Ders Adı Sosyal Psikoloji
Ders Kodu 02FDB5140
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisansüstü
Yıl Hazırlık
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) 1-Hüseyin CERTEL
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Sosyal psikolojinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur. 2. Dinî hayatı ve toplumsal olayları sosyal psikolojik bakış açısıyla inceleyebilir. 3. Disiplinler arası bilimsel yaklaşıma sahip olur. 4. Araştırma metot ve yöntem bilgisini zenginleştirir. 5. Sosyolojik ve psikolojik yaklaşımı birlikte kullanma becerisi kazanır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sosyal psikolojinin ortaya çıkışı, sosyal psikolojinin sosyoloji ve psikoloji ile ilişkisi, sosyal psikolojik yaklaşımın diğerlerinden farkı ve gereği, statü, rol, grup dinamiği, liderlik, tutumlar, sevgi ve çekicilik, saldırganlık, özgeci davranış, kentsel ve çevresel psikoloji.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Dersin öğrenme çıktılarının gerçekleştirilmesi 2. Dersin program çıktılarına katkılarının gerçekleştirilmesi
Dersin Amacı Dinî yaşantıyı sosyalpsikolojik bakış açısıyla araştırabilme bilgi ve becerisi kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sosyal psikolojinin ortaya çıkışı
  Ön Hazırlık: öğrenciler konuyla ilgili kaynakları okuyarak derse gelirler
2 Sosyal psikolojinin sosyoloji ve psikoloji ile ilişkisi
  Ön Hazırlık: öğrenciler konuyla ilgili kaynakları okuyarak derse gelirler
3 Sosyal psikolojik yaklaşımın diğerlerinden farkı ve gereği
  Ön Hazırlık: öğrenciler konuyla ilgili kaynakları okuyarak derse gelirler
4 Statü kavramı ve toplumsal hayatta statülerin önemi
  Ön Hazırlık: öğrenciler konuyla ilgili kaynakları okuyarak derse gelirler
5 Rol kavramı, rol çeşitleri, rol çatışması
  Ön Hazırlık: öğrenciler konuyla ilgili kaynakları okuyarakk derse gelirler
6 Grup dinamiği
  Ön Hazırlık: öğrenciler konuyla ilgili kaynakları okuyarak derse gelirler
7 Grubun birey üzerindeki etkileri, dini hayatta grup olgusu
  Ön Hazırlık: öğrenciler konuyla ilgili kaynakları okuyarak derse gelirler
8 Liderlik
  Ön Hazırlık: öğrenciler konuyla ilgili kaynakları okuyarak derse gelirler
9 Tutum kavramı, tutum ögeleri, tutumun özellikleri
  Ön Hazırlık: öğrenciler konuyla ilgili kaynakları okuyarak derse gelirler
10 Tutumların oluşum ve değişimi
  Ön Hazırlık: öğrenciler konuyla ilgili kaynakları okuyarak derse gelirler
11 Sevgi ve çekicilik
  Ön Hazırlık: öğrenciler konuyla ilgili kaynakları okuyarak derse gelirler
12 Saldırganlık
  Ön Hazırlık: öğrenciler konuyla ilgili kaynakları okuyarak derse gelirler
13 Özgeci davranış
  Ön Hazırlık: öğrenciler konuyla ilgili kaynakları okuyarak derse gelirler
14 Kentsel ve çevresel psikoloji
  Ön Hazırlık: öğrenciler konuyla ilgili kaynakları okuyarak derse gelirler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme, analiz ve sentez yapma becerisi. 5
2 Değişim, gelişim ve yeniliklere açık olma ve yeni fikir üretebilme becerisi. 5
3 Disiplinler arası işbirliği içinde çalışabilme becerisi. 5
4 Uzmanlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi. 5
5 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslar arası iletişim kurabilme becerisi. 5
6 Akademik ve mesleki hayatın gerektirdiği insani davranış ve etik kurallara duyarlı olma. 5
7 Alanlarında uzmanlık düzeyinde alan bilgisi. 5
8 Alanındaki problemleri tanımlayabilme, sınıflandırma, modelleme, çözümleme yetkinliği. 5
9 Alanında teorik ve uygulamalı araştırma yapabilecek metodolojik bilgi ve beceri. 5
10 Paydaş kurumların çalışma alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilme becerisi. 5
11 Eğitim-öğretim strateji, ilke, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama becerisi. 5
12 Bilimsel bilgi ve birikim ve tecrübelerini ülke kalkınmasında kullanma görev ve sorumluluk becerisi. 5
13 Felsefe ve Din Bilimleri ile ilgili metodolojik bilgiye sahip olma. 5
14 Bilimsel veya grup çalışmaları yaparak bilimsel araştırma tekniklerine ve etik kurallarına uygun olarak bilimsel bilgi üretebilme yetkinliği. 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 20 3 60
Ödevler 3 14 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 189    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu -Hüseyin Certel, Sosyal Psikoloji -J. L. FREEDMAN - SEARS - CARLSMITH, Sosyal Psikoloji
Diğer Kaynaklar -Hüseyin Certel, Sosyal Psikoloji -J. L. FREEDMAN - SEARS - CARLSMITH, Sosyal Psikoloji
Materyal
Dökümanlar -Hüseyin Certel, Sosyal Psikoloji -J. L. FREEDMAN - SEARS - CARLSMITH, Sosyal Psikoloji
Ödevler Dönem içinde öğrencilere konularla ilgili ödevler verilir.
Sınavlar Dönem içinde bir ara sına, dönem sonunda bir final sınavı yapılır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)