Ders Adı İslâmî Psikolojiye Giriş
Ders Kodu 02FDB5125
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Hüseyin CERTEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Dinî yaşantının çeşitli boyutlarını bilimsel bakış açısıyla psikolojik açıdan tasvir ve tahlil edebilme bilgi ve becerisi kazanmak 2. İslam dünyasında geçmişte ve günümüzde yapılan psikoloji ve din psikolojisi çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak 3. Toplumda yaşanmakta olan dinî yaşantıyı bilimsel bakış açısıyla araştırabilme yetisi ve metodu kazanmak 4. Dindeki kutsal metinler üzerinde psikolojik bakış açısıyla içerik analizi yapabilme 5. Dinî fenomenleri fenomenoljik yöntemle tasvir ve tahlil edbilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İslam âlimlerinin psikoloji ve din psikolojisine katkıları, günümüz İslam dünyasında din psikolojisi çalışmaları, İman ve inkârın psikolojisi, psikoloji açısından İslam inanç esasları, psikoloji açısından İslâmî ibadetler,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı program çıktılarında belirlenen katkıların gerçekleştirilmesi -Dersin belirlenen öğrenme çıktılarının gerçekleştirilmesi
Dersin Amacı Dinî yaşantının islâmî kültür çevresindeki tezahürlerini psikolojik bakış açısıyla anlama ve yorumlama nosyonu kazandırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İslam âlimlerinin psikoloji ve din psikolojisine katkıları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
2 Hâris el- Muhâsibî, Farabî ve ibn Sinâ’nın psikoloji ve din psikolojisine katkıları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
3 Ebû Tâlib el- Mekkî ve Gazzâlî’nin psikoloji ve din psikolojisine katkıları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
4 Günümüz İslam dünyasında din psikolojisi çalışmaları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
5 İman ve inkârın psikolojisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
6 İman ve inkârın psikolojisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
7 Psikoloji açısından İslam inanç esasları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
8 Psikoloji açısından İslam inanç esasları
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
9 Psikoloji açısından İslâmî ibadetler: Dua ve istiğfar
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
10 Psikoloji açısından İslâmî ibadetler: Abdest ve namaz
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
11 Psikoloji açısından İslâmî ibadetler: Hac ve hac fiilleri, dinlerde kutsal mekân kavramı.
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
12 Psikoloji açısından İslâmî ibadetler: Oruç
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
13 Psikoloji açısından İslâmî ibadetler: Zekât ve sadaka
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
14 Psikoloji açısından İslâmî ibadetler: Kurban
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 4
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 4
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 20 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 13 13
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 165    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Hüseyin Certel, İslamî Psikoloji Ders Notları
Diğer Kaynaklar 1. M. Osman Necati, Kur?ân ve Psikoloji Çev.: H. Aydın, Fecr Yay., Ankara, 1998. 2. Muhammed Kutup, İnsan Psikolojisi Üzerine Etüdler, İşaret Yay., İst., 1987. 3. H. Certel, Kur?ânda İnsan, Tuğra Mat., Isparta2000. 4. Mehmet Bayrakdar, İslam İbadet Fenomenolojisi, Ankara, 1987.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Dönem içinde her öğrenciye en az bir öde v verilir.
Sınavlar Her yarıyılda bir vize ve bir final sınavı yapılır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)