Ders Adı Hayvansal Üretimde Planlama Tekniği
Ders Kodu 01TRM5104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Ahmet Kamil BAYHAN
Dersin Yardımcıları 7-
Dersin Öğrenme Çıktıları Hayvancılık işletme tiplerini ve organizasyonlarını tanır. Hayvansal üretimin kapasite/mekân ve fonksiyon planlamalarını yapar. Standart planlama veri tabanlarına ulaşarak gerekli hesapları yapar. Üretim ve mekanizasyon yöntem ve tekniklerini bilir. Yöntemler arasında ekonomik ölçütleri dikkate alarak karşılaştırır ve seçim yapar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Öğrencilerin hayvansal üretim işletmelerinde kapasite planlaması ve işletme projeksiyonlarının yapılması, fonksiyon planlaması, işçilik gereksinimlerinin belirlenmesi konularında teknik ve teknolojik bilgi altyapısını geliştirmektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin hayvancılık işletmelerinin teknik ve ekonomik ölçütlere göre planlanmasında teknik ve teknolojik bilgi altyapısını geliştirmektir.
Dersin Amacı Öğrenciye hayvansal üretimde ekonomik parametreleri göz önüne alarak teknik planlama ve fizibilite için bilgi altyapısının kazandırılmasıdır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: “Hayvansal Üretimde Planlama Tekniği”nin sistematiği ve yasal dayanakları.
2 Planlamada ekonomi kriterler: proje hazırlama ve değerlendirme esasları.
3 Business planning criteria: type of agricultural enterprises and organizations.
4 Planlamada teknik parametreler: Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yetiştirme ve üretim teknikleri.
5 Planlamada teknik parametreler: Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yetiştirme ve üretim teknikleri.
6 Planlamada teknik parametreler: Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde yetiştirme ve üretim teknikleri.
7 Hayvancılık işletmeleri için minimum ve optimum kapasitelerin hesaplanması.
8 Hayvancılık işletmelerinde kapasiteye uygun yetiştirme ve üretim tekniklerinin belirlenmesi.
9 Mekan ve kapasite planlarının yapılması.
10 Yetiştirme ve üretim tekniklerine göre fonksiyon planlarının yapılması.
11 Yatırım ve işçilik giderlerinin belirlenmesi.
12 Hayvansal üretimde teknik planlamaya yönelik proje hazırlamanın aşama ve yöntemleri.
13 Farklı hayvansal üretim yöntemlerinin katkı payı yöntemine göre karşılaştırmalı seçimi.
14 Genel değerlendirme ve ödev sunumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir, 3
2 Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir, 3
3 Mühendislik alanında bilimsel araştırma ve deneme yöntemlerini kullanabilir, kurgulayabilir, geliştirebilir ve sektörün problemlerine çözüm oluşturacak yenilikçi yöntemleri uygulayabilir, 3
4 Tarım işletmelerinde mekanizasyon zincirini oluşturabilir, planlayabilir ve yürütebilir 3
5 Tarım makinaları alanında yeni teknik ve teknolojiler geliştirebilir ve uygulamaya aktarabilir 3
6 Tarımda enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak kullanabilir, planlayabilir ve projelendirebilir 2
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde enerji yönetimi ve organizasyonunu yapabilir 1
8 Tarımsal biyoprosesleri tasarlayabilir, projelendirebilir ve uygulamaya aktarabilir 5
9 Tarım makinaları alanında çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir, uygulama ve eğitim faaliyetlerini bilimsel ve sosyal etik değerlerini gözeterek gerçekleştirebilir 5
10 Tarım makinaları alanında dünyada gerçekleşen gelişmeleri takip ederek, gerektiğinde uygulamaya aktarabilir, 5
11 Disiplinler arası ya da ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir, hızlı çözümler üretebilir ve sosyal ilişki kurabilir 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 30
Finalin Başarıya Oranı 70
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 4 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 2 2 4
Sunum 0 0 0
Proje 1 6 6
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Görsel sunular ve haftalık uygulama notları.
Diğer Kaynaklar Karagölge, C., 1985, Proje Hazırlama ve Değerlendirme. Lisans Üstü Ders Notları, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum. Anonim, Standarddeckungsbeitraege und Rechenwerte zur Betriebssystematik für die Landwirtschaft, mehrere jahrgaenge Reissch, E. Und J. Zeddies, 1983. Einführung in die landwirtschaftliche Betriebslehre, Band 2, Spezieller Teil: Grundlagen und Methoden der Entscheidung, Ökonomik der phlanzlichen und tierischen Produktion, 2. Auflage, Stuttgart. FAO, 1991, General Guidelines for the Analysis of Agricultural Production Projects, Rome. Erkuş,A., Rehber, E., 1998, Proje Hazırlama Tekniği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No:1496, Ankara. İnan,İ.H., 2000, Proje Hazırlama ve Değerlendirme Tekniği, Tekirdağ. Cinemre,H.A., 2001, Proje Hazırlama ve Değerlendirme, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No:41, Samsun.
Materyal
Dökümanlar Teorik ders anlatımlarının yanısıra görsel materyaller ile desteklenmiş sunumlar.
Ödevler Örnek bir hayvancılık işletmesi planlama ve fizibilitesi.
Sınavlar Yazılı ve/veya sözlü sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)