur. Kaynak kitaplardan yararlanılır. Öğrencilere konularla ilgili ulusal-uluslararası makaleler verilir. Kendilerinin de bu konuda araştırma yapması beklenir. Derste makaleler tartışılır. Öğrenciler tüm incelenen makalelerden sorumludur.
Diğer Kaynaklar 1.ANONYMUS ,1987. Wood Hand Book, Forest Products Laboratory, US. Department of Agriculture, Madison, US. (www.fpl.fs.fed.us) 2.Zobel, B.J., 1992. Silvicultural Effects on Wood Properties, Instituto de Pesquisas Florestais, 2:31-38, ISSN:1413-9324 3.Haygreen, J.G., Bowyer, J.L., 1996. Forest Products and Wood Science 3. Edition Iowa State University Press, ISBN : 0-81382-256-4, US. 4.Smıth,D.M., Larson,B.C., Keltym.J., Ashton, P.M.S., 1996. The Practice of Silviculture: Applied Forest Ecology, Chapter 3: The Response of Individual Trees to Thinning and Pruning, Published by john Wiley &Sons Inc., New York, ISBN:0-471-10941-X. 5.Bozkurt,Y., Erdin,N., 1997. Ağaç Teknolojisi Ders Kitabı, Bölüm:8, İ.Ü. Yayın No:3998, Fakülte Yayın No:445, ISBN:975-404-449-X, İstanbul 6.Güller, B., 2004. Kızılçamda Değişik Silvikültürel Müdahalelerin Odunun Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi, Doktora Tezi, İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman End. Müh. Anabilim Dalı, İstanbul 7.Güller, B., Gürlevik N., 2005. Ormancılıkta Uygulanan Aralama Müdahalelerinin Odun Özellikleri Üzerine Etkisi, I. Çevre ve Ormancılık Şurası Tebliğler Kitabı Cilt:3,751-759 8.Gürlevik N., Güller, B., 2005. Ormancılıkta Gübreleme ve Ülkemiz Açısından Önemi, I. Çevre ve Ormancılık Şurası Tebliğler Kitabı Cilt:21058-1067 9. Zobel,B.J., Sprague, J.R., 1998. Juvenile Wood in Forest Trees, Springer –Verlag Berlin Heidelberg, ISBN: 3-540-64032-0. 10. Puettmann, K. J., Messier C., Coates,K.D., Acceleratıng A Sılvıcultural metamorphosıs? A Critique of Silviculture: Managing for Complexity. Island Press, 2008. 206 pp., (ISBN 9781597261463 paper) 11. Mörling, T., 2002. Evaluation of annual ring width and ring density development following fertilisation and thinning of Scots pine, Ann. For. Sci. 59:29–40 12. Pape, R., 1999. Effects of Thinning Regime on the Wood Properties and Stem Quality of Picea abies, Scand. J. For. Res. 14: 38–50 13. Dunham, R. A., Cameron A. D., Petty, J. A., 1999.The Effect of Growth Rate on the Strength Properties of Sawn Beams of Silver Birch (Betula pendula Roth) 14. Zhang,J., Oliver, W. W, Powers, R. F. ,2005. Long-term effects of thinning and fertilization on growth of red fir in northeastern California Can. J. For. Res. 35: 1285–1293 15. Jaakkola, T., Mäkinen, H., Sarén M.-P., Saranpää P. , 2005. Does thinning intensity affect the tracheid dimensions of Norway spruce? Can. J. For. Res. 35: 2685–2697 16. Clark, AIII, Saucier, J. R., Baldwin, V C., Bower, D. R., 1994. Effect of initial spacing and thinning on lumber grade, yield, and strength of loblolly pine. Forest Products Journal Madison Nov/Dec 17. Raymond C.A., Muneri A., 2000. Effect of fertilizer on wood properties of Eucalyptus globulus Can. J. For. Res. 30: 136–144 18. Lundgren, C., 2003. Wood and fibre properties of fertilized Norway spruce. Doctoral dissertation. ISSN 1401-6230, ISBN 91-576-6522-2 19. Gibson M. D., Clason T. R., Hill G. L., Grozdits G. A.,2002.Influence of Thınnıng And Prunıng On Southern Pıne Veneer Qualıty (Proceedings of the eleventh biennial southern silvicultural research conference. Gen. Tech. Rep. SRS–48. Asheville, NC: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Southern Research Station. 622 p.) 20. Cameron, A.D., 2002. Importance of early selective thinning in the development of long-term stand stability and improved log quality: a review. Forestry 75(1) 21. Güller,B.,Genç,M., Güller,A.,(2010):Aralama Müdahalelerinin Odun Özellikleri Üzerine Etkisi, , III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi,Artvin
Materyal
Dökümanlar Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden paylaşılır.
Ödevler Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilir.
Sınavlar Öğrenci bilgi sistemi ve/veya enstitü web sayfasında ilan edilir
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)