Ders Adı Eğitimde Yeni Teknolojiler ve Dönüşümler
Ders Kodu b7684075b6df473a9d
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Teknoloji kavramını tanımlama 2) Farklı teknoloji felsefeleri ve bunların teknoloji hakkındaki görüşleri hakkında bilgi sahibi olma 3) Bilgi toplumu ve bilgi teknolojilerinin rolünü kavrama 4) Eğitim teknolojisinin kavramsal yapısını ve bu alandaki çalışma konularını açıklama 5) Öğrenme kuramlarını temel varsayımlarıyla birlikte açıklama 6) Öğrenme ve öğretme sürecinde teknolojinin farklı rollerini kavrama 7) Bilişsel araç olarak kullanılabilen bilgisayar uygulamaları hakkında bilgi ve beceri sahibi olma 8) Eğitimde multimedya ve hipermedya uygulamaları hakkında temel bilgi sahibi olma 9) Türkiye?de eğitim teknolojisinin durumu ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olma 10) Eğitimde teknoloji kullanımına yönelik etiksel konuların farkında olma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Teknoloji kavramı, teknoloji felsefeleri, teknoloji ve sosyal değişim arasındaki ilişki, bilgi toplumu ve bilgi teknolojileri, eğitim teknolojisi kavramı, öğrenim kuramları, teknolojinin öğrenme ve öğretme sürecindeki rolleri, yapısalcı yaklaşıma göre teknoloji kullanımı, bilişsel (zihin) aracı olarak bilgisayar uygulamaları (kavram haritaları, elektronik tablolama, vd.), öğretim yazılımları ve çeşitleri, eğitimde çoklu ortam uygulamaları (multimedya/hipermedya), sanal gerçeklik, simülasyon ve teknoloji kullanımında etiksel konular işlenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin öğrenme çıktıları ile aynıdır.
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere teknoloji kavramının tanımı, teknolojiyi açıklayan farklı felsefi görüşler, bilgi toplumu ve bilgi teknolojileri, eğitim teknolojisinin tanımı ve teorik temelleri, öğrenme kuramları, öğrenme ve öğretmede teknolojinin rolü, eğitim ortamlarında kullanılabilecek farklı teknoloji uygulamaları hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Oryantasyon: Tanışma, dersin tanımı ve genel bilgiler, proje hakkında bilgilendirme
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesiv
2 Teknoloji nedir? Teknoloji ve toplum hakkındaki felsefi görüşler {instrumental (enstrümantal), determinist, substantive, ve eleştirel görüşler) Teknolojimi sosyal değişimi oluşturur yoksa teknoloji sosyal olarak mı geliştirilir? Teknoloji her yerde ve her zaman sadece bir alet midir?a
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Bilgi çağı-bilgi toplumu-bilgi teknolojileri Eğitim/öğretim nedir Eğitim ve öğretim teknolojisi Eğitim ve bilgi teknolojileri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Öğrenme kuramları (Davranışsal ve bilişsel-yapılandırmacı yaklaşımlar) Öğrenme kuramlarına göre eğitimde teknolojinin rolü Bilgisayar ve eğitimde kullanılması Bilgisayardan öğrenme mi? Bilgisayar ile öğrenme mi? yoksa Bilgisayarı öğrenme mi? Bilgisayar farkındalığı, bilgisayar okuryazarlığı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Bilişsel (akıl) araç olarak bilgisayar, eleştirel, yaratıcı ve üst düzey düşünmede bilgisayarların rolleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Kavram haritaları ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Elektronik tablolama ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Öğretim yazılımları ve uygulamaları Yazılım çeşitleri (tekrar ve alıştırma, birebir öğretim, benzetim, eğitsel oyun, problem çözme, grafik, çizim) Yazılım değerlendirme ölçütleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Çoklu ortam ve uygulamaları Eğitimde multimedya/hipermedya kullanımı Etkileşimli CD?ler, Hipertext, Video, Sanal gerçeklik, simülasyon (benzetim)
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Türkiye?de eğitim teknolojisi Eğitim teknolojisinin gelişimi, ilköğretim ve ortaöğretimde teknoloji kullanımı, yüksek öğretimde teknoloji, eğitim teknolojisiyle ilgili birimler ve altyapı çalışmaları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Teknoloji Kullanımında Etiksel Konular ve Kurallar
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Öğrenci projelerinin sunumu ve tartışılmasıa
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
13 Öğrenci projelerinin sunumu ve tartışılması
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
14 Genel değerlendirme ve eğitim teknolojisinde araştırma konuları
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Eğitim teknolojisi alanındaki temel kavramlar, kuramlar ve güncel yaklaşımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma. 0
2 Öğretim ve öğrenim sürecine etkin bir şekilde entegre edilebilecek güncel teknolojileri üstünlükleri ve sınırlılıklarıyla birlikte açıklama. 0
3 Öğretim ve öğrenim sürecinde entegre edilebilecek güncel eğitim teknolojilerini etkili olarak kullanma. 0
4 Öğrencilerin farklı ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi cevap verebilecek elektronik öğrenme ortamlarını tasarlama ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olma. 0
5 Görsel ve işitsel materyaller içeren etkileşimli öğretim uygulamaları tasarlama, geliştirme ve uygulamak için mültimedya yazılım programlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olma. 0
6 Uzaktan eğitim alanındaki kuram ve uygulamalar hakkında yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Öğrenme ve öğretmeyi geliştirmek amacıyla çevrimiçi (internet) kaynaklarını araştırma, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olma. 0
8 Elektronik öğrenme ortamlarının verimliliğini ve etkililiğini değerlendirmeye yönelik uygun ölçme araç ve teknikleri geliştirme ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olma. 0
9 Eğitim teknolojileri alanında bir araştırma veya tasarım projesini tamamlayabilme bilgi ve becerisine sahip olma. 0
10 0
11 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar 1) Alkan, C. (2005). Eğitim teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık. 2) Jonassen, D. (2004). Handbook of research on educational communications and technology. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 3) Feenberg, A. (1991). Critical theory of technology. New York: Oxford University Press. 4) Jonassen, D. (2000). Computers as mindtools for schools: Engaging critical thinking. Columbus, OH: Prentice-Hall. 5) Akpınar, Y. (2005). Bilgisayar destekli eğitimde uygulamalar. Ankara: Anı Yayıncılık. 6) Deryakulu, D. (2008). Bilişim teknolojileri öğretiminde sosyo-psikolojik değişkenler. Maya Akademi. 7) Turkle, S. (1995). Life on the screen: Identity in the age of the Internet. New York: Touchstone.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)