Ders Adı Teknoloji Kullanımında Sosyo-Psikolojik Boyutlar
Ders Kodu ba952792b1f4493792
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. 18. Yy?dan bu yana teknolojinin tarihsel gelişim sürecini özetleyebilme 2. Bazı teknolojilerin kültürlere nasıl nüfuz ettiğini ya da uyum sağladığını gösterebilme 3. Yeni teknolojiler ve günümüz yaşamına etkileri arasındaki ilişkiyi inceleme 4. Teknolojinin ortaya çıkışı ile bireyler ve daha büyük topluluklar arasındaki bağlantıları keşfetme 5. Elektronik ortamda meydana gelen teknolojik gelişmeler ile ilgili dramatik değişiklikleri araştırma ve tartışma 6. Modern teknolojik buluşların Türk ve dünya toplumları üzerindeki direk etkilerini analiz etme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin amacı teknolojinin insan yaşamını güçlü bir şekilde etkilediğini ve teknolojinin dünyadaki sosyal, ekonomik, politik ve kültürel kuvvetlerin bir ürünü olduğunu göstermektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin öğrenme çıktıları ile aynıdır.
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerde teknolojinin toplumdaki etkisi hakkında farkındalık uyandırmayı amaçlamaktadır. Teknolojinin yaşamımızdaki ve gelecek nesillerin yaşamındaki etkisini anlayabilme yeteneği öğrencileri teknoloji kullanımı, kişisel ve mesleki etkinlikler için teknoloji seçimin gibi konularda yönlendirici olabilir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Teknolojinin doğası ve tarihi
  Ön Hazırlık: Ders izlencesinin temin edilmesi
2 Teknolojinin faydaları ve sınırlılıkları
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
3 Teknolojinin eğitim, öğretim ve okuryazarlık üzerindeki etkileri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
4 Teknolojiinin mesleki gelişimde etkileri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
5 Teknolojinin aile üzerindeki etkileri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
6 Teknolojinin sağlık üzerindeki etkileri ve insan-bilgisayar etkileşimi
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
7 Teknolojinin iletişimdeki etkileri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
8 Teknolojinin vatandaşlık üzerindeki etkileri
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
9 Teknoloji ve internet bağımlılığı
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
10 Siber zorbalık
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
11 Siber güvenlik
  Ön Hazırlık: İlgili konuları araştırma ve okuma
12 Sosyal medyanın birey ve toplum üzerindeki etkileri
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
13 Teknolojinin ortaya çıkardığı etiksel konular
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
14 Öğrenci projelerinin sunumu ve tartışılması
  Ön Hazırlık: PPT sunusu ve rapor hazırlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Eğitim teknolojisi alanındaki temel kavramlar, kuramlar ve güncel yaklaşımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma. 0
2 Öğretim ve öğrenim sürecine etkin bir şekilde entegre edilebilecek güncel teknolojileri üstünlükleri ve sınırlılıklarıyla birlikte açıklama. 0
3 Öğretim ve öğrenim sürecinde entegre edilebilecek güncel eğitim teknolojilerini etkili olarak kullanma. 0
4 Öğrencilerin farklı ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi cevap verebilecek elektronik öğrenme ortamlarını tasarlama ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olma. 0
5 Görsel ve işitsel materyaller içeren etkileşimli öğretim uygulamaları tasarlama, geliştirme ve uygulamak için mültimedya yazılım programlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olma. 0
6 Uzaktan eğitim alanındaki kuram ve uygulamalar hakkında yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Öğrenme ve öğretmeyi geliştirmek amacıyla çevrimiçi (internet) kaynaklarını araştırma, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olma. 0
8 Elektronik öğrenme ortamlarının verimliliğini ve etkililiğini değerlendirmeye yönelik uygun ölçme araç ve teknikleri geliştirme ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olma. 0
9 Eğitim teknolojileri alanında bir araştırma veya tasarım projesini tamamlayabilme bilgi ve becerisine sahip olma. 0
10 0
11 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 5 10 50
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 178    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu 1. Feenberg, A. (1991). Critical theory of technology. 2. Healy, J. M. (1998). Failure to connect. How computers affect our children?s minds and what we can do about it. 3. Odabaşı, F. (2010). Bilgi ve iletişim teknolojileri ışığında dönüşümler. 4. Odabaşı, F. vd. (2007). İnternet, çocuk ve aile. 5. Keser, H. (2005). İnsan bilgisayar etkileşimi ve sağlığa etkisi
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)