Ders Adı Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Ders Kodu 44b27c667fb540ff81
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof.Dr.Mustafa Koç
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Nicel araştırmaların felsefi dayanağı olan pozitivist paradigma hakkında bilgi sahibi olma 2 Literatür taraması ve araştırma problemlerini belirleme sürecini açıklama ve bir araştırma konusu üzerinde uygulama 3 Betimsel (survey), deneysel, ilişkisel ve karşılaştırmalı nicel araştırma desenlerini açıklama ve verilen araştırma problemine uygun deseni seçebilme 4 Örneklem çeşitlerini özellikleriyle birlikte açıklama 5 Nicel veri toplama metotlarını ve ölçek çeşitlerini açıklama 6 Nicel veri analiz teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olma 7 Nitel araştırmaların felsefi dayanağı olan yorumlamacı (interpretive/constructivist) paradigma hakkında bilgi sahibi olma 8 Etnoğrafik, tarihsel, özel durum çalışması, odak grup çalışması, biyografik nitel araştırma desenlerini açıklama ve verilen araştırma problemine uygun deseni seçebilme 9 Nitel veri toplama metotlarını (gözlem, görüşme, dokümantasyon vb.) açıklama 10 Nitel veri analiz teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste eğitim bilimleri alanında bir araştırma konusuna yönelik araştırma problemleri oluşturma, eleştirel literatür taraması yapma, uygun araştırma desenlerini seçme, veri toplama ve analiz tekniklerini kullanma ve raporlama üzerinde durulacaktır. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin felsefi temelleri, üstünlükleri ve sınırlılıkları tartışılacaktır. Nicel olarak, betimsel (survey), deneysel, ilişkisel ve karşılaştırmalı nicel desenler, ölçek oluşturma, örneklem çeşitleri, geçerlilik ve güvenilirlik, örneklerle açıklanacaktır. Nitel olarak, etnografik, tarihsel, örnek olay, odak grup, biyografik araştırma desenleri, veri toplama teknikleri (görüşme, gözlem, dokümantasyon vb.), güvenilirlik çalışmaları, içerik analizi ve gömülü teori analizleri örneklerle açıklanacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenim çıktıları ile aynıdır.
Dersin Amacı Öğrencilere eğitim teknolojileri alanında bir araştırma problemini tanımlama, uygun araştırma deseni seçme, uygulama, veri toplama ve analizi bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ders oryantasyonu ve bilimsel araştırma hakkında temel kavramlar
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Nicel araştımanın felsefi dayanağı olarak Post-pozitivist paradigma
  Ön Hazırlık: İgili konuları araştırma ve okuma
3 Nicel araştırma yöntemleri (deneysel model)
  Ön Hazırlık: İgili konuları araştırma ve okuma
4 Nicel araştırma yöntemleri (tarama model)
  Ön Hazırlık: İgili konuları araştırma ve okuma
5 Nicel araştırma yöntemleri (ilişkisel ve karşılaştırmalı model)
  Ön Hazırlık: İgili konuları araştırma ve okuma
6 Örneklem yöntemleri ve nicel veri toplama teknikleri Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
  Ön Hazırlık: İgili konuları araştırma ve okuma
7 Örneklem yöntemleri ve nicel veri toplama teknikleri
  Ön Hazırlık: İgili konuları araştırma ve okuma
8 Nitel araştımanın felsefi dayanağı olarak interpretive/constructivist paradigma
  Ön Hazırlık: İgili konuları araştırma ve okuma
9 Nitel araştırma yöntemleri (etnoğrafik, olgubilim, tarihsel, özel durum çalışması vb.)
  Ön Hazırlık: İgili konuları araştırma ve okuma
10 Nitel araştırma yöntemleri (etnoğrafik, olgubilim, tarihsel, özel durum çalışması vb.)
  Ön Hazırlık: İgili konuları araştırma ve okuma
11 Nitel veri toplama teknikleri (gözlem, görüşme, doküman, mecazlar vb.)
  Ön Hazırlık: İgili konuları araştırma ve okuma
12 Nitel veri analiz teknikleri
  Ön Hazırlık: İgili konuları araştırma ve okuma
13 Nitel veri analiz teknikleri
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
14 Bilimsel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Eğitim teknolojisi alanındaki temel kavramlar, kuramlar ve güncel yaklaşımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma. 0
2 Öğretim ve öğrenim sürecine etkin bir şekilde entegre edilebilecek güncel teknolojileri üstünlükleri ve sınırlılıklarıyla birlikte açıklama. 0
3 Öğretim ve öğrenim sürecinde entegre edilebilecek güncel eğitim teknolojilerini etkili olarak kullanma. 0
4 Öğrencilerin farklı ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi cevap verebilecek elektronik öğrenme ortamlarını tasarlama ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olma. 0
5 Görsel ve işitsel materyaller içeren etkileşimli öğretim uygulamaları tasarlama, geliştirme ve uygulamak için mültimedya yazılım programlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olma. 0
6 Uzaktan eğitim alanındaki kuram ve uygulamalar hakkında yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Öğrenme ve öğretmeyi geliştirmek amacıyla çevrimiçi (internet) kaynaklarını araştırma, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olma. 0
8 Elektronik öğrenme ortamlarının verimliliğini ve etkililiğini değerlendirmeye yönelik uygun ölçme araç ve teknikleri geliştirme ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olma. 0
9 Eğitim teknolojileri alanında bir araştırma veya tasarım projesini tamamlayabilme bilgi ve becerisine sahip olma. 0
10 0
11 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and psychology. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. (2005). Handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Glass, G. V., & Hopkins, K. D. (1996). Statistical methods in eduaction and psychology. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. Kirk, R. E. (1995). Experimental design: Procedures for the behavioral sciences. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company. Pedhazur, E. J. (1997). Multiple regression in behavioral research. New York: Harcourt Brace College Publishers. Büyüköztürk, Ş. (2010). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and psychology. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. (2005). Handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Glass, G. V., & Hopkins, K. D. (1996). Statistical methods in eduaction and psychology. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. Kirk, R. E. (1995). Experimental design: Procedures for the behavioral sciences. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company. Pedhazur, E. J. (1997). Multiple regression in behavioral research. New York: Harcourt Brace College Publishers. Büyüköztürk, Ş. (2010). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)