Ders Adı Bitirme Projesi
Ders Kodu e0f312f9e4a5420b82
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 0
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Bir araştırmayı planlamak için gerekli literatür bulur 2) Projenin evrenini ve örneklemini belirler 3) Ölçme araçlarını geliştirir 4) Finansal ve diğer destekler için olası kuruluşları belirler 5) Proje verisini analiz eder ve yorumlar 6) Proje bulgularını uygun şekilde rapor eder 7) Araştırma projesinin sonuçları üzerinde tartışır 8) Sonuç ve önerileri yayma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Proje çalışmasının yapıldığı alan, ortam ve kullanılacak alet ve ekipmanların tanıtılması, alet ve ekipmanların çalışma prensiplerinin gösterilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğretim çıktıları ile aynıdır.
Dersin Amacı Bu dersde, öğrenciye proje dersi aşamasında kullanacağı alet ve ekipmanların tanıtımı, çalışma prensipleri ve nasıl kullanılacağıyla birlikte elde edilecek sonuçların nasıl analiz edileceği ve nasıl yorumlanmasının gerektiği açıklanacaktır. İş güvenliği, laboratuvar güvenliği ve ilk yardım eğitimleri hususunda bilgilendirmeler yapılacaktır. Ayrıca, öğrencinin etik kurallara uyarak tamamlanmış bilimsel çalışmalarının çıktılarının analizini yapabilmeyi, değerlendirmeyi, yorumlamayı ve talep edilen niteliklere uygun bir formatta bilimsel bir metin haline dönüştürebilmeleri becerisinin kazandırılması amaçlanmıştır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Proje çalışması için kullanılan alan ve kısıtlamaları
2 Proje çalışması için kullanılan alan ve kısıtlamaları
3 Bilimsel çalışmalarda kullanılacak her bir alet ve ekipmanın çalışma prensibi
4 Bilimsel çalışmalarda kullanılacak her bir alet ve ekipmanın çalışma prensibi
5 Çalışma alanı ile ilgili, yazılım, alet ve ekipmanların kullanımı
6 Çalışma alanı ile ilgili, yazılım, alet ve ekipmanların kullanımı
7 Çalışmanın tasarımı
8 Çalışmanın tasarımı
9 Çalışmanın ön denemeleri ve sonradan çıkabilecekler aksaklıklarını tespiti
10 Çalışmanın yöntem ve bulgularının tablo, grafik gibi görsel araçlar kullanılarak sunulması
11 Çalışmanın yöntem ve bulgularının tablo, grafik gibi görsel araçlar kullanılarak sunulması
12 Çalışmada kullanılacak istatistik programı
13 Uygulamalardan elde edilecek bulguların analizi ve yorunlanması
14 Uygulamalardan elde edilecek bulguların analizi ve yorunlanması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Eğitim teknolojisi alanındaki temel kavramlar, kuramlar ve güncel yaklaşımlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma. 0
2 Öğretim ve öğrenim sürecine etkin bir şekilde entegre edilebilecek güncel teknolojileri üstünlükleri ve sınırlılıklarıyla birlikte açıklama. 0
3 Öğretim ve öğrenim sürecinde entegre edilebilecek güncel eğitim teknolojilerini etkili olarak kullanma. 0
4 Öğrencilerin farklı ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi cevap verebilecek elektronik öğrenme ortamlarını tasarlama ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olma. 0
5 Görsel ve işitsel materyaller içeren etkileşimli öğretim uygulamaları tasarlama, geliştirme ve uygulamak için mültimedya yazılım programlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olma. 0
6 Uzaktan eğitim alanındaki kuram ve uygulamalar hakkında yeterli bilgiye sahip olma. 0
7 Öğrenme ve öğretmeyi geliştirmek amacıyla çevrimiçi (internet) kaynaklarını araştırma, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahip olma. 0
8 Elektronik öğrenme ortamlarının verimliliğini ve etkililiğini değerlendirmeye yönelik uygun ölçme araç ve teknikleri geliştirme ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olma. 0
9 Eğitim teknolojileri alanında bir araştırma veya tasarım projesini tamamlayabilme bilgi ve becerisine sahip olma. 0
10 0
11 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 100
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 100
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara PegemA Yayıncılık. Chapin, P.G. (2004). Research projects and research proposals : a guide for scientists seeking funding. Cambridge, U. K. ; New York : Cambridge University Press. Kerzner, H. (1998). Project Management: A System Approach to Planning, Scheduling and Controlling. John Wiley & Sons, Inc.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)