Ders Adı Tasavvuf Psikolojisi
Ders Kodu 02FDB5127
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Mistik dinî yaşantıya ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur. 2. Mistik dinî yaşantının temel karakteristikleri hakkında bilgi sahibi olur. 3. Mistik dinî tecrübenin aşamaları hakkında bilgi sahibi olur. 4. Mistik dinî yaşantıyı psikolojik bakış açısıyla tasvir ve analiz edebilme becerisi kazanır. 5. Mistik dinî yaşantıya yönelişte etkili olan psiko-sosyal faktörleri analiz edebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mistisizm ve tasavvuf, tasavvufi yaşayışın karakteristikleri, tasavvufa yönelişte etkili olan psiko-sosyal faktörler, tasavvufta ruh eğitimi ve metodları, tasavvufi yaşantıda dini tecrübenin aşamaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Dersin öğrenme çıktılarının gerçekleştirilmesi 2. Dersin Anabilim dalı öğremne çıktılarına katkılarının gerçekleştirilmesi
Dersin Amacı İslam dinine özgü mistik bir dini yaşayış biçimi olan tasavvufi yaşantıyı psikolojik bakış açısıyla anlama ve analiz edebilme nosyonunun kazandırılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Mistisizm ve tasavvuf kavramları, mistisizm ve tasavvuf arasındaki benzerlik ve farklar.
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
2 Dinî mistisizm ve din dışı mistisizm türleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
3 Bir dinî yaşayış biçimi olarak tasavvufî yaşayışın temel karakteristikleri.
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
4 Bir dinî yaşayış biçimi olarak tasavvufî yaşayışın temel karakteristikleri
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
5 Tasavvufa yönelişte etkili olan psiko-sosyal faktörler
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
6 Tasavvufa yönelişte etkili olan psiko-sosyal faktörler
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
7 Tasavvufa yönelişte etkili olan psiko-sosyal faktörler
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
8 Tasavvufa yönelişte etkili olan psiko-sosyal faktörler
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
9 Tasavvufta ruh eğitimi ve metodlarının psikolojik değerlendirmesi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
10 Tasavvufta ruh eğitimi ve metodlarının psikolojik değerlendirmesi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
11 Tasavvufta ruh eğitimi ve metodlarının psikolojik değerlendirmesi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
12 Tasavvufta ruh eğitimi ve metodlarının psikolojik değerlendirmesi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
13 Tasavvufî yaşantıda dinî tecrübenin aşamaları psikolojik değerlendirmesi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
14 Tasavvufî yaşantıda dinî tecrübenin aşamaları psikolojik değerlendirmesi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 0
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 13 13
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 165    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1-Hüseyin Certel, İman ve Ahlakta Kemalin Yolu, Hamle Basın Yayın, İstanbul, 1995. 2- Hüseyin Certel, Neden Tasavvuf? Erzurum, 1998. 3-Erol Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken Neşr., Istanbul, 1987. 4) Kemal Sayar, Sufi Psikolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul, 2000. 5) Spiegelman ve Diğerleri, Jung Psikolojisi ve Tasavvuf, İnsan Yayınları, İstanbul, 1994. 6) H. Ziya Ülken, Tasavvuf Psikolojisi? 7) Robert Frager, Kalp Nefs Ruh, Gelenek Yayıncılık, İst., 2005. 8) Hasan Kayıklık, Tasavvuf Psikolojisi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2009.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Her öğrenciye dönem içinde bir ödev taptırılır.
Sınavlar Dönem içinde bir arasınav ve dönem sonunda bir Final sıanvı yapılır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)