Ders Adı Ayet ve Hadislerin Psikolojik Yorumu
Ders Kodu 02FDB5130
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Hüseyin CERTEL
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Dinî yaşantının çeşitli boyutlarını bilimsel bakış açısıyla psikolojik açıdan tasvir ve tahlil edebilme bilgi ve becerisi kazanmak 2. İslam dünyasında geçmişte ve günümüzde yapılan psikoloji ve din psikolojisi çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak 3. Toplumda yaşanmakta olan dinî yaşantıyı bilimsel bakış açısıyla araştırabilme yetisi ve metodu kazanmak 4. Dindeki kutsal metinler üzerinde psikolojik bakış açısıyla içerik analizi yapabilme 5. Dinî fenomenleri fenomenoljik yöntemle tasvir ve tahlil edbilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kur'ân'da insanın temel nitelikleri, para psikolojik dinî fenomenler (mucize, keramet), fıtrat ve din duygusu, vicdan, dinlerde ve İslam'da kutsal zaman ve mekân fenomeni,kıskançlık, hadislerde empati, Kur'an'da geçen üç temel güdü, zayıf yaratılmanın anlamı, iman ve İslam, niyet, ayet ve hadislerde öfke kontrolü, dinde aşırılık, hadislerde eş seçimi ve evlilik, şirk ve müşrikin psikolojisi, isra ve mi'rac
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Dersin öğrenme çıktılarının gerçekleştirilmesi 2. Dersin belirlenen program çıktılarına katkısının gerçekleştirilmesi
Dersin Amacı -İslâmî kültür çevresinde yaşanan dindarlığın çeşitli boyutlarına ait tezahürleri psikolojik bakış açısıyla anlama ve yorumlama nosyonu kazandırmak. -Psikolojik içeriğe sahip ayet ve hadisleri, modern psikoloji bilimi açısından yorumlama becerisi kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Fıtrat kavramı ve din duygusunun fıtrîliği
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, A’raf suresi 172, Rûm suresi 30 ayetlerinin tefsirini okumuş olarak derse gelir.
2 Ayet ve hadislere göre ahlak duygusu ve vicdan
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, Ahlak, vicdan ve süper ego kavramlarını araştırmış olarak derse gelir.
3 Dini hayatta kutsal zaman ve mekan fenomeni
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, İslam dininin kutsallık atfettiği zaman ve mekanlar hakkında bilgi edinmiş olarak derse gelir.
4 Ayet ve hadisler ışığında olumsuz temel bir duygu: kıskançlık
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
5 Hz. Peygamberin hadislerinde empati
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
6 Ayetlerde geçen üç önemli güdü: kadın, mal ve evlat sevgisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
7 Kuran'da bahsi geçen zayıf yaratılmanın anlamı
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili kaynaklardan konuyla ilgili bölümleri okuyarak derse gelirler.
8 Hucurat suresi 14-18. ayetlerinde geçen iman ve İslam kavramının Psikolojik yorumu. Davranışlara değer ve anlam kazandıran niyet kavramı
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili tefsirlerden ilgili ayetlerin tefsirine bakarak ve ders notunu okuyarak derse gelirler.
9 Ayet ve hadisler ışığında öfke kontrolü ve psikolojik değerlendirmesi.
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, modern psikolojide öfke öfke duygusu ve bu duygunun kontrol edilmesi konusunda literatür taramış olarak derse gelir.
10 Dinde aşırılık meselesi ile ilgili hadislerin psikolojik analizi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, günlük hayatta karşılaştıkları dinde aşırılık örneklerini yazarak derse gelir.
11 Hadislerde eş seçimi ve evlilik
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, aile danışmanlığı ve evlilik kuramları hakkında ilgili kaynaklardan ön bilgi edinmiş derse gelirler.
12 İbadetlerle ilgili psikolojik içerikli hadislerin psikolojik analizi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, Hüseyin Certel'in "İslami İbadetlerin Psiko Sosyal İşlevleri" adlı makalesini okuyarak derse gelir.
13 Kur'an ve hadisler ışığında şirk ve müşrikin psikolojisi
  Ön Hazırlık: Öğrenciler, Şirkle ilgili ayet ve hadisleri taramış olarak derse gelir.
14 İsra ve miraç olayı ile ilgili hadisin psikolojik yorumu
  Ön Hazırlık: Öğrenciler ilgili İsra ve miraç ile ilgili farklı görüşleri araştırmış olarak derse gelirler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 0
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 110
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 20 5 100
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 13 13
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 195    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu -Hüseyin Certel, Kur'ân'da İnsan,Isparta 2002. -Hüseyin Certel,Ayet ve Hadislerin Psikolojik Yorumu Ders Notu -Kur'ân tefsirleri -Hadis kaynakları
Diğer Kaynaklar -Hüseyin Certel, Kur'ân'da İnsan,Isparta 2002. -Hüseyin Certel,Ayet ve Hadislerin Psikolojik Yorumu Ders Notu -Kur'ân tefsirleri -Hadis kaynakları
Materyal
Dökümanlar -Hüseyin Certel, Kur'ân'da İnsan,Isparta 2002. -Hüseyin Certel,Ayet ve Hadislerin Psikolojik Yorumu Ders Notu -Kur'ân tefsirleri -Hadis kaynakları
Ödevler Dönem içinde her öğrenciye bir ödev yaptırılır.
Sınavlar Dönem içinde bir ara sınav ve dönem sonunda bir final sınavı yapılır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)